Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 73/NQ-HĐND năm 2016 phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

Số hiệu: 73/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 18 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ THOẢ THUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRONG THỜI GIAN GIỮA 2 KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 753/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 3320/ UBND-TH ngày 06 tháng 7 năm 2016 về việc báo cáo kết quả thực hiện ý kiến thỏa thuận giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh giữa 2 kỳ họp; Báo cáo số 03/BC-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thoả thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả thoả thuận

Nhất trí phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh Lào Cai, gồm các nội dung sau:

1. Thỏa thuận đối với các Tờ trình đề nghị bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, gồm 05 văn bản thỏa thuận đối với 17 dự án (có danh mục kèm theo - Phụ lục 1).

2. Thỏa thuận đối với các Tờ trình đề nghị Danh mục báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với Trung ương, gồm 11 văn bản (có danh mục kèm theo - Phụ lục 2).

3. Thỏa thuận đối với các Tờ trình Kế hoạch vốn đầu tư, danh mục Dự án chủ trương đầu tư về các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh, gồm 21 văn bản (có danh mục kèm theo - Phụ lục 3).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khoá XV - Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

PHỤ LỤC 1

CÁC VĂN BẢN THỎA THUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH VỚI UBND TỈNH VỀ THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH LÀO CAI (05 VĂN BẢN: 17 DỰ ÁN)
(Kèm theo Nghị quyết số: 73/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Stt

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành

Nội dung

Ghi chú

1

85/HĐND- TT ngày 06/2016

Thoả thuận Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh. Đầu tư 02 dự án:

1. Dự án khai thác, chế biến mỏ đá Quarit làm vật liệu xây dựng tại thôn Bản Mẹt ngoài, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà. Tổng diện tích phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất: 9,5 ha (gồm: Đất rừng phòng hộ: 8,4 ha; đất khác: 1,1 ha).

2. Dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH Anh Nguyên tại thôn Cán Hồ, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà. Tổng diện tích phải thu hồi, chuyển mục đíc sử dụng đất: 0,4 ha (gồm: Đất rừng phòng hộ: 0,14 ha; đất khác: 0,26 ha).

 

2

104/ HĐND- TT ngày 28/4/2016

Thoả thuận Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh. Đầu tư 07 dự án:

1. Dự án Trạm y tế xã Vạn Hòa, TP Lào Cai, thu hồi 0,32 ha (đất khác).

2. Dự án mở rộng Trường Mầm non xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai, thu hồi 0,1 ha (đất khác).

3. Dự án Trường Mầm non xã Vạn Hòa (phân hiệu Sơn Mãn), TP Lào Cai, thu hồi 0,07 ha (đất khác).

4. Dự án kè suối Ngòi Đường (đoạn từ đường cao tốc đến Đình làng Nhớn), xã Cam Đường, TP Lào Cai, thu hồi 3,68 ha (đất lúa: 0,5 ha; đất khác: 3,18 ha).

5. Dự án khắc phục sạt lở khu tái định cư Tiểu khu đô thị số 4, phường Nam Cường, TP Lào Cai, thu hồi 0,02 ha (đất khác).

6. Dự án Khu tái định cư phường Xuân Tăng, TP Lào Cai, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đát 10,19 ha (đất lúa 0,16 ha; đất khác 10,03 ha).

7. Dự án khai thác quặng Apatit mỏ Phú Nhuận, xã Võ Lao và xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất 40, 51 ha (đất lúa 4,62 ha; đất khác 35,89 ha).

 

3

114/ HĐND- TT ngày 11/5/2016

Thoả thuận Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 11/5/2016 của UBND tỉnh. Chủ trương đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Pom Hán, phường Bình Minh, TP Lào Cai. Thu hồi 23,98 ha, trong đó: Đất lúa 10,83 ha; đất khác 13,15 ha.

 

4

137/ HĐND- TT ngày 07/6/2016

Thoả thuận Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh. Đầu tư 04 dự án, nhất trí thông qua việc thỏa thuận 03 Dự án sau:

1. Dự án Trạm y tế xã Tung Chung Phố (hạng mục bãi đổ thải), huyện Mường Khương: Thu hồi 0,22 ha đất trồng lúa.

2. Dự án Nâng cấp quốc lộ 4 nối Hà Giang - Lào Cai, đoạn Mường Khương - Pha Long, huyện Mường Khương (thu hồi bổ sung do sạt lở): Tổng diện tích đất dự kiến phải thu hồi: 1,8 ha (Đất lúa 0,3 ha; đất khác 1,5 ha).

