Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 67/2014/NQ-HĐND quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 67/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Văn Chất
Ngày ban hành: 03/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67/2014/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 03 tháng 4 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CÁC CẤP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004; Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị quyết số 524/2012/NQ-UBTVQH13 ngày 20 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Quốc hội; Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác; Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27 tháng 5 năm 2010 của liên bộ: Nội vụ; Tài chính; Lao động, Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước;

Xét Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh về quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 372/BC-KTNS ngày 29 tháng 3 năm 2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính của HĐND các cấp

1. Nội dung chi và mức chi (có 01 Phụ biểu kèm theo)

2. Nguồn kinh phí:

- Kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh: Hàng năm Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh căn cứ vào định mức quy định tại Nghị quyết này xây dựng dự toán ngân sách trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến trước khi gửi Sở Tài chính tổng hợp chung trong dự toán hàng năm của ngân sách cấp tỉnh.

- Kinh phí hoạt động của HĐND cấp huyện: Hàng năm căn cứ vào định mức quy định tại Nghị quyết này, Văn phòng HĐND - UBND cấp huyện xây dựng dự toán trình Thường trực HĐND cấp huyện xem xét cho ý kiến trước khi gửi phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp chung trong dự toán ngân sách cấp huyện. Kinh phí chi cho kỳ họp HĐND, hoạt động phí của đại biểu, tiền mua Báo Người đại biểu nhân dân được tính ngoài định mức 6 triệu đồng/đại biểu/năm theo quy định về định mức phân bổ ngân sách hàng năm.

- Kinh phí hoạt động của HĐND cấp xã: Hàng năm căn cứ vào định mức quy định tại Nghị quyết này, Văn phòng HĐND - UBND cấp xã xây dựng dự toán trình Thường trực HĐND cấp xã xem xét cho ý kiến và gửi Ban Tài chính xã tổng hợp chung trong dự toán ngân sách cấp xã.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này thay thế các Nghị quyết số 350/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010; Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 350/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010; Nghị quyết số 58/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung tại Nghị quyết 350/2010/NQ-HĐND quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Sơn La.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa XIII, kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 thông qua ngày 01 tháng 4 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP Chủ tịch nước, VPQH, VPCP;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XII;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT huyện Ủy; thành Ủy; HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng: Tỉnh Ủy; Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT Đảng Ủy; HĐND, UBND các xã phường, thị trấn;
- Trung tâm Công báo tỉnh, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, 450.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

PHỤ BIỂU

QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CÁC CẤP TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Nghị quyết số 67/2014/NQ-HĐND ngày 03/4/2014 của HĐND tỉnh Sơn La)

TT

Nội dung chi

Mức chi

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

I

CHI KỲ HỌP HĐND CÁC CẤP 

1

Chi bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp

 

 

 

1.1

Đại biểu HĐND

80.000đồng/người/ buổi

60.000đồng/ người/ buổi

40.000đồng/người/ buổi

1.2

Đại biểu mời

60.000đồng/người/ buổi

50.000đồng/ người/ buổi

30.000đồng/người/ buổi

1.3

Cán bộ, công chức, viên chức phục vụ

60.000đồng/người/ buổi

40.000đồng/ người/ buổi

30.000đồng/người/ buổi

2

Chi chế độ chủ tọa, thư ký kỳ họp

 

 

 

2.1

Chủ tọa kỳ họp

150.000đồng/ người/buổi

100.000đồng/người/ buổi

80.000đồng/người/ buổi

2.2

Thư ký kỳ họp

100.000 đồng/người/ buổi

80.000 đồng/người/ buổi

60.000 đồng/người/ buổi

3

Chi tuyên truyền các kỳ họp HĐND; chi in ấn tài liệu, kỷ yếu kỳ họp, vật tư, văn phòng, tiền nước uống; chi thuê hội trường (nếu có), trang trí khánh tiết; chi thuê xe ô tô đưa đón đại biểu từ nơi nghỉ đến nơi tổ chức kỳ họp.

Thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và dự toán do Thường trực HĐND các cấp phê duyệt

4

Chi tổng hợp ý kiến của Đại biểu HĐND, ý kiến tham gia của đại biểu HĐND tại phiên thảo luận tổ của các kỳ họp HĐND.

