Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 50/2022/QH15 Chương trình xây dựng luật pháp lệnh 2023

Số hiệu: 50/2022/QH15 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 13/06/2022 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

Đây là nội dung tại Nghị quyết 50/2022/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 do Quốc hội ban hành.

Theo đó, trong năm 2023 dự kiến thông qua 12 luật và 01 nghị quyết của Quốc hội gồm:

- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi);

- Luật Đấu thầu (sửa đổi);

- Luật Giá (sửa đổi);

- Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi);

- Luật Hợp tác xã (sửa đổi);

- Luật Phòng thủ dân sự;

- Luật Đất đai (sửa đổi);

- Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi);

- Luật Nhà ở (sửa đổi);

- Luật Tài nguyên nước (sửa đổi);

- Luật Viễn thông (sửa đổi);

- Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

- Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Xem thêm tại Nghị quyết 50/2022/QH15 ngày 13/6/2022.

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 50/2022/QH15

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2023, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2022

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 63/2020/QH14;

Sau khi xem xét Tờ trình số 223/TTr-UBTVQH15 ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và Báo cáo số 242/BC-UBTVQH15 ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đánh giá tình hình

Quốc hội tán thành với đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện chương trình xây dựng pháp luật năm 2021 và các tháng đầu năm 2022 như được nêu trong Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm chuyển giao nhiệm kỳ của Quốc hội, Chính phủ và nhiều cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương. Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp, mọi mặt xã hội và đời sống của Nhân dân. Trong bối cảnh đó, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức có liên quan đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đề cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt đổi mới phương thức làm việc, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, công tác lập pháp đạt và vượt yêu cầu chương trình đề ra. Công tác xây dựng pháp luật có nhiều cải tiến thiết thực, hiệu quả, bảo đảm phối hợp chặt chẽ, chủ động hơn với tinh thần vào cuộc “từ sớm, từ xa”, góp phần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng ban hành luật, pháp lệnh, nghị quyết, kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (sau đây gọi là Đề án Định hướng) được tiến hành khẩn trương, bước đầu phát huy hiệu quả tích cực. Quốc hội kịp thời thông qua các đạo luật, nghị quyết, những quyết sách quan trọng, cấp thiết, bảo đảm cơ sở pháp lý để Chính phủ triển khai các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, huy động các nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, tạo động lực để tiếp tục phát triển đất nước. Tuy nhiên, trong công tác lập và thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần khẩn trương khắc phục nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng pháp luật trong thời gian tới.

Điều 2. Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022

1. Đổi tên dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn thành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

2. Điều chỉnh thời gian trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) và kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023), thông qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

3. Bổ sung dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022) theo quy trình tại một kỳ họp.

4. Bổ sung các dự án sau đây vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022):

a) Luật Đấu thầu (sửa đổi);

b) Luật Giá (sửa đổi);

c) Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi);

d) Luật Hợp tác xã (sửa đổi);

đ) Luật Phòng thủ dân sự.

Điều 3. Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023

1. Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023):

a) Trình Quốc hội thông qua 06 luật, 01 nghị quyết:

1. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi);

2. Luật Đấu thầu (sửa đổi);

3. Luật Giá (sửa đổi);

4. Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi);

5. Luật Hợp tác xã (sửa đổi);

6. Luật Phòng thủ dân sự;

7. Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

b) Trình Quốc hội cho ý kiến 06 dự án luật:

1. Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 2);

2. Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi);

3. Luật Nhà ở (sửa đổi);

4. Luật Tài nguyên nước (sửa đổi);

5. Luật Viễn thông (sửa đổi);

6. Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

2. Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023):

a) Trình Quốc hội thông qua 06 luật:

1. Luật Đất đai (sửa đổi);

2. Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi);

3. Luật Nhà ở (sửa đổi);

4. Luật Tài nguyên nước (sửa đổi);

5. Luật Viễn thông (sửa đổi);

6. Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

b) Trình Quốc hội cho ý kiến 02 dự án luật:

1. Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi);

2. Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đề cao trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật; bảo đảm thực hiện nghiêm Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (sau đây gọi là Chương trình); không đề nghị bổ sung dự án vào Chương trình ở thời điểm sát kỳ họp Quốc hội, trừ trường hợp thực sự cần thiết, cấp bách, triển khai ngay chủ trương, chính sách của Đảng, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; khắc phục triệt để tình trạng gửi hồ sơ dự án, dự thảo không đúng thời hạn quy định, không bảo đảm chất lượng.

2. Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và các cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ lập pháp được giao trong Đề án Định hướng, Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trường hợp sau khi rà soát, nghiên cứu thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới luật, pháp lệnh, nghị quyết thì khẩn trương chuẩn bị hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết bảo đảm chất lượng để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đưa vào Chương trình, bảo đảm thứ tự ưu tiên về tính cấp thiết ban hành, tính khả thi của Chương trình, cân đối hài hòa với khối lượng công việc của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng toàn bộ các nhiệm vụ lập pháp đã được đề ra trong Đề án Định hướng.

3. Cơ quan, tổ chức được giao lập đề nghị, chủ trì soạn thảo thực hiện nghiêm, thực chất hơn việc tổng kết thi hành pháp luật; đánh giá tác động của chính sách; đánh giá kỹ lưỡng về nguồn lực để thực hiện; tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Việc soạn thảo phải đặt yêu cầu cao về chất lượng, bám sát và kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; các quy định phải bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, có tính quy phạm cao, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; những vấn đề cấp bách, đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh và có sự thống nhất cao thì mới đề xuất quy định trong luật; những vấn đề tuy cấp bách, cần thiết nhưng là vấn đề mới, chưa có sự đồng thuận cao thì có thể đề xuất thực hiện thí điểm.

4. Bộ Tư pháp phát huy tốt hơn nữa vai trò thẩm định, tham mưu, giúp Chính phủ xây dựng đề nghị về Chương trình hằng năm, kiểm soát chặt chẽ hồ sơ đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, nghị quyết bảo đảm chất lượng, đầy đủ theo đúng quy định; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan đầu mối giúp Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình, Đề án Định hướng và báo cáo kết quả thực hiện.

5. Chính phủ tiếp tục dành thời gian thỏa đáng để xem xét, thảo luận kỹ các dự án, dự thảo trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình, Đề án Định hướng và việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan được giao chủ trì soạn thảo để bảo đảm chất lượng, tiến độ và coi đây là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

6. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tiếp tục tăng cường năng lực và đề cao trách nhiệm, phát huy dân chủ trong công tác lập pháp; chủ động phối hợp từ sớm, chặt chẽ hơn nữa với cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo, cơ quan, tổ chức có liên quan; đổi mới cách thức tham vấn, khảo sát, lấy ý kiến để nâng cao chất lượng, tính phản biện trong thẩm tra, chỉnh lý hoàn thiện dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ lập pháp được giao trong Đề án Định hướng; chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức được giao chủ trì rà soát các luật, pháp lệnh, nghị quyết thuộc phạm vi phụ trách để kịp thời phát hiện nội dung bất cập hoặc có mâu thuẫn, chồng chéo, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định có liên quan; tăng cường giám sát văn bản quy phạm pháp luật và công tác thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết.

7. Tổng Thư ký Quốc hội kịp thời tổ chức tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ về các dự án luật, dự thảo nghị quyết; có giải pháp hữu hiệu đôn đốc các cơ quan để bảo đảm tài liệu gửi đại biểu Quốc hội đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương nghiên cứu tiếp thu, giải trình, làm rõ những vấn đề được đại biểu Quốc hội quan tâm để phục vụ việc thảo luận tại Hội trường.

Viện Nghiên cứu lập pháp phát huy vai trò là cơ quan nghiên cứu, tham mưu chính sách và thông tin lập pháp, phục vụ hiệu quả cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội; tham gia tích cực vào công tác xây dựng pháp luật, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong các khâu của quy trình lập pháp.

8. Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu, tham vấn ý kiến của các cơ quan, tổ chức ở địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ hoạt động thực tiễn và cử tri, nhất là lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; tổ chức thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến có chất lượng, góp phần hoàn thiện dự án luật, dự thảo nghị quyết.

9. Các cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo, chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến để phát huy và nâng cao chất lượng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác xây dựng pháp luật; nâng cao chất lượng ý kiến tham gia của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, nhất là đối với các dự án, dự thảo trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại và pháp luật về doanh nghiệp.

10. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện, để kịp thời xử lý các vấn đề thực tiễn đặt ra, trên cơ sở xem xét đề nghị của Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2022.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Vương Đình Huệ

 

NATIONAL ASