Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 66/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại và đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Số hiệu: 66/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 30/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 30 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SẮP XẾP, SÁP NHẬP, TỔ CHỨC LẠI VÀ ĐỔI TÊN CÁC THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Văn bản số 01/VBHN-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hợp nhất Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố và Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 về việc sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại và đổi tên các thôn, tdân phố trên địa bàn; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo số 351/BC-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại và đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Thành phố Kon Tum: Sắp xếp, sáp nhập 61 thôn, tổ dân phố thành 32 thôn, tổ dân phố; đổi tên 06 tổ dân phố (có Phụ lục 1 kèm theo).

Sau khi sắp xếp, sáp nhập thành phố Kon Tum có 154 thôn, tổ dân phố.

2. Huyện Đăk Hà: Sắp xếp, sáp nhập 45 thôn, tổ dân phố thành 24 thôn, tổ dân phố (có Phụ lục 2 kèm theo).

Sau khi sắp xếp, sáp nhập huyện Đăk Hà có 84 thôn, tổ dân phố.

3. Huyện Tu Mơ Rông: Sắp xếp, sáp nhập 10 thôn thành 05 thôn (có Phụ lục 3 kèm theo).

Sau khi sắp xếp, sáp nhập huyện Tu Mơ Rông có 86 thôn.

4. Huyện Đăk Glei: Sắp xếp, sáp nhập 32 thôn thành 13 thôn (có Phụ lục 4 kèm theo).

Sau khi sắp xếp, sáp nhập huyện Đắk Glei có 93 thôn.

5. Huyện Ngọc Hồi: Sắp xếp, sáp nhập 17 thôn thành 09 thôn (có Phụ lục 5 kèm theo).

Sau khi sắp xếp, sáp nhập huyện Ngọc Hồi có 68 thôn, tổ dân phố.

6. Huyện Sa Thầy: Sắp xếp, sáp nhập 20 thôn thành 10 thôn (có Phụ lục 6 kèm theo).

Sau khi sắp xếp, sáp nhập huyện Sa Thầy có 64 thôn.

7. Huyện Kon Plông: Sắp xếp, sáp nhập 33 thôn thành 17 thôn; tổ chức lại thôn Măng Đen để thành lập 04 tổ dân phố gồm: Tổ dân phố 1, Tổ dân phố 2, Tổ dân phố 3 và Tổ dân phố 4 thuộc Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông (có Phụ lục 7 kèm theo).

Sau khi sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại, huyện Kon Plông có 76 thôn, tổ dân phố.

8. Huyện Kon Ry: Sắp xếp, sáp nhập 14 thôn thành 07 thôn (có Phụ lục 8 kèm theo).

Sau khi sắp xếp, sáp nhập huyện Kon Ry có 49 thôn.

9. Huyện Đăk Tô: Sắp xếp, sáp nhập 15 thôn, khối phố thành 09 thôn, khối phố (có Phụ lục 9 kèm theo).

Sau khi sắp xếp, sáp nhập huyện Đắk Tô có 61 thôn, khối phố.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp Bất thường thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thưng vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh
ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các ban Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường tr
c HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng: Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu
trữ tnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

PHỤ LỤC 1

SẮP XẾP, SÁP NHẬP VÀ ĐỔI TÊN THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM
(Kèm theo Nghị quyết số: 66/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

1. Phường Ngô Mây:

- Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

+ Tổ dân phố 1 (240 hộ): gồm Tổ dân phố 1 (199 hộ) và 41 hộ Tổ dân phố 2;

+ Tổ dân phố 2 (282 hộ): gồm 114 hộ Tổ dân phố 2 và Tổ dân phố 3 (168 hộ).

- Đổi tên Tổ dân ph 4 thành Tổ dân phố 3.

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập và đổi tên tổ dân ph, Phường Ngô Mây có 05 thôn, tổ dân phgồm: Thôn Plei Trum Đăk Choăh, Thôn Thanh Trung, Tdân phố 1, Tổ dân phố 2, Tổ dân phố 3.

2. Phường Quang Trung:

- Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

+ Tổ dân phố 1 (316 hộ): gồm Tổ dân phố 1 (145 hộ) và Tổ dân phố 2 (171 hộ);

+ Tổ dân phố 2 (303 hộ): gồm Tổ dân phố 3 (178 hộ) và 125 hộ Tổ dân phố 4;

+ Tổ dân phố 3 (231 hộ): gồm Tổ dân phố 17 (201 hộ) và 30 hộ Tổ dân phố 4;

+ Tổ dân phố 4 (296 hộ): gồm Tổ dân phố 5 (181 hộ), Tổ dân phố 6 (105 hộ) và 10 hộ Tổ dân phố 9;

+ Tổ dân phố 5 (323 hộ): gồm Tổ dân phố 9 (178 hộ) và 145 hộ Tổ dân phố 7;

+ Tổ dân phố 6 (374 hộ): gồm Tổ dân phố 8 (255 hộ) và 119 hộ Tổ dân phố 7;

+ Tổ dân phố 7 (319 hộ): gồm Tổ dân phố 10 (169 hộ) và Tổ dân phố 11 (150 hộ).

