Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 82/2014/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang

Số hiệu: 82/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Nguyễn Thanh Sơn
Ngày ban hành: 04/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/2014/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 04 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NĂM 2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 207/TTr-HĐND ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 207/TTr-HĐND ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

I. Giám sát tại kỳ họp

1. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2015, Hội đồng nhân dân giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/2007/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh đến năm 2020 (thời điểm giám sát giai đoạn 2011 - 2014).

2. Kỳ họp thường lệ cuối năm 2015, Hội đồng nhân dân giám sát việc thực hiện Chương trình giảm nghèo cho 45 xã nghèo và 18 xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011 - 2014.

II. Giám sát chuyên đề

1. Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/2013/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 (thời điểm giám sát từ tháng 01/2014 đến tháng 6/2015).

2. Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 44/2007/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh đến năm 2020 (thời điểm giám sát giai đoạn 2011 - 2014).

3. Giám sát việc thực hiện Chương trình giảm nghèo cho 45 xã nghèo và 18 xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011 - 2014.

4. Giám sát việc bảo vệ và phát triển rừng để đảm bảo độ che phủ rừng đạt chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao năm 2015.

5. Giám sát việc triển khai thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015.

6. Giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND tỉnh ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm” giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

7. Giám sát việc thực hiện Quyết định số 3447/QĐ-BYT ngày 22/9/2011 của Bộ Y tế về ban hành chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020.

8. Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn tỉnh năm 2014.

9. Giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh năm 2014.

10. Giám sát việc thực hiện chính sách giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn theo Quyết định số 29/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

11. Giám sát việc thực hiện chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 54/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Thời gian thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh; chủ động điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát.

Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp kịp thời những thông tin, tài liệu có liên quan theo yêu cầu giám sát; thực hiện các kiến nghị và báo cáo kết quả việc thực hiện các kiến nghị với Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, Kỳ họp thứ 14 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 82/2014/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.075
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126