100.000 đồng/ nội dung

60.000 đồng/ nội dung

30.000 đồng/nội dung

5

Chi hoàn thiện, ban hành nghị quyết HĐND các cấp.

200.000 đồng/ Nghị quyết

100.000 đồng/ Nghị quyết

50.000 đồng/ Nghị quyết

6

Xây dựng văn bản giải quyết nội dung trình phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND (phải tổ chức họp thẩm tra).

500.000 đồng/ văn bản hoàn thành

300.000 đồng/ văn bản hoàn thành

200.000 đồng/ văn bản hoàn thành

7

Xây dựng đề cương báo cáo kết quả kỳ họp.

150.000 đồng/ văn bản hoàn thành

100.000 đồng/ văn bản hoàn thành

50.000 đồng/ văn bản hoàn thành

II

CHI CHO CÔNG TÁC THẨM TRA CỦA HĐND CÁC CẤP

1

Chi cho phiên họp thẩm tra và phiên họp tham gia vào báo cáo thẩm tra

 

 

 

1.1

Chủ tọa phiên họp

120.000 đồng/ người/buổi

80.000 đồng/ người/buổi

60.000 đồng/người/buổi

1.2

Đại biểu HĐND

70.000 đồng/người/buổi

60.000 đồng/ người/buổi

40.000 đồng/người/buổi

1.3

Đại biểu mời

70.000 đồng/người/buổi

50.000 đồng/ người/buổi

30.000 đồng/người/buổi

1.4

Cán bộ, công chức, viên chức phục vụ

50.000 đồng/người/buổi

30.000 đồng/ người/buổi

20.000 đồng/người/buổi

 

Ghi chú: Phiên họp thẩm tra vào ngày nghỉ thì được hưởng 2 lần mức theo quy định,thẩm tra vào thời gian ngoài giờ ngày làm việc thì được hưởng 1,5 lần mức theo quy định. Các Đại biểu giữ nhiều chức danh thì được hưởng 01 chế độ ở mức cao nhất

2

Chi cho việc chuẩn bị nội dung cần tập trung thảo luận cho ý kiến (theo phân công của trưởng ban); chi soạn thảo báo cáo thẩm tra phục vụ các kỳ họp HĐND

 

 

 

2.1

Chuẩn bị nội dung cần tập trung thảo luận cho ý kiến

300.000 đồng/nội dung

150.000 đồng/nội dung

90.000 đồng/nội dung

2.2

Soạn thảo báo cáo thẩm tra (trừ báo cáo thẩm tra các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật)

Nội dung: Báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết

500.000 đồng/nội dung

250.000 đồng/nội dung

150.000 đồng/nội dung

III

CHI TIẾP XÚC CỬ TRI, TIẾP DÂN TẠI TRỤ SỞ TIẾP DÂN 

1

Chi tiếp xúc cử tri

 

 

 

1.1

Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri: Chi hỗ trợ trang trí, thuê địa điểm, nước uống, bảo vệ và các khoản chi khác (Kinh phí hỗ trợ tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND cấp nào chi từ nguồn kinh phí hoạt động của HĐND cấp đó; trong trường hợp có sự phối hợp thì thực hiện hỗ trợ của cấp cao nhất)

800.000 đồng/1 lần tiếp xúc cử tri

600.000 đồng/1 lần tiếp xúc cử tri

300.000 đồng/1 lần tiếp xúc cử tri

1.2

Chi cho đại biểu HĐND, thư ký, đại diện UB mặt trận tổ quốc, đoàn thể, chính quyền, tổ chức

70.000 đồng/người/buổi

50.000 đồng/ người/buổi

30.000 đồng/người/buổi

1.3

Chi cho cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên, báo, đài phục vụ tiếp xúc cử tri

30.000 đồng/người/buổi

25.000 đồng/ người/buổi

20.000 đồng/người/buổi

1.4

Chi báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri

150.000 đồng/báo cáo

100.000 đồng/ báo cáo

50.000 đồng/báo cáo

1.5

Chi báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

500.000 đồng /báo cáo

300.000 đồng/ báo cáo

100.000 đồng/ báo cáo

2

Chi tiếp công dân tại trụ sở tiếp dân

 

 

 

2.1

Chi cho cán bộ phục vụ công tác tiếp công dân

30.000 đồng/người/buổi

20.000 đồng/người/buổi

20.000 đồng/người/buổi.