- Đổi tên các tổ dân phố: Tổ dân phố 12 thành Tổ dân phố 8; Tổ dân phố 13 thành Tổ dân phố 9; Tổ dân phố 14 thành Tổ dân phố 10; Tổ dân phố 16 thành Tổ dân phố 11; Tổ dân phố 15 thành Tổ dân phố 12.

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập, đổi tên tổ dân phố, Phường Quang Trung có 14 thôn, tổ dân phố gồm: Thôn Plei Don, Thôn Plei Tơ Nghia, Tổ dân phố 1, Tổ dân phố 2, Tổ dân phố 3, Tổ dân phố 4, T dân ph5, Tổ dân phố 6, Tổ dân phố 7, Tổ dân phố 8, Tổ dân phố 9, Tổ dân phố 10, Tổ dân phố 11, Tổ dân phố 12.

3. Phường Quyết Thắng:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Tổ dân phố 2 (311 hộ): gồm Tổ dân phố 2 (161 hộ) và Tổ dân phố 3 (150 hộ);

- Tổ dân phố 3 (318 hộ): gồm Tổ dân phố 14 (160 hộ) và Tổ dân phố 15 (158 hộ);

- Tổ dân phố 4 (318 hộ): gồm Tổ dân phố 12 (163 hộ) và Tổ dân phố 13 (155 hộ);

- Tổ dân phố 5 (322 hộ): gồm Tổ dân phố 4 (164 hộ) và Tổ dân phố 5 (158 hộ);

- Tổ dân phố 6 (309 hộ): gồm Tổ dân phố 6 (164 hộ) và Tổ dân phố 7 (145 hộ);

- Tổ dân phố 7 (331 hộ): gồm Tổ dân phố 9 (100 hộ) và Tổ dân phố 10 (231 hộ);

- Tổ dân phố 8 (352 hộ): gồm Tổ dân phố 8 (133 hộ), Tổ dân phố 11 (120 hộ) và Tổ dân phố 16 (99 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập Phường Quyết Thắng có 08 tổ dân phố gồm: Tổ dân phố 1, Tổ dân phố 2, Tổ dân phố 3, Tổ dân ph4, Tổ dân phố 5, Tổ dân phố 6, Tổ dân phố 7, Tổ dân phố 8.

4. Phường Thống nhất:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Tổ dân phố 1 (276 hộ): gồm Tổ dân phố 1 (161 hộ) và Tổ dân phố 2 (115 hộ);

- Tổ dân phố 2 (280 hộ): gồm Tổ dân phố 3 (148 hộ) và Tổ dân phố 4 (132 hộ);

- Tổ dân phố 3 (469 hộ): gồm Tổ dân phố 5 (331 hộ) và Tổ dân phố 8 (138 hộ);

- Tổ dân phố 4 (443 hộ): gồm Tổ dân phố 6 (279 hộ) và Tổ dân phố 7 (164 hộ);

- Tổ dân phố 5 (295 hộ): gồm Tổ dân phố 9 (158 hộ) và Tổ dân phố 11 (137 hộ);

- Tổ dân phố 6 (220 hộ): gồm Tổ dân phố 10 (110 hộ) và Tổ dân phố 12 (110 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập Phường Thng nhất có 08 thôn, tổ dân phố gồm: Thôn Kon Hra Chot, Thôn Kon Tum Kơ Nâm, Tổ dân ph1, Tổ dân phố 2, Tổ dân phố 3, Tổ dân phố 4, Tổ dân phố 5, Tổ dân phố 6.

5. Phường Trần Hưng Đạo:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Tổ dân phố 4 (443 hộ): gồm Tổ dân phố 4 (267 hộ) và Tổ dân phố 5 (176 hộ);

- Tổ dân phố 5 (351 hộ): gồm Tổ dân phố 6 (213 hộ) và Tổ dân phố 7 (129 hộ) và 09 hộ của Tổ dân phố 5;

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập Phường Trần Hưng Đạo có 05 tổ dân phố gồm: Tổ dân phố 1, Tổ dân phố 2, Tổ dân phố 3, Tổ dân phố 4, Tổ dân phố 5.

6. Xã Chư Hreng:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Đăk Prông (266 hộ): gồm Thôn 5 (95 hộ) và Thôn Đăk Prông (171 hộ);

- Thôn Kon Hra Klah (180 hộ): gồm Thôn Diêm Trung (74 hộ) và Thôn Kon Hra Klah (106 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Chư Hreng có 05 thôn gồm: Thôn Đăk Prông, Thôn Kon Hra Klah, Thôn Kon Hra Kơtu, Thôn Plei Groi, Thôn 4.

