Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 50/NQ-HĐND về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 tỉnh Lạng Sơn

Số hiệu: 50/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Hoàng Văn Nghiệm
Ngày ban hành: 22/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 22 tháng 8 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHỦ TRƯƠNG SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2019-2021 TỈNH LẠNG SƠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021;

Căn cứ Kết luận số 951-KL/TU ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2021;

Căn cứ Kết luận số 1093-KL/TU, ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Thường trực Tỉnh ủy về một số chủ trương thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019 - 2021 tỉnh Lạng Sơn.

Xét Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành chủ trương sắp xếp 51 đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 tỉnh Lạng Sơn, thành 25 đơn vị (giảm 26 đơn vị), cụ thể như sau:

1. Xã Bắc Ái, xã Kim Đồng, xã Đề Thám, huyện Tràng Định:

a) Giải thể xã Bắc Ái để điều chỉnh địa giới hành chính nhập vào các xã liền kề, cụ thể:

- Nhập 04 thôn thuộc xã Bắc Ái vào xã Đề Thám;

- Nhập 06 thôn thuộc xã Bắc Ái vào xã Kim Đồng.

b) Đơn vị hành chính mới:

- Xã Đề Thám, huyện Tràng Định;

- Xã Kim Đồng, huyện Tràng Định.

2. Xã Bình Trung, xã Song Giáp, huyện Cao Lộc:

a) Nhập xã Song Giáp và xã Bình Trung để thành lập xã mới;

b) Đơn vị hành chính mới: xã Bình Trung, huyện Cao Lộc.

3. Xã Nam La, xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng:

a) Nhập xã Nam La và xã Hội Hoan để thành lập xã mới;

b) Đơn vị hành chính mới: xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng.

4. Xã Tân Lang, xã An Hùng, xã Trùng Quán, xã Tân Việt, xã Hoàng Việt và thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng:

a) Giải thể 03 xã (Tân Lang, Tân Việt và xã Trùng Quán) để điều chỉnh địa giới hành chính nhập vào các xã, thị trấn liền kề, cụ thể:

- Nhập thôn Thanh Hảo và một phần thôn Bó Củng thuộc xã Tân Lang, 07 thôn thuộc xã Trùng Quán, 04 thôn và một phần thôn Bản Quan, thuộc xã Tân Việt và toàn bộ xã An Hùng để thành lập xã mới (xã Bắc Hùng);

- Nhập 05 thôn và một phần thôn Bó Củng thuộc xã Tân Lang với 06 thôn thuộc xã Trùng Quán, 02 thôn và phần còn lại của thôn Bản Quan thuộc xã Tân Việt để thành lập xã mới (xã Bắc Việt);

- Nhập 03 thôn thuộc xã Tân Lang và 05 thôn thuộc xã Hoàng Việt vào thị trấn Na Sầm.

b) Đơn vị hành chính mới:

- Xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng;

- Xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng;

- Thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng;

- Xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng.

5. Xã Lục Thôn, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình:

a) Nhập xã Lục Thôn vào thị trấn Lộc Bình;

b) Đơn vị hành chính mới: Thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình.

6. Xã Bằng Khánh, xã Xuân Lễ, xã Xuân Mãn, huyện Lộc Bình:

a) Nhập 03 xã (Bằng Khánh, Xuân Lễ, Xuân Mãn) để thành lập xã mới;

b) Đơn vị hành chính mới: Xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình.

7. Xã Quan Bản, xã Đông Quan, huyện Lộc Bình:

a) Nhập xã Quan Bản và xã Đông Quan để thành lập xã mới;

b) Đơn vị hành chính mới: Xã Đông Quan, huyện Lộc Bình.

8. Xã Hiệp Hạ, xã Minh Phát, huyện Lộc Bình:

a) Nhập xã Hiệp Hạ và xã Minh Phát để thành lập xã mới;

b) Đơn vị hành chính mới: Xã Minh Hiệp, huyện Lộc Bình.

9. Xã Xuân Tình, xã Như Khuê, xã Vân Mộng và xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình:

a) Nhập 04 xã (Xuân Tình, Như Khuê, Vân Mộng và Nhượng Bạn) để thành lập xã mới;

b) Đơn vị hành chính mới: Xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình.

10. Xã Hữu Vĩnh, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn:

a) Nhập xã Hữu Vĩnh vào Thị trấn Bắc Sơn;

b) Đơn vị hành chính mới: Thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn.

11. Xã Quỳnh Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn:

a) Nhập xã Quỳnh Sơn và xã Bắc Sơn để thành lập xã mới;

b) Đơn vị hành chính mới: Xã Bắc Quỳnh, huyện Bắc Sơn.

12. Thị trấn Bình Gia, xã Tô Hiệu, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia:

a) Nhập xã Tô Hiệu và 02 thôn thuộc xã Hoàng Văn Thụ vào thị trấn Bình Gia;

b) Đơn vị hành chính mới:

- Thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia;

- Xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia.

13. Xã Phú Mỹ, xã Việt Yên, xã Vân Mộng huyện Văn Quan:

a) Nhập 03 xã (Phú Mỹ, Việt Yên, Vân Mộng) để thành lập xã mới;

b) Đơn vị hành chính mới: Xã Liên Hội, huyện Văn Quan.

14. Xã Chu Túc, xã Đại An, xã Tràng Sơn, huyện Văn Quan:

a) Nhập 03 xã (Chu Túc, Đại An, Tràng Sơn) để thành lập xã mới;

b) Đơn vị hành chính mới: Xã An Sơn, huyện Văn Quan.

15. Xã Vĩnh Lại, xã Xuân Mai, xã Văn An, xã Song Giang, xã Bình Phúc và thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan:

a) Giải thể 02 xã (Vĩnh Lại và Xuân Mai) để điều chỉnh địa giới hành chính nhập vào các xã liền kề:

- Nhập 02 xã (Văn An và Song Giang) và 03 thôn thuộc xã Vĩnh Lại để thành lập xã mới (xã Điềm He);

- Nhập 05 thôn thuộc xã Xuân Mai vào xã Bình Phúc;

- Nhập 01 thôn thuộc xã Xuân Mai và 02 thôn thuộc xã Vĩnh Lại vào thị trấn Văn Quan.

b) Đơn vị hành chính mới:

- Xã Điềm He, huyện Văn Quan;

- Xã Bình Phúc, huyện Văn Quan;

- Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan.

16. Xã Quang Lang, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng:

a) Nhập xã Quang Lang vào thị trấn Đồng Mỏ;

b) Đơn vị hành chính mới: Thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng.

17. Xã Đô Lương, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng:

a) Nhập xã Đô Lương và xã Vân Nham để thành lập xã mới;

b) Đơn vị hành chính mới: Xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng.

18. Xã Thiện Kỵ, xã Tân Lập huyện Hữu Lũng:

a) Nhập xã Thiện Kỵ và xã Tân Lập để thành lập xã mới.

b) Đơn vị hành chính mới: Xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, kỳ họp thứ mười ba thông qua ngày 20 tháng 8 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiệm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 50/NQ-HĐND về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 tỉnh Lạng Sơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


947

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178