2.2

Báo cáo đề xuất giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo trình cấp có thẩm quyền (những báo cáo này phải có điều tra, nghiên cứu được lãnh đạo thông qua)

150.000 đồng/báo cáo

100.000 đồng/báo cáo

50.000 đồng/báo cáo

IV

CHI CHO CÔNG TÁC KHẢO SÁT, GIÁM SÁT

1

Chi cho đoàn khảo sát, giám sát

 

 

 

 

Ngoài chế độ thanh toán công tác phí theo quy định hiện hành, mức chi bồi dưỡng cho đại biểu HĐND, cán bộ, công chức và nhân viên phục vụ đoàn khảo sát, giám sát như sau:

 

 

 

 

Đoàn khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND

 

 

 

a

Trưởng đoàn khảo sát, giám sát

70.000 đồng/người/buổi

50.000 đồng/ người/buổi

30.000 đồng/người/buổi

b

Đại biểu HĐND, thành viên chính thức khác của đoàn khảo sát, giám sát

60.000 đồng/người/buổi

40.000 đồng/ người/buổi

20.000đồng/người/buổi

c

Cán bộ, công chức, viên chức phục vụ

50.000 đồng/người/buổi

30.000 đồng/ người/buổi

15.000đồng/người/buổi

2

Chi xây dựng và tham gia báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND

 

 

 

2.1

Chi xây dựng và tham gia báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND

2.000.000 đồng/Báo cáo

1.000.000 đồng/ Báo cáo

500.000 đồng/Báo cáo

2.2

Chi xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát, giám sát của các Ban HĐND

1.600.000 đồng/Báo cáo

800.000 đồng/ Báo cáo

 

3

Chi giám sát văn bản quy phạm pháp luật

Mức chi áp dụng theo quy định hiện hành của nhà nước về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

4

Chi giám sát hoạt động khiếu nại tố cáo

+ Chi cho việc xử lý đơn thư (trực tiếp nghiên cứu đề xuất phương án xử lý đơn thư)

50.000 đồng/người/buổi (tương ứng với 5 đơn thư được nghiên cứu đề xuất xử lý)

+ Chi cho việc nghiên cứu, tổng hợp báo cáo về công tác xử lý đơn thư: 100.000đồng/báo cáo

V

CHI CHO CÁC HỘI NGHỊ

1

Chi Hội nghị tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo dự án Luật, Pháp lệnh

 

 

 

1.1

Chi cho các cá nhân dự họp góp ý vào dự án Luật

 

 

 

a

Chi cho người chủ trì cuộc họp

100.000 đồng/người/buổi

70.000 đồng/người/buổi

50.000 đồng/người/buổi

b

Đại biểu dự họp

70.000 đồng/người/buổi

50.000 đồng/ người/buổi

30.000 đồng/người/buổi

c

Cán bộ, công chức, viên chức phục vụ cuộc họp

50.000 đồng/người/buổi

30.000 đồng/ người/buổi

20.000 đồng/người/buổi

1.2

Chi viết báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia các dự án Luật, Pháp lệnh. Mức chi, như sau:

250.000 đồng/dự án Luật, Pháp lệnh.

200.000 đồng/dự án Luật, Pháp lệnh.

150.000 đồng/dự án Luật, Pháp lệnh.

2

Chi hội nghị do Thường trực HĐND và các Ban HĐND các cấp chủ trì

 

 

 

2.1

Các cuộc giao ban, trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND: Mức chi do Thường trực HĐND các cấp quyết định

 

 

 

2.2

Các hội nghị khác: Thực hiện theo quy định hiện hành chế độ tổ chức hội nghị

 

 

 

3

Chi họp Tổ đại biểu thực hiện theo chế độ chi hội nghị hiện hành. Nếu các Tổ đại biểu tổ chức họp tổ ngoài giờ, mức chi cụ thể như sau:

50.000 đồng/đại biểu.