7. Xã Đăk Blà:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Kon Hring (186 hộ): gồm Thôn Kon Hring (108 hộ) và Thôn Đăk Hà (78 hộ);

- Thôn Kon Rơ Lang (241 hộ): gồm Thôn Kon Rơ Lang (71 hộ), Thôn Kon Kơ Păt (138 hộ) và Thôn Đăk Hưng (32 hộ);

- Thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu 1 (226 hộ): gồm Thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu 2 (100 hộ) và Thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu 1 (126 hộ);

- Thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu 2 (240 hộ): gồm Thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu 2 (150 hộ) và Thôn Tập đoàn 1 (90 hộ);

- Thôn Kon Jri Xút (131 hộ): gồm Thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu 2 (80 hộ còn lại) và Thôn Kon Jri Xút (51 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Đăk Blà có 09 thôn gồm: Thôn Kon Hring, Thôn Kon Rơ Lang, Thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu 1, Thôn Kon Mơ Nay Kơ Tu 2, Thôn Kon Jri Xút, Thôn Kon Drei, Thôn Kon Gur, Thôn Kon Jơ Drẻ PLơng, Thôn Kon Jơ Dreh.

8. Xã Ngọk Bay:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập:

- Thôn Măng La (386 hộ): gồm Thôn Măng La Klah (131 hộ) và Thôn Măng La Kơ Tu (255 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Ngọk Bay có 05 thôn gồm: Thôn Đăk Rơ De, Thôn Plei Klech, Thôn Kơ Năng, Thôn Kon Hơ Ngok Klah, Thôn Măng La./.

 

PHỤ LỤC 2

SẮP XẾP, SÁP NHẬP THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK HÀ
(Kèm theo Nghị quyết số: 66/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

1. Thị trấn Đăk Hà:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Tổ dân phố 3 (518 hộ): gồm tổ dân phố 3a (199 hộ) và tổ dân phố 3b (319 hộ);

- Tổ dân phố 8 (399 hộ): gồm tổ dân phố 8 (102 hộ) và tổ dân phố 9 (237 hộ);

- Tổ dân phố 10 (354 hộ): gồm tổ dân phố 10 (240 hộ) và tổ dân phố 11 (114 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập thị trấn Đăk Hà có 12 thôn, tổ dân phố, gồm: Tổ dân phố 1, Tổ dân phố 2a, Tổ dân phố 2b, Tổ dân phố 3, Tổ dân phố 4a, Tổ dân phố 4b, Tổ dân phố 5, Tổ dân phố 6, Tổ dân phố 7, Tổ dân phố 8, Tổ dân phố 10, Thôn Long Loi.

2. Xã Đăk Hring:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Đăk Klong (238 hộ): gồm thôn Đăk Klong (113 hộ) và thôn Đăk Rế (125 hộ);

- Thôn Kon Proh Tu Ria (149 hộ): gồm thôn Kon Proh (86 hộ) và thôn Tu Ria Yôp (63 hộ);

- Thôn Kon Hnong Pêng (198 hộ): gồm thôn Kon Proh (51 hộ) và thôn Kon Hnong Pêng (147 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Đăk Hring có 9 thôn gồm: Thôn Đăk Klong; Thôn Kon Proh Tu Ria, Thôn Kon Hnong Pêng, Thôn Kon Mong, Thôn Tu Ria Pêng, Thôn Tân Lập B, Thôn Kon Hnong Yôp, Thôn Tân Lập A, Thôn Đăk Kang Yôp.

3. Xã Đăk La:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

Thôn 1 (369 hộ): gồm thôn 1A (212 hộ) và thôn 1B (157 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Đăk La có 10 thôn gồm: Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4 (Đăk Tiêng Kơ Tu), Thôn 5 (Kon Trang Kla), Thôn 6, Thôn 7 (Kon Trang Kép), Thôn 8 (Kon Trang Mơ Năy), Thôn 9 (Đăk Tiêng Klah), Thôn 10 (Đăk Rơ Chót).

4. Xã Đăk Long:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Kon Teo Đăk Lấp (229 hộ): gồm thôn Kon Teo (134 hộ) và thôn Đăk Lấp (95 hộ);

- Thôn Đăk Xế Kơ Ne (137 hộ): gồm thôn Đăk Xế (56 hộ) và thôn Đăk Kơ Ne (81 hô).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Đăk Long có 05 thôn gồm: Thôn Kon Teo Đăk Lấp, Thôn Đăk Xế Kơ Ne, Thôn Kon Đao Yôp, Thôn Tua Team, Thôn Pa Cheng.

5. Xã Đăk Mar:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn 1 (440 hộ): gồm thôn 1 (305 hộ) và thôn 2 (135 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập, xã Đăk Mar còn 07 thôn gồm: Thôn 1, Thôn Kon Kơ Lôk, Thôn 3, Thôn 4, Thôn 5, Thôn Kon Gung, Thôn Đăk Mút.

6. Xã Đăk Ngọk:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Đăk Bình (202 hộ): gồm thôn Đăk Bình (154 hộ) và 48 hộ của thôn Đăk Lộc;

- Thôn Đăk Tin (275 hộ): gồm thôn Đăk Tin (170 hộ) và 105 hộ của thôn Đăk Lộc.

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Đăk Ngọk có 07 thôn gồm: Thôn Đăk Bình, Thôn Đăk Tin, Thôn Đoàn Kết, Thôn Đăk Lợi, Thôn Đăk Xuân, Thôn Thanh Xuân, Thôn Đăk Kđem.

