Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 51/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 51/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Thào Hồng Sơn
Ngày ban hành: 07/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2018/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THUỘC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CẤP TỈNH, BAN TƯ VẤN THUỘC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 35/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận T quốc Việt Nam và Hội đồng tư vn thuộc Ủy ban mặt trận T quốc Việt Nam cp tnh, Ban tư vn thuộc Ủy ban mặt trận Tổ quc Việt Nam cấp huyện;

Xét Tờ trình s: 114/TTr-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tnh về việc ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung và mức chi hoạt động của Hội đồng tư vn thuộc Ủy ban mặt trận T quốc Việt Nam cấp tnh, Ban tư vn thuộc Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cp huyện trên địa bàn tnh Hà Giang; Báo cáo thẩm tra s 32/BC-VHXH ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định nội dung và mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban mặt trận Tquốc Việt Nam cấp tnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban mặt trận Tquốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tnh Hà Giang, như sau:

1. Chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho Lãnh đạo Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban mặt trận Tquốc Việt Nam cấp tnh, Ban tư vn thuộc Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện là đối tượng không hưng lương từ ngân sách nhà nước, bao gồm:

a) Hội đồng tư vấn:

- Chủ nhiệm: 1,0 lần mức lương cơ sở.

- Phó Chủ nhiệm: 0,8 lần mc lương cơ sở.

b) Ban tư vấn:

- Trưởng Ban: 0,15 lần mức lương cơ sở.

- Phó trưởng ban: 0,1 lần mc lương cơ s.

2. Mức chi viết báo cáo và góp ý bằng văn bản:

a) Góp ý bằng văn bản:

- Hội đồng tư vn: 300.000 đồng/1 văn bản.

- Ban tư vn: 200.000 đồng/1 văn bản.

b) Viết báo cáo: 400.000 đồng/1 báo cáo.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hin. Các nội dung không quy định tại Nghquyết này thực hiện theo Thông tư số 35/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính, quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tquốc Việt Nam và Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban mặt trận Tquốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tnh Hà Giang khóa XVII, Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực ktừ ngày 18 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; V
ăn phòng Chính ph;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận T
quốc Việt Nam;
- Các Bộ; Tài chính; Tư ph
áp;
- Cục Ki
m tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBND t
nh;
- Đo
àn ĐBQH khóa XIV tnh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh kh
óa XVII;
- Các sở, ngành, t
chức CT-XH cấp tỉnh;
- LĐVP; T
nh y; Đoàn ĐBQH; HĐND; UBND tỉnh;
- TTr.HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- B
áo Hà Giang; Đài PTTH tnh;
- C
ng TTĐT tnh; TT Công báo - Tin học tnh;
- Lưu VT, HĐND (1b).

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 51/2018/NQ-HĐND quy định về nội dung và mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


54
DMCA.com Protection Status

IP: 54.196.208.187