30.000 đồng/đại biểu.

20.000 đồng/đại biểu.

VI

CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP 

 

Ngoài chế độ được hưởng theo quy định hiện hành, đại biểu HĐND còn được chi hỗ trợ như sau:

 

 

 

1

Chi mua báo chí, tài liệu, cặp công tác cho đại biểu HĐND

 

 

 

1.1

Cấp tỉnh được cấp các tài liệu: Luật Tổ chức HĐND và UBND; Quy chế hoạt động của HĐND; tài liệu về hoạt động của HĐND; Báo Người Đại biểu nhân dân; Bản tin hoạt động Hội đồng nhân dân; Kỷ yếu kỳ họp HĐND; sổ công tác Người đại biểu nhân dân (1 quyển/năm); cặp công tác (2 chiếc/ nhiệm kỳ). Mức chi cụ thể do Thường trực HĐND cấp tỉnh quyết định.

 

 

 

1.2

Cấp huyện được cấp các tài liệu: Luật Tổ chức HĐND và UBND; Quy chế hoạt động của HĐND, tài liệu về hoạt động của HĐND; Báo Người Đại biểu nhân dân (chỉ cấp cho Thường trực HĐND, Trưởng, Phó các Ban HĐND và Tổ trưởng các Tổ đại biểu); sổ công tác Người đại biểu nhân dân (1 quyển/ 2 năm); cặp công tác (2 chiếc/ nhiệm kỳ). Mức chi cụ thể do Thường trực HĐND cấp huyện quyết định.

 

 

 

1.3

Cấp xã: Được cấp Luật Tổ chức HĐND và UBND; Quy chế hoạt động của HĐND; tài liệu về hoạt động của HĐND; Báo Người đại biểu nhân dân (chỉ cấp cho Thường trục HĐND xã); sổ công tác Người đại biểu nhân dân (1 quyển/nhiệm kỳ); cặp công tác (2 chiếc/ nhiệm kỳ). Mức chi cụ thể do Thường trực HĐND cấp xã quyết định.

 

 

 

2

Hỗ trợ tiền may trang phục cho đại biểu HĐND các cấp (mỗi nhiệm kỳ HĐND)

 

 

 

 

Đại biểu HĐND được cấp tiền may 01 bộ trang phục (lễ phục) với số tiền:

3.000.000 đồng/bộ

2.000.000 đồng/bộ

1.000.000 đồng/bộ

3

Chi thăm hỏi, thăm viếng đại biểu HĐND

 

 

 

3.1

Đại biểu HĐND đương nhiệm

 

 

 

a

Thăm đại biểu ốm nằm viện (không quá 2 lần trong năm)

300.000 đồng/ người/lần

200.000 đồng/ người/lần

100.000 đồng/ người/lần

b

Viếng đại biểu từ trần

2.000.000 đồng

1.500.000 đồng

1.000.000 đồng

c

Viếng người thân gia đình đại biểu từ trần (bố, mẹ đẻ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng; bố, mẹ vợ hoặc bố mẹ chồng; vợ, hoặc chồng; con)

500.000 đồng.

300.000 đồng

200.000 đồng

3.2

Đại biểu HĐND các cấp giữ các chức danh Thường trực HĐND, Trưởng, Phó các Ban HĐND đã nghỉ hưu:

 

 

 

a

Thăm đại biểu ốm nằm viện (không quá 2 lần trong năm)

400.000 đồng/ người/lần

300.000 đồng/ người/lần

200.000 đồng/ người/lần

b

Viếng đại biểu từ trần

2.000.000 đồng

1.500.000 đồng

1.000.000 đồng

4

Chế độ sử dụng xe ô tô

 

 

 

 

Thường trực HĐND, thành viên các Ban HĐND khi tham gia hoạt động của HĐND được bố trí xe ô tô phục vụ công tác. Một số trường hợp cần thiết khác do Thường trực HĐND các cấp quyết định.