7. Xã Đăk Pxi:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Đăk Rơ Wang (131 hộ): gồm thôn Đăk Rơ Wang (116 hộ) và 15 hộ thôn Kon Pao Kram;

- Thôn Đăk Kơ Đương (181 hộ): gồm thôn Kon Kôm (121 hộ) và 60 hộ của thôn Kon Pao Kram;

- Thôn Đăk Wek (219 hộ): gồm thôn Ling La (124 hộ) và thôn Kon Đú (95 hộ);

- Thôn Kon Pao Kơ La (212 hộ): gồm thôn Kon Pao (55 hộ) và thôn Kon Kơ La (157 hộ);

- Thôn Krong Đuân (212 hộ): gồm thôn Đăk Krong (73 hộ) và thôn Long Đuân (139 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Đăk Pxi có 05 thôn gồm: Thôn Đăk Rơ Wang, Thôn Đăk Wek, Thôn Đăk Kơ Đương, Thôn Kon Pao Kơ La, Thôn Krong Đuân.

8. Xã Đăk Ui:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Kon Năng Treang (163 hộ): gồm thôn Tam Mơ Năng (122 hộ) và thôn Kon Tri ang (41 hộ);

- Thôn Wang Hra (156 hộ): gồm thôn Kon Hra (52 hộ) và thôn Wang Tó (104 hộ);

- Thôn MNhuô Mriang (198 hộ): gồm thôn Kon Mriang (96 hộ) và thôn Kon MNhuô ( 102 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Đăk Ui có 08 thôn gồm: Thôn Kon Năng Treang, Thôn Wang Hra, Thôn MNhuô Mriang, Thôn Kon Pông, Thôn Kon Tu, Thôn 8, Thôn Kon Rngâng, Thôn Đăk Kơ Đêm.

9. Xã Hà Mòn:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn 2 (216 hộ): gồm thôn 2 (112 hộ) và thôn Quyết Thắng (104 hộ);

- Thôn 4 (197 hộ): gồm thôn 4 (100 hộ) và thôn Hải Nguyên (97 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Hà Mòn có 07 thôn gồm: Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4, Thôn 5, Thôn Thống Nhất, Thôn Bình Minh.

10. Xã Ngọk Réo:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Đăk Têng (187 hộ): gồm thôn Kon Braih (87 hộ) và thôn Đăk Phía (100 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Ngọk Réo có 07 thôn gồm: Thôn Kon Hơ Drế, Thôn Kon Krk, Thôn Kon Jong, Thôn Kon Bơ Băn, Thôn Kon Rôn, Thôn Kon Sơ Tiu, Thôn Đăk Têng.

11. Xã Ngọk Wang:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Đăk Duông (244 hộ): gồm thôn Kon Chôn (136 hộ) và thôn Kon Rế (108 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Ngọk Wang có 07 thôn gồm: Thôn Đăk Duông, Thôn Kon Jri, Thôn Kon Stiu II, Thôn Kon Gu I, Thôn Kon Gu II, Thôn 7, Thôn Kon Brông./.

 

PHỤ LỤC 3

SẮP XẾP, SÁP NHẬP THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TU MƠ RÔNG
(Kèm theo Nghị quyết số: 66/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

1. Xã Ngọk Yêu:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập:

- Thôn Long Láy 2 (73 hộ): gồm thôn Long Láy 2 (30 hộ) và thôn Long Láy 3 (43 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Ngọk Yêu có 07 thôn gm: Thôn Ba Tu 1, Thôn Ba Tu 2, Thôn Ba Tu 3, Thôn Tam Rin, Thôn Ngọc Đo, Thôn Long Láy 1, Thôn Long Láy 2.

2. Xã Ngọk Lây:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập:

- Thôn Đăk Xia (61 hộ): gồm thôn Kô Xia I (26 hộ) và thôn Đăk King II (35 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Ngọk Lây có 09 thôn gồm: Thôn Đăk Xia, Lộc Bông, Thôn Mô Za, Thôn Măng Rương I, Thôn Măng Rương II, Thôn Tu Bung, Thôn Kô Xia II, Thôn Đăk Kinh I, Thôn Đăk PRế.

3. Xã Đắk Na:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập:

- Thôn Hà Lăng (86 hộ): gồm thôn Hà Lăng 1 (40 hộ) và thôn Hà Lăng 2 (46 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Đắk Na có 12 thôn gồm: Thôn Hà Lăng, Thôn Đắk Rê 1, Thôn Đắk Rê 2, Thôn Lê Văng, Thôn Ba Ham, Thôn Long Tum, Thôn Kon Sang, Thôn Mô Bành 1, Thôn Mô Bành 2, Thôn Kon Chai, Thôn Đăk Riếp 1, Thôn Đăk Riếp 2.

4. Xã Đắk Hà:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập:

- Thôn Tu Mơ Rông (72 hộ): gồm thôn Kon Tun (38 hộ) và thôn Tu Mơ Rông (34 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Đăk Hà có 09 thôn gồm: Thôn Kon Ling, Thôn Đăk Siêng, Thôn Đăk Pơ Trang, Thôn Kon Pia, Thôn Đăk Hà, Thôn Mô Pả, Thôn Tu Mơ Rông, Thôn Ty Tu, Thôn Ngọc Leng.