3. Dự án Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới xã Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai (công trình: Tuyến kênh, mương thủy lợi): Tổng diện tích đất dự kiến phải thu hồi: 1,18 ha đất rừng phòng hộ.

Đối với Dự án Thủy điện Bảo Nhai, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà:Tổng diện tích đất dự kiến phải thu hồi: 110,0 ha; (Đất lúa 9,5 ha; đất khác 100,5 ha). Chưa thông qua, lý do: chưa có giải trình chi tiết, cụ thể về tiến độ thực hiện Dự án của chủ đầu tư.

 

5

160/ HĐND- TT ngày 21/6/2016

Thoả thuận Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 15/6/2016 của UBND tỉnh. Chủ trương đầu tư 04 dự án:

1. Dự án San tạo mặt bằng hai bên đường D1, đoạn từ Km0+750 (nút giao đường B1)-Km9+535 (nút giao đại lộ Trần Hưng Đạo): Tổng diện tích đất dự kiến dự kiến phải thu hồi: 76,7 ha (loại đất khác).

2. Dự án Hạ tầng kỹ thuật giao thông nội thị ưu tiên, cấp bách để vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành: Tổng diện tích đất dự kiến phải thu hồi: 2,75 ha (loại đất khác).

3. Dự án Thủy điện Ngòi Đường xã Tả Phời, thành phố Lào Cai: Tổng diện tích đất dự kiến phải thu hồi: 0,1 ha (loại đất khác).

4. Dự án khu tái định cư Sơn Mãn, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai: Tổng diện tích đất dự kiến phải thu hồi: 1,8 ha (loại đất khác).

 

 

PHỤ LỤC 2

CÁC VĂN BẢN THỎA THUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH VỚI UBND TỈNH VỀ DANH MỤC BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI TRUNG ƯƠNG
(gồm: 11 văn bản)
(Kèm theo Nghị quyết số: 73/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Stt

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành

Nội dung

Ghi chú

1

74/HĐND-TT ngày 30/3/2016

Thoả thuận Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thoả thuận phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Ký túc xã phục vụ học sinh, sinh viên là dân tộc thiểu số ở nội trú học nghề tại Trường Cao đẳng nghề Lào Cai.

 

2

81/HĐND-TT ngày 05/4/2016

Thoả thuận Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thoả thuận danh mục báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường biên giới Bến Mảng - Lù Dì Sán huyện Si Ma Cai và cầu nối với huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

 

3

86/HĐND-TT ngày 06/4/2016

Thoả thuận Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 25/3/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thoả thuận danh mục báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Bảo vệ, phát triển rừng bền vững tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020.

 

4

91/HĐND-TT ngày 11/4/2016

Thoả thuận Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 08/4/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thoả thuận danh mục báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai.

 

5

99/HĐND-TT ngày 21/4/2016

Thoả thuận Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 14/4/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thoả thuận danh mục báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 4D đoạn từ trung tâm thị trấn Sa Pa đến Thác Bạc (Km105+150- Km92), huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

 

6

113/HĐND-TT ngày 06/5/2016

Thoả thuận Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phân bổ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2106, tỉnh Lào Cai.

 

7

02/HĐND-TT ngày 13/5/2016

Thoả thuận Tờ trình số 56/TTr-UBND-m ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị thỏa thuận danh mục Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè biên giới Sông Hồng khu vực mốc 96 (2) đến mốc 97 (2) xã Cốc Mỳ, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

 

8

03/HĐND-TT ngày 13/5/2016

Thoả thuận Tờ trình số 57/TTr-UBND-m ngày 10/5/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị thỏa thuận danh mục Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Kè biên giới Sông Hồng khu vực mốc 97 (2) xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

 

9

05/HĐND-TT ngày 27/6/2016

Thoả thuận Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 27/6//2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị thỏa thuận danh mục báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường từ xã Pha Long đi thôn Mới (Mốc 167), huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai.

 

10

32/HĐND-TT ngày 11/7/2016

Thoả thuận Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị thỏa thuận phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, mở rộng trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT huyện Văn Bàn.

 

11

33/HĐND-TT ngày 11/7/2016

Thoả thuận Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 05/7/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị thỏa thuận danh mục Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư mở rộng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai.