 

 

 

5

Chế độ phụ cấp trách nhiệm

 

 

 

5.1

Chủ tịch HĐND kiêm nhiệm các cấp

 

 

 

a

Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện kiêm nhiệm.

Mức phụ cấp được tính bằng 10% mức lương chức vụ hoặc mức lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng của người giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm

b

Chủ tịch HĐND cấp xã kiêm nhiệm.

Thực hiện theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Thông tư số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27 tháng 5 năm 2010 của liên bộ: Nội vụ; Tài chính; Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ

c

Cơ quan, đơn vị quản lý biên chế, tiền lương của người giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm có trách nhiệm chi trả tiền phụ cấp kiêm nhiệm cho người đó kể từ tháng được giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm.

 

 

 

5.2

Phụ cấp trách nhiệm các Ban HĐND

 

 

 

a

Trưởng các Ban HĐND kiêm nhiệm: Thực hiện theo quy định tại Điểm 5.1, Mục 5, Phần VI của Nghị quyết này.

 

 

 

b

Phó Trưởng ban kiêm nhiệm và các chức danh khác (Hệ số so với mức lương tối thiểu/tháng):

 

 

 

-

Phó Trưởng Ban HĐND kiêm nhiệm

0,3

0,2

 

-

Thành viên các Ban HĐND

0,2

0,1

 

5.3

Phụ cấp trách nhiệm các chức danh của Tổ đại biểu (Hệ số so với mức lương tối thiểu/tháng):

 

 

 

a

Tổ trưởng

0,1

0,07

0,05

b

Tổ phó, thư ký

0,07

0,05

0,03

 

Trường hợp đại biểu giữ nhiều chức danh thì được hưởng một chức danh có phụ cấp trách nhiệm cao nhất

 

 

 

6

Một số nội dung chi khác

 

 

 

6.1

Thường trực HĐND tỉnh được quyết định việc thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách, bao gồm: gia đình chính sách, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, cán bộ hoạt động trước cách mạng tháng 8 năm 1945; cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, lao động, gia đình và cá nhân gặp rủi ro thiên tai…, các tập thể thuộc diện chính sách xã hội như: Trại điều dưỡng thương binh, trại mồ côi người khuyết tật; trường dân tộc nội trú, các đơn vị bộ đội, công an ở biên giới hải đảo. Mức chi không quá: 2.000.000đồng/tập thể/suất quà; không quá 800.000 đồng/cá nhân/suất quà (hoặc hỗ trợ trực tiếp bằng tiền)

6.2

Các Ban HĐND được quyết định việc thăm và tặng quà cho các tổ chức và cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điểm 6.1, Mục 6, Phần VI Nghị quyết này. Mức chi không quá: 1.000.000 đồng/tập thể/suất quà; không quá 300.000đồng/cá nhân/suất quà (hoặc hỗ trợ trực tiếp bằng tiền)

6.3

Các khoản chi khác: Theo thực tế phát sinh và phải có chứng từ, hóa đơn tài chính theo quy định hiện hành mức chi do Thường trực HĐND các cấp quyết định.

VII

CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ

1

Đại biểu HĐND các cấp, đại biểu mời tham dự kỳ họp, đại diện cử tri tham dự kỳ họp và lái xe; Đại biểu HĐND được Thường trực HĐND cử đi dự hội nghị, tập huấn, hội thảo và tham gia các hoạt động của HĐND, được thanh toán tiền công tác phí theo quy định hiện hành (hoặc hỗ trợ bằng mức công tác phí đối với đại biểu không hưởng lương từ ngân sách nhà nước) bằng nguồn kinh phí hoạt động của HĐND các cấp. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh thanh toán tiền công tác phí, kinh phí hỗ trợ cho đại biểu cấp tỉnh; Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố thanh toán tiền công tác phí, kinh phí hỗ trợ cho đại biểu cấp huyện, thành phố và đại biểu cấp xã

2

Chi thanh toán chế độ công tác phí cho Đại biểu HĐND không hưởng lương từ ngân sách nhà nước khi tham gia hoạt động của Tổ đại biểu HĐND theo sự phân công của Tổ trưởng: Mức chi theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 67/2014/NQ-HĐND quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.438

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.184.142