5. Xã Văn Xuôi:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập:

- Thôn Đắk Văn Linh (46 hộ): gồm thôn Đắk Linh (20 hộ) và thôn Đắk Văn III (26 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Văn Xuôi có 05 thôn gồm: Thôn Đắk Văn Linh, Thôn Ba Khen, Thôn Long Tro, Thôn Đk Văn I, Thôn Đk Văn II./.

 

PHỤ LỤC 4

SẮP XẾP, SÁP NHẬP THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK GLEI
(Kèm theo Nghị quyết số: 66/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

1. Thi trấn Đăk Glei:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập:

- Thôn Chung Năng (284 hộ): gồm thôn Đăk Chung (215 hộ) và thôn Đăk Năng (69 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập Thị trấn Đăk Glei có 09 thôn gồm: Thôn Chung Năng, Thôn Đăk Tung, Thôn Đăk Poi, Thôn Long Nang, Thôn Đăk Dung, Thôn Đăk Ra, Thôn 16/5, Thôn Đăk Xanh, Thôn Đông Sông.

2. Xã Đăk Pék:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Đăk Rang (288 hộ): gồm thôn Đăk Rú (165 hộ) và thôn Đăk Trp (123 hộ);

- Thôn Dên Prông (279 hộ): gồm thôn Pêng Prông (103 hộ) và thôn Đăk Dền (176 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Đăk k có 11 thôn gồm: Thôn Đăk Rang, Thôn Dên Prông, Thôn Pêng Siel, Thôn Đăk Nớ, Thôn Đăk Ven, Thôn Măng Rao, Thôn Đông Thượng, Thôn 14 B, Thôn Đăk Đoát, Thôn Peng Sel Peng, Thôn 14 A.

3. Xã Đăk Choong:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Đăk Mi (133 hộ): gồm thôn Kon Năng (31 hộ) và thôn Bê Rê (102 hộ);

- Thôn Đăk Bla (150 hộ): gồm thôn Kon Rồng (64 hộ) và thôn Liêm Răng (86 hộ).

* Sau khi sp xếp, sáp nhập xã Đăk Choong có 7 thôn gồm: Thôn Kon Brỏi, Thôn La Lua, Thôn Mô Mam, Thôn Đăk Lây, Thôn Kon Riêng, Thôn Đăk Mi, Thôn Đăk Bla.

4. Xã Xốp:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Đăk Xi Na (112 hộ): gồm thôn Đăk Xây (49 hộ) và thôn Long Ri (63 hộ);

- Thôn Xốp Dùi (232 hộ): gồm thôn Xốp Dùi (102 hộ) và thôn Bông Bang (42 hộ) và thôn Tân Đum (88 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Xốp có 04 thôn gồm: Thôn Kon Liêm, Thôn Xp Nghét, Thôn Xốp Dùi, Thôn Đăk Xi Na.

5. Xã Mường Hoong:

Thực hiện sp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Ngọc Lâng (141 hộ): gồm thôn Thôn Long Dua (22 hộ) và Thôn Mường Hoong (35 hộ), Thôn Reo Lang (28 hộ) và Thôn Tu Chiêu (A) (56 hộ);

- Thôn Ngọc Nang (103 hộ): gồm thôn Thôn Tân Túc (41 hộ), Thôn Long Tối (24 hộ), Thôn Tu Hông (28 h) và Thôn Tu Chiêu (B) (10 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Mường Hoong có 10 thôn gồm: Thôn Đăk Rế, Thôn Làng Đung, Thôn Đăk Bể, Thôn Làng Mới, Thôn Đăk Bối, Thôn Tu Răng, Thôn Mô Po, Thôn Xã Úa, Thôn Ngọc Lâng, Thôn Ngọc Nang.

6. Xã Ngọc Linh:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Long Năng (91 hộ): gồm thôn Đăk Dít (45 hộ), thôn Đăk Dã (19 hộ) và Thôn Long Năng (27 hộ);

- Thôn Sa Múc (68 hộ): gồm thôn Đăk Ia (21 hộ) và thôn Tu Chiêu (47 hộ);

- Thôn Ngọc Súc (74 hộ): gồm thôn Tu Kú (49 hộ) và thôn Tân Út (25 hộ);

- Thôn Đăk Sun (51 hộ): gồm thôn Tu Rang (30 hộ) và thôn Lê Vân (21 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Ngọc Linh 12 thôn gồm: Thôn Long Năng, Thôn Sa Múc, Thôn Ngọc Súc, Thôn Đăk Sun, Thôn Kung Rang, Thôn Tu Dốp, Thôn Tân Rát, Thôn Lê Ngọc, Thôn Lê Toan, Thôn Kon Tuông, Thôn Đăk Nai, Thôn Kon Tua./.

 

PHỤ LỤC 05

SẮP XẾP, SÁP NHẬP THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGỌC HỒI
(Kèm theo Nghị quyết số: 66/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

1. Xã Đắk Ang:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Đắk Sút (162 hộ): gồm thôn Đắk Sút 1 (86 hộ) và thôn Đắk Sút 2 (76 hộ);

- Thôn Đắk Blái (209 hộ): gồm thôn Đắk Blái (126 hộ) và thôn Đắk Rơ Me (83 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Đắk Ang có 06 thôn gồm: Thôn Đk Sút, Thôn Đắk Blái, Thôn Đk Giá 2, Thôn Đk Giá 1, Thôn Long Dôn, Thôn Gia Tun.

2. Xã Đắk Dục:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Nông Chả (160 hộ): gồm thôn Chả Nội 1 (52 hộ) và thôn Nông Nhầy 1 (108 hộ);

- Thôn Đăk Si (256 hộ): gồm thôn Dục Nhầy 2 (52 hộ) và thôn Đắk Ba (204 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Đk Dục có 09 thôn gồm: Thôn Nông Chả, Thôn Đăk Si, Thôn Ngọc Hiệp, Thôn Đk Hú, Thôn Đk Răng, Thôn Chả Nhầy, Thôn Dục Nhầy 1, Thôn Dục Nhầy 3, Thôn Nông Kon.

3. Xã Đắk Xú:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Đăk Tang (181 hộ): gồm thôn Đăk Tang (158 hộ) và 23 hộ phía nam thôn Đắk Pil.

- Thôn Kei Joi (216 hộ): gồm thôn Kei Joi (192 hộ) và 24 hộ phía bắc thôn Đắk Pil;

- Thôn Đăk Long Giao (150 hộ): gồm thôn Đăk Long (90 hộ) và thôn Đăk Giao (60 hộ);

- Thôn Ngọc Yên Phúc (91 h): gồm thôn Ngọc Yên (50 h) và thôn Ngọc Phúc (41 h).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Đắk Xú cỏ 11 thôn gồm: Thôn Chiên Chiết, Thôn Phia Pháp, Thôn Xuân Tân, Thôn Đăk Tang, Thôn Kei Joi, Thôn Đăk Long Giao, Thôn Ngọc Yên Phúc, Thôn Đăk Nông, Thôn Thung Nai, Thôn Ngọc Tiền, Thôn Ngọc Thư.

4. Xã Đắk Kan:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập:

- Thôn Hào Phú (296 hộ): gồm thôn Sơn Phú (88 hộ) và thôn Hào Nưa (208 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Đk Kan có 08 thôn gồm: Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4, Thôn Hào Phú, Thôn Hòa Bình, Thôn Ngọc Tặng, Thôn Tân Bình./.

 

PHỤ LỤC 6

SẮP XẾP, SÁP NHẬP THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA THẦY
(Kèm theo Nghị quyết số: 66/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

1. Xã Mô Rai:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Ia Ho (174 hộ): gồm thôn Ia Lân (77 hộ) và thôn Ia Mang (97 hộ);

- Thôn Ia Xoăn (246 hộ): gồm thôn Ia Bong (94 hộ) và thôn Ia Rên (152 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Mô Rai có 10 thôn gồm: Làng Rẽ, Làng Grập, Làng Tang, Làng Kênh, Làng Kđin, Làng Xộp, Làng Le, Thôn Ia Tri, Thôn Ia Ho, Thôn Ia Xoăn.

2. Xã Sa Bình:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Bình Tây (125 hộ): gồm thôn Bình Sơn (64 hộ) và thôn Bình Nam (61 hộ);

- Thôn Bình Đồng (260 hộ): gồm thôn Bình An (142 hộ) và thôn Bình Giang (118 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Sa Bình có 07 thôn gồm: Thôn Bình Tây, Thôn Bình Đông, Thôn Bình Trung, Thôn Khok Na, Thôn Kà Bầy, Thôn Lung Leng, Thôn Bình Loong.

3. Xã Sa Nghĩa:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Nghĩa Dũng (337 hộ): gồm thôn Anh Dũng (201 hộ) và thôn Nghĩa Long (136 hộ);

- Thôn Đăk Tân (230 hộ): gồm thôn Nghĩa Tân (96 hộ) và thôn Đăk Tăng (134 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Sa Nghĩa có 03 thôn gồm: Thôn Hòa Bình, Thôn Nghĩa Dũng, Thôn Đăk Tân.

4. Xã Sa Nhơn:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Đức Lý (214 hộ): gồm thôn Nhơn Đức (117 hộ) và thôn Nhơn Lý (97 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Sa Nhơn có 05 thôn gồm: Thôn Đức Lý, Thôn Nhơn An, Thôn Nhơn Khánh, Thôn Nhơn Nghĩa, Thôn Nhơn Bình.

5. Xã Ya Ly:

Thực hiện sp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Kiến Hưng (125 hộ): gồm thôn Kiến Xương (47 hộ) và thôn Đông Hưng (78 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Ya Ly có 04 thôn gồm: thôn Kiến Hưng, Làng Tum, Làng Chứ, Làng Chờ.

6. Xã Ya Xiêr:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Làng Trang (169 hộ): gồm Làng Trang (126 hộ) và thôn Quy Nhơn (43 hộ);

- Thôn Thanh Xuân (198 hộ): gồm thôn 2 (105 hộ) và thôn 3 (93 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Ya Xiêr có 07 thôn gồm: Làng Trang, Thôn Thanh Xuân, Thôn 1, Làng Lung, Làng O, Thôn Ya De, Làng Rắc./.