 

 

PHỤ LỤC 3

CÁC VĂN BẢN THỎA THUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH VỚI UBND TỈNH VỀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ, DANH MỤC DỰ ÁN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC LĨNH VỰC KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH
(gồm: 21 văn bản)
(Kèm theo Nghị quyết số: 73/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của HĐND tỉnh Lào Cai)

Stt

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành

Nội dung

Ghi chú

1

70/HĐND-TT ngày 24/3/2016

Thoả thuận Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 18/3/2016 của UBND tỉnh Lào Cai đề nghị thoả thuận phương án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ để thực hiện dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP).

 

2

71/HĐND-TT ngày 25/3/2016

Thoả thuận Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị điều chỉnh phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 tỉnh Lào Cai.

 

3

77/HĐND-TT ngày 28/3/2016

Thoả thuận Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc bổ sung dự án thuỷ điện Mường Khương, Dìn Chin huyện Mường Khương vào Quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ tỉnh Lào Cai.

 

4

78/HĐND-TT ngày 30/3/2016

Thoả thuận Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 21/3/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về phương án tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng dự án trọng điểm.

 

5

88/HĐND-TT ngày 11/4/2016

Thoả thuận Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao kế hoạch làm đường giao thông nông thôn thuộc Chương trình Hạnh phúc tỉnh Lào Cai và kế hoạch xây dựng nông thôn mới (đợt 1).

 

6

89/HĐND-TT ngày 11/4/2016

Thoả thuận Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 06/4/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc bổ sung kế hoạch thu, chi Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh năm 2016.

 

7

90/HĐND-TT ngày 11/4/2016

Thoả thuận Tờ trình số 47/TTr-UBND và Tờ trình số 48/ TTr-UBND ngày 30/3/2016 đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Trường PTDT nội trú THCS & THPT huyện Bát Xát và huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai.

 

8

97/HĐND-TT ngày 19/4/2016

Thoả thuận Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 14/4/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thoả thuận danh mục đầu tư Dự án: Khu tái định cư tổ 12, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

 

9

101/HĐND-TT ngày 25/4/2016

Thoả thuận Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc thoả thuận về danh mục và nguồn vốn tài trợ - Khoản vay AF cho dự án “Phát triển các đô thị loại vừa Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Lào Cai” do WB tài trợ, giai đoạn 2017 - 2019.

 

10

103/HĐND-TT ngày 28/4/2016

Thoả thuận Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin gắn với Cải cách hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020.

 

11

113/HĐND-TT ngày 06/5/2016

Thoả thuận Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 06/5/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị thỏa thuận danh mục Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Đường tỉnh lộ 156 - Mốc 88 (2) huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

 

12

115/HĐND-TT ngày 12/5/2016

Thoả thuận Tờ trình số 64/TTr-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố thuộc xã, thị trấn của huyện Bắc Hà, huyện Văn Bàn và thành phố Lào Cai.

 

13

117/HĐND-TT ngày 13/5/2016

Thoả thuận Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề phân bổ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2016 - tỉnh Lào Cai.

 

14

119/HĐND-TT ngày 13/5/2016

Thoả thuận Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Nâng cao năng lực Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020.

 

15

120/HĐND-TT ngày 13/5/2016

Thoả thuận Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 11/5/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị thỏa thuận chủ trương hỗ trợ vốn cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Văn Bàn từ số tiền thu được từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất thửa đất trụ sở cũ Văn phòng đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Văn Bàn.

 

16

123/HĐND-TT ngày 17/5/2016

Thoả thuận Tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị thỏa thuận phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Trung tâm Hội nghị Sa Pa.

 

17

124/HĐND-TT ngày 18/5/2016

Thoả thuận Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị thỏa thuận mua ô tô chuyên dùng phục vụ công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai và huyện Bát Xát.

 

18

127/HĐND-TT ngày 20/5/2016

Thoả thuận Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị thỏa thuận kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 2).

 

19

131/HĐND-TT ngày 27/5/2016

Thoả thuận Tờ trình số 80/TTr-UBND ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị thỏa thuận danh mục Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Bố trí, sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, sạt lở đất thôn Móng Sến 1- 2, xã Trung Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

 

20

140/HĐND-TT ngày 10/6/2016

Thoả thuận Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị Phê duyệt chủ trương đầu tư, tỷ lệ vay lại và dự kiến phương án sử dụng vốn vay, trả nợ vốn vay của dự án: “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

 

21

04/HĐND-TT ngày 27/6/2016

Thoả thuận Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đề nghị Phê duyệt cơ chế vay lại và tỷ lệ vay lại vốn ODA của dự án Nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, sử dụng vốn vay Quỹ Cô - Oét giai đoạn 2016 - 2022.

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 73/NQ-HĐND năm 2016 phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.349
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.248.103