Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2020 về nhập ấp trên địa bàn huyện Giồng Trôm và huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Số hiệu: 68/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Phan Văn Mãi
Ngày ban hành: 06/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC NHẬP CÁC ẤP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIỒNG TRÔM VÀ HUYỆN THẠNH PHÚ, TỈNH BN TRE

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 5527/TTr-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết về việc nhập các ấp trên địa bàn huyện Giồng Trôm và huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc nhập ấp trên địa bàn huyện Giồng Trôm và huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre như sau:

1. Nhập 02 ấp thuộc xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm:

Nhập toàn bộ ấp Bình Thạnh (94,2 ha diện tích tự nhiên, 138 hộ) vào ấp Bình Phú (195 ha diện tích tự nhiên, 230 hộ). Sau khi nhập ấp Bình Thạnh vào ấp Bình Phú, ấp Bình Phú có 289,2 ha diện tích tự nhiên và 368 hộ.

Địa giới hành chính ấp Bình Phú: Đông giáp sông Ba Lai và ấp Bình An; Tây giáp ấp Thới Trị, xã Châu Hòa và ấp Bình Đông A; Nam giáp ấp Bình Đông A; Bắc giáp ấp Thới An, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm.

2. Nhập 02 ấp thuộc xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm:

Nhập toàn bộ ấp Đội Bảy (78,74 ha diện tích tự nhiên, 159 hộ) vào ấp Tân Thị (172,74 ha diện tích tự nhiên, 343 hộ). Sau khi nhập ấp Đội Bảy vào ấp Tân Thị, ấp Tân Thị có 251,48 ha diện tích tự nhiên và 502 hộ.

Địa giới hành chính ấp Tân Thị: Đông giáp ấp Giồng Bà Thủ và một phần ấp Giồng Ông Xồm; Tây giáp một phần ấp Giồng Đồng, xã Tân Lợi Thạnh và một phần ấp Linh Phụng, xã Long Mỹ; Nam giáp ấp Giồng Sâu, xã Tân Lợi Thạnh; Bắc giáp một phần ấp Linh Phụng, xã Long Mỹ và một phần ấp Tân Thị Đình, xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm.

3. Điều chỉnh 03 ấp thuộc xã Thuận Điền, huyện Giồng Trôm:

a) Nhập một phần ấp Ngã Tắc (18,3 ha diện tích tự nhiên, 33 hộ) vào ấp Phú Thứ Ngoài (90,6 ha diện tích tự nhiên, 188 hộ). Sau khi sáp nhập một phần ấp Ngã Tắc vào ấp Phú Thứ Ngoài, ấp Phú Thứ Ngoài có 108,9 ha diện tích tự nhiên và 221 hộ.

Địa giới hành chính ấp Phú Thứ Ngoài: Đông giáp ấp Cái Tắc, xã Mỹ Thạnh; Tây giáp ấp Phú Thứ Trong; Nam giáp ấp Phú Thuận; Bắc giáp ấp 2A, xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre.

b) Nhập một phn ấp Ngã Tắc (54,3 ha diện tích tự nhiên, 65 hộ) vào ấp Phú Thuận (208,5 ha diện tích tự nhiên, 350 hộ). Sau khi sáp nhập một phần ấp Ngã Tắc vào ấp Phú Thuận, ấp Phú Thuận có 262,8 ha diện tích tự nhiên và 415 hộ.

Địa giới hành chính ấp Phú Thuận: Đông giáp ấp Lương Phú 1, ấp Lương Phú 2, xã Lương Phú và ấp Cái Tắc, xã Mỹ Thạnh; Tây giáp ấp Long Điền, xã Phước Long; Nam giáp ấp Phú Hòa; Bắc giáp ấp Phú Thứ Ngoài, xã Thuận Điền, huyện Giồng Trôm.

4. Nhập 02 ấp thuộc xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm:

Nhập toàn bộ ấp Lương Phú I (72 ha diện tích tự nhiên, 132 hộ) vào ấp Lương Phú II (67,5 ha diện tích tự nhiên, 141 hộ) để thành lập ấp Lương Phú. p Lương Phú có 139,5 ha diện tích tự nhiên và 273 hộ.

Địa giới hành chính ấp Lương Phú: Đông giáp ấp Long Nội và Long Ngoại, xã Lương Phú; Tây giáp ấp Phú Thuận, xã Thuận Điền; Nam giáp ấp Lương Quới, xã Lương Phú; Bắc giáp ấp Cái Tắc, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm.

5. Nhập 02 ấp thuộc xã Phước Long, huyện Giồng Trôm:

Nhập toàn bộ ấp Mỹ Thạnh (77,9 ha diện tích tự nhiên, 178 hộ) vào ấp Phước Mỹ (215,8 ha diện tích tự nhiên, 246 hộ). Sau khi nhập ấp Mỹ Thạnh vào ấp Phước Mỹ, ấp Phước Mỹ có 293,7 ha diện tích tự nhiên và 424 hộ.

Địa giới hành chính ấp Phước Mỹ: Đông giáp ấp Mỹ Quới; Tây giáp sông Hàm Luông; Nam giáp sông Phước Mỹ; Bắc giáp ấp Long Thị và ấp Mỹ Thanh, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm.

6. Nhập 04 ấp thuộc xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú:

a) Nhập toàn bộ ấp Giao Tân (237 ha diện tích tự nhiên, 96 hộ) vào ấp Giao Hiệp (421 ha diện tích tự nhiên, 173 hộ) để thành lập ấp Tân Hiệp. p Tân Hiệp có 658 ha diện tích tự nhiên và 269 hộ.

Địa giới hành chính ấp Tân Hiệp: Đông giáp xã Thạnh Phong; Tây giáp xã An Nhơn; Nam giáp sông Cổ Chiên, tỉnh Trà Vinh; Bắc ấp Giao Hòa A, xã Giao Thạnh.

b) Nhập toàn bộ ấp Giao Lợi (105 ha diện tích tự nhiên, 118 hộ) vào ấp Giao Thạnh (182 ha diện tích tự nhiên, 126 hộ) để thành lập ấp Thạnh Lợi. Ấp Thạnh Lợi có 287 ha diện tích tự nhiên và 244 hộ.

Địa giới hành chính ấp Thạnh Lợi: Đông giáp xã Thạnh Hải; Tây giáp xã An Nhơn; Nam giáp ấp Giao Bình; Bắc giáp xã An Điền, huyện Thạnh Phú.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa IX, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực T
nh ủy;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị t
nh Bến Tre;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân t
nh;
-
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các S
: Nội vụ, Tư pháp;
- Văn phòng: HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- TT.HĐND,
UBND các huyện, thành phố;
- Báo Đồng Khởi, Đài PT-TH tỉnh;
- Trang TTĐT HĐND t
nh; Trung tâm TTĐT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phan Văn Mãi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 68/NQ-HĐND năm 2020 về nhập ấp trên địa bàn huyện Giồng Trôm và huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


389

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.146