 

PHỤ LỤC 7

SẮP XẾP, SÁP NHẬP VÀ TỔ CHỨC LẠI THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KON PLÔNG
(Kèm theo Nghị quyết số: 66/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

1. Xã Măng Cành:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Măng Pành (78 hộ): gồm thôn Măng Pành (40 hộ) và thôn Măng Mô (38 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Măng Cành có 09 thôn gồm: Thôn Măng Pành, Thôn Kon Du, Thôn Măng Cành, Thôn Đắk Ne, Thôn Kon Kum, Thôn Kon Chênh, Thôn Kon Năng, Thôn Kon Tu Ma, Thôn Kon Tu Răng.

2. Xã Đắk Tăng:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Rô Xia (109 hộ): gồm thôn Rô Xia 1 (54 hộ) và thôn Rô Xia 2 (55 hộ);

- Thôn Đắk Pờ Rồ (81 hộ): gồm thôn Đắk Pờ Rồ (60 hộ) và thôn Đắk Sa (21 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Đắk Tăng có 06 thôn gồm: Thôn Vi Ring, Thôn Vi Xây, Thôn Đk Tăng, Thôn Vi Rơ Ngheo, Thôn Rô Xia, Thôn Đắk Pờ Rồ.

3. Xã Măng Bút:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Măng Búk (165 hộ): gồm thôn Măng Búk (115 hộ) và thôn Long Rũa (50 hộ);

- Thôn Đắk Niêng (141 hộ): gồm thôn Đắk Niêng (73 hộ); 30 hộ của thôn Đắk Pleng (làng Đắk Pleng 1) và 38 hộ của thôn Đắk Pong (làng Đắk Pong 2);

- Thôn Đắk Pong (105 hộ): gồm thôn Đắk Pong (85 hộ của làng Đk Pong 1) và 20 hộ của thôn Đắk Pleng (làng Đk Pleng 2).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Măng Bút có 10 thôn gồm: Thôn Măng Búk, Thôn Đk Niêng, Thôn Đk Pong, Thôn Vang Loa, Thôn Đk Y Pai, Thôn Tu Nông, Thôn Kô Chk, Thôn Đk Chun, Thôn Đắk Lanh, Thôn Đk Dăt.

4. Xã Đắk Ring:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Đắk Chờ (84 hộ): gồm thôn Đắk Chờ (29 hộ) và thôn Ngọc Hoàng (55 hộ);

- Thôn Vác Y Nhông (109 hộ): gồm thôn Vác Y Nhông (52 hộ) và thôn Tăng Pơ (57 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Đk Ring có 08 thôn gồm: Thôn Đắk Chờ, Thôn Vác Y Nhông, Thôn Ngọc Ring, Thôn Đắk Da, Thôn Đắk Doa, Thôn Đắk Lâng, Thôn Đk Kla, Thôn Đk Ang.

5. Xã Đắk Nên:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Xô Luông (98 hộ): gồm thôn Xô Luông (53 hộ) và thôn Vương (45 hộ);

- Thôn Đắk Lúp (88 hộ): gồm thôn Đắk Lúp (61 hộ) và thôn Tu Ngú (27 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Đk Nên có 08 thôn gồm: Thôn Đắk Lúp, Thôn Xô Luông, Thôn Đắk Tiêu, Thôn Đắk Púk, Thôn Xô Thák, Thôn Đk Lai, Thôn Tu Rét, Thôn Tu Thôn.

6. Xã Pờ Ê:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

Thôn Vi Pờ Ê (137 hộ): gồm thôn Vi Pờ Ê 1 (88 hộ) và thôn Vi Pờ Ê 2 (49 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Pờ Ê có 06 thôn gồm: Thôn Vi Pờ Ê, Thôn Vi KLâng 1, Thôn Vi KLâng 2, Thôn Vi KTầu, Thôn Vi K Oa, Thôn Vi Ô Lk.

7. Xã Hiếu:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Đắk Lom (113 hộ): gồm thôn Đắk Lom (75 hộ) và thôn Đắk Liêu (38 hộ);

- Thôn Kon Plinh (136 hộ): gồm thôn Kon Plinh (80 hộ) và thôn Kon Piêng (56 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Hiếu có 09 thôn gồm: Thôn Đắk Lom, Thôn Kon Plinh, Thôn Kon Plông, Thôn Vi Glơng, Thôn Vi ChRing, Thôn Đắk Xô, Thôn Tu cần, Thôn Vi Choong, Thôn Kon Klùng.

8. Xã Ngọk Tem:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Điek Lò (136 hộ): gồm thôn Điek Lò 1 (66 hộ) và thôn Điek Lò 2 (70 hộ);

- Thôn Điek Tem (144 hộ): gồm thôn Điek Tem (110 hộ) và thôn Điek Tà Cok (34 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Ngọk Tem có 10 thôn gồm: Thôn Điek Lò, Thôn Điek Tem, Thôn Măng Krí, Thôn Điek Chè, Thôn Điek Nót A, Thôn Điek Kua, Thôn Kíp Plinh, Thôn Điek Tà Âu, Thôn Điek Pét, Thôn Măng Nách.

 

PHỤ LỤC 8

SẮP XẾP, SÁP NHẬP THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KON RẪY
(Kèm theo Nghị quyết số: 66/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

1. Thtrấn Đắk Rve:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn 5 (250 hộ): gồm thôn 5 (180 hộ) và thôn 6 (thôn Kon Cheo Leo) (70 hộ);

- Thôn 7 (173 hộ): gồm thôn 7 (thôn Kon Vang - 69 hộ) và thôn 8 (thôn Trà Bồng - 104 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập Thị trấn Đk Rve có 07 thôn gồm: Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4, Thôn 5, Thôn 7, Thôn 9.

2. Xã Đắk Kôi:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Trăng Nó - Kon Blo (102 hộ): gồm thôn Trăng Nó (77 hộ) và thôn Kon Blo (25 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Đk Kôi có 09 thôn gồm: Thôn Trăng Nó - Kon Blo, Thôn Kon Đó, Thôn Tu Ngó - Kon Bông, Thôn Kon RGh, Thôn Kon Rlong, Thôn Ngọc Răng - Nhân Liếu, Thôn Tu Krối, Thôn Tea Reang, Thôn Tu Rơ Băng.

3. Xã Đắk T Re:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Đak Jri (131 hộ): gồm thôn Kon Nu (91 hộ) và thôn Kon Rơ Lang (40 hộ);

- Thôn Đak Pơ Kong (212 hộ): gồm thôn Kon HRầm (160 hộ) và Thôn Sơn Hà (52 hộ);

- Thôn Đak Ơ NgLăng (226 hộ): gồm thôn Kon KLang (110 hộ) và thôn Kon Long Buk (116 hộ);

- Thôn Đak Puih (233 hộ): gồm thôn Kon Dơ Năng (117 hộ) và thôn Kon Tơ Neh (116 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Đk Tờ Re có 08 thôn gồm: Thôn Đak Jri, Thôn Đak Pơ Kong, Thôn Đak Ơ NgLăng, Thôn Đak Puih, Thôn Kon Rơ Pen, Thôn Kon Săm Lũ, Thôn Kon Dơ Xing, Thôn Tam Sơn./.

 

PHỤ LỤC 9

SẮP XẾP, SÁP NHẬP THÔN, KHỐI PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK TÔ
(Kèm theo Nghị quyết số: 66/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)

1. Thtrấn Đăk Tô:

Thực hiện sp xếp, sáp nhập:

- Khối 10 (276 hộ): gồm khối 10 (157 hộ) và khối 11 (119 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập Thị trấn Đăk Tô có 11 thôn, khối phgồm: Khối 1, Khối 2, Khối 3, Khối 4, Khối 5, Khối 6, Khối 7, Khối 8, Khối 9, Khối 10, Thôn Đăk Rao Lớn.

2. Xã Kon Đào:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập:

- Thôn Kon Đào (236 hộ): gồm thôn Kon Đào 1 (142 hộ) và thôn Kon Đào 2 (94 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Kon Đào có 07 thôn, gồm: Thôn 1, Thôn 2, Thôn 3, Thôn 6, Thôn 7, Thôn Đăk Lung, Thôn Kon Đào.

3. Xã Văn Lem:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập:

- Thôn Tê Rông (171 hộ): gồm thôn Tê Rông (117 hộ) và thôn Tê Hơ Ô (54 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Văn Lem có 05 thôn, gồm: Thôn Tê Rông, Thôn Măng Rương, Thôn Đăk Xanh, Thôn Tê Pên, Thôn Đăk Sing.

4. Xã Đắk Trăm:

Thực hiện sắp xếp, sáp nhập như sau:

- Thôn Đăk Trăm (161 hộ): gồm thôn Đăk Trăm (145 hộ) và 16 hộ của thôn Tê Rông;

- Thôn Tê Pheo (108 hộ): gồm thôn Tê Pheo và (94 hộ) 14 hộ của thôn Tê Rông;

- Thôn Tê Pên (100 hộ): gồm thôn Tê Pên (99 hộ) và 01 hộ của thôn Tê Rông;

- Thôn Đăk Dring (80 hộ): gồm thôn Đăk Dring (73 hộ) và 07 hộ của thôn Tê Pên;

- Thôn Đăk Mông (149 hộ): gồm thôn Đăk Mông (131 hộ) và thôn Kô Xia (18 hộ);

- Thôn Đăk Rò (153 hộ): gồm thôn Đăk Rò (100 hộ) và thôn Đăk Hà (53 hộ).

* Sau khi sắp xếp, sáp nhập xã Đk Trăm có 07 thôn, gồm: Thôn Đăk Dring, Thôn Tê Pheo, Thôn Đăk Trăm, Thôn Tê Pên, Thôn Đăk Mông, Thôn Đăk Rò, Thôn Đăk Rô Gia./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 66/NQ-HĐND năm 2019 về sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại và đổi tên các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.213

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.14