Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 795/2009/UBTVQH12 về triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 795/2009/UBTVQH12 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 06/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Nghị quyết số: 795/2009/UBTVQH12

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2010 VÀ BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH CỦA QUỐC HỘI NHIỆM KỲ KHÓA XII (2007-2011)

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị quyết số 31/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011);

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Ban hành kèm theo Nghị quyết này Bản phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan phối hợp thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011).

Điều 2.

Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Việc kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức khác cần tập trung triển khai một số công việc cụ thể sau đây:

1. Khẩn trương thành lập Ban soạn thảo hoặc chuẩn bị trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Ban soạn thảo đối với các dự án luật mới được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII, các dự án pháp lệnh được điều chỉnh cơ quan trình dự án để sớm triển khai việc nghiên cứu, chuẩn bị dự án;

2. Tập trung chỉ đạo chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ;

3. Các cơ quan chủ trì thẩm tra, phối hợp thẩm tra cần chủ động, tích cực phối hợp với cơ quan trình dự án để nâng cao hiệu quả của công tác thẩm tra, giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việc chỉ đạo chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh trước khi trình thông qua.

Điều 3.

1. Cơ quan trình dự án, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan phối hợp thẩm tra và cơ quan, tổ chức hữu quan thực hiện đúng các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và những biện pháp, giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 31/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011).

2. Giao Ủy ban pháp luật giúp Ủy ban thường vụ Quốc hội theo dõi, đôn đốc, định kỳ hằng tháng báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Chính phủ;
- Các cơ quan trình dự án;
- TT. HĐDT, các UB của QH;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Quốc hội, các ban của UBTVQH;
- Các Đoàn đại biểu Quốc hội;
- Lưu HC, PL.

T/M ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Trọng

 

BẢN PHÂN CÔNG

CƠ QUAN TRÌNH, CƠ QUAN CHỦ TRÌ THẨM TRA, CƠ QUAN PHỐI HỢP THẨM TRA CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT PHÁP LỆNH NHIỆM KỲ XII (2007-2011)
(Ban hành kèm theo nghị quyết số 795/2009/UBTVQH12 ngày 06 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội)

TT

TÊN DỰ ÁN

CƠ QUAN TRÌNH

BAN SOẠN THẢO (BST)

CƠ QUAN CHỦ TRÌ THẨM TRA

CƠ QUAN PHỐI HỢP THẨM TRA

1.

Luật Thủ đô

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBPL

HĐDT và các Ủy ban khác

2.

Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

UBTVQH

BST do UBTVQH thành lập

UBPL

HĐDT và các Ủy ban khác

3.

Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBPL

HĐDT và các Ủy ban khác

4.

Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Chính phủ

BST do Chính phủ thành lập

UBPL

HĐDT và các Ủy ban khác

 

TIẾN ĐỘ

UBTBQH XEM XÉT CÁC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2010

I. PHIÊN HỌP UBTVQH (tháng 12-2009)

- Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10-2009):

1. Luật nuôi con nuôi

2. Luật thi hành án hình sự

3. Luật trọng tài thương mại

4. Luật người tàn tật

II. PHIÊN HỌP UBTVQH (tháng 01-2010)

- Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6:

1. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi)

2. Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

3. Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

4. Luật biển Việt Nam

III. PHIÊN HỌP UBTVQH (tháng 02-2010)

- Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6:

1. Luật tiếp cận thông tin

2. Luật thuế nhà, đất

3. Luật an toàn thực phẩm

4. Luật bưu chính

IV. PHIÊN HỌP UBTVQH (tháng 3 – 2010)

- Tiếp tục cho ý kiến về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của các dự án luật được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 trước khi trình QH thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5-2010):

1. Luật nuôi con nuôi

2. Luật thi hành án hình sự

3. Luật trọng tài thương mại

4. Luật người tàn tật

5. Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Cho ý kiến về các dự án luật trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7:

1. Luật thuế bảo vệ môi trường

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hợp tác xã

3. Luật thanh tra (sửa đổi)

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự

5. Luật tố tụng hành chính

6. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

V. PHIÊN HỌP UBTVQH (tháng 4 – 2010)

- Tiếp tục cho ý kiến về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của các dự án luật được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 trước khi trình QH thông qua tại kỳ họp thứ 7:

1. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi)

2. Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

3. Luật bưu chính

4. Luật biển Việt Nam

5. Luật tiếp cận thông tin

6. Luật thuế nhà, đất

7. Luật an toàn thực phẩm

- Cho ý kiến về các dự án luật trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7:

1. Luật công đoàn (sửa đổi)

2. Luật viên chức

3. Bộ luật lao động (sửa đổi, bao gồm cả vấn đề tiền lương tối thiểu và vấn đề việc làm)

4. Luật khoáng sản (sửa đổi)

VI. PHIÊN HỌP UBTVQH (tháng 5-2010)

- Cho ý kiến về dự án pháp lệnh:

1. Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

VII. PHIÊN HỌP UBTVQH (tháng 7-2010)

- Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7:

1. Luật thuế bảo vệ môi trường

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hợp tác xã

3. Luật thanh tra (sửa đổi)

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự

5. Luật tố tụng hành chính

- Cho ý kiến về dự án luật trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8:

1. Luật chứng khoán (sửa đổi)

- Thông qua dự án pháp lệnh:

1. Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

VIII. PHIÊN HỌP UBTVQH (tháng 8 – 2010)

- Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7:

1. Luật công đoàn (sửa đổi)

2. Luật viên chức

3. Bộ luật lao động (sửa đổi, bao gồm cả vấn đề tiền lương tối thiểu và vấn đề việc làm)

4. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

5. Luật khoáng sản (sửa đổi)

- Cho ý kiến về các dự án luật trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8:

1. Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)

2. Luật kiểm toán độc lập

3. Luật khiếu nại

4. Luật tố cáo

5. Luật đo lường

IX. PHIÊN HỌP UBTVQH (tháng 9 – 2010)

- Tiếp tục cho ý kiến về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của các dự án luật được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 trước khi trình QH thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2010):

1. Luật thuế bảo vệ môi trường

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hợp tác xã

3. Luật thanh tra (sửa đổi)

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự

5. Luật tố tụng hành chính

6. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

- Cho ý kiến về các dự án luật trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8

1. Luật phòng, chống buôn bán người

2. Luật lưu trữ

3. Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

X. PHIÊN HỌP UBTVQH (tháng 10 – 2010)

- Tiếp tục cho ý kiến về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của các dự án luật được trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 trước khi trình QH thông qua tại kỳ họp thứ 8:

1. Luật công đoàn (sửa đổi)

2. Luật viên chức

3. Bộ luật lao động (sửa đổi, bao gồm cả vấn đề tiền lương tối thiểu và vấn đề việc làm)

4. Luật khoáng sản (sửa đổi)

XI. PHIÊN HỌP UBTVQH (tháng 12 – 2010)

Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật đã được QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10-2010).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 795/2009/UBTVQH12 về triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.366

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139