Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 77/2016/NQ-HĐND thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện và kết quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận gắn với việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh" do Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Số hiệu: 77/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Đức Thanh
Ngày ban hành: 19/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/2016/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 19 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT  “VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GẮN VỚI VIỆC NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH, CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH, CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Xét Tờ trình số 17/TTr-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh và nội dung giám sát chuyên đề như sau:

1. Thành phần Đoàn giám sát, danh sách cụ thể kèm theo Nghị quyết này.

2. Nội dung giám sát Việc triển khai thực hiện và kết quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2011-2016) gắn với việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (Par Index) trên địa bàn tỉnh”.

3. Đoàn giám sát có trách nhiệm trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch cụ thể về phạm vi, đối tượng, thời gian cụ thể và tổ chức thực hiện giám sát đúng quy định pháp luật, báo cáo kết quả tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Phân công trách nhiệm

1. Giao ông Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát, chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo hoạt động của Đoàn giám sát.

2. Giao ông Lê Đình Cẩn, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, làm Phó Trưởng đoàn; chủ trì giúp Đoàn giám sát về nội dung của chuyên đề giám sát.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn giám sát, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

THÀNH PHẦN ĐOÀN GIÁM SÁT

“VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GẮN VỚI VIỆC NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH, CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH, CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH ”
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

I. THÀNH VIÊN ĐOÀN GIÁM SÁT

1. Ông Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Trưởng Đoàn;

2. Ông Lê Đình Cẩn, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh - Phó Trưởng đoàn;

3. Ông Lê Văn Lợi, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND tỉnh - Thành viên đoàn;

4. Bà Đàng Thị Mỹ Hương, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh - Thành viên đoàn;

5. Ông Kiều Như Bổn, Đại biểu HĐND tỉnh khóa X, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh-Thành viên đoàn.

6. Ông Vũ Ngọc Đương, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh - Thành viên đoàn;

7. Ông Thái Văn Lai, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh - Thành viên đoàn;

8. Bà Châu Thị Thanh Hà, Đại biểu HĐND tỉnh khóa X, Giám đốc sở Nội vụ - Thành viên đoàn;

9. Ông Trương Xuân Vỹ, Đại biểu HĐND tỉnh khóa X, Phó Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên đoàn;

10. Đại diện Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử nơi Đoàn đến giám sát - Thành viên đoàn.

II. ĐẠI BIỂU MỜI THAM GIA ĐOÀN GIÁM SÁT

1. Đại diện Ban thường trực Ủy ban  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

2. Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

3. Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy;

4. Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ;

5. Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính;

6. Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp;

7. Đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên tỉnh;

8. Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, UBND tỉnh;

9. Đại diện lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh;

10. Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thành phố nơi Đoàn đến giám sát./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 77/2016/NQ-HĐND thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện và kết quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận gắn với việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh" do Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


745

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.245.219