Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 51/NQ-HĐND chương trình giám sát năm Hội đồng nhân dân Cần Thơ 2017 2016

Số hiệu: 51/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Phạm Văn Hiểu
Ngày ban hành: 22/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 22 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 237/TTr-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về dự kiến chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Cùng với việc xem xét các báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố; các báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về kinh tế - xã hội, về thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương, về công tác phòng, chống tham nhũng, về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật và các báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại kỳ họp,… Hội đồng nhân dân thành phố sẽ trực tiếp giám sát việc thực hiện “lời hứa” của Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương đối với lĩnh vực được phân công.

Điều 2.

Ngoài các hoạt động giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố trên các lĩnh vực do pháp luật quy định, giao Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố tiến hành giám sát các nội dung sau đây:

1. Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017 và các nghị quyết chuyên đề do Hội đồng nhân dân thành phố ban hành còn hiệu lực thi hành.

2. Giám sát việc đầu tư công đối với một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố.

3. Giám sát công tác rà soát, lập quy hoạch và các dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

4. Giám sát việc thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương.

5. Giám sát công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

6. Giám sát việc thực hiện phát triển du lịch với vai trò ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.

7. Giám sát việc thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố.

8. Giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp thành phố, quận, huyện.

9. Giám sát việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

10. Giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri ở địa phương và các kiến nghị sau giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố.

Ngoài ra, theo chức năng, nhiệm vụ, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố sẽ giám sát một số vấn đề cần thiết, bức xúc trên một số lĩnh vực và theo chỉ đạo, phân công của cấp trên.

Điều 3.

Trên cơ sở chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố và căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện chương trình giám sát của mình.

Điều 4.

Hội đồng nhân dân giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chỉ đạo việc thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; hướng dẫn các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện có hiệu quả chương trình giám sát này; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát; tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát tại các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thành phố theo Luật định.

Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành giám sát. Các cơ quan chịu sự giám sát thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX,  kỳ họp thứ hai thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hiểu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 51/NQ-HĐND ngày 22/07/2016 về chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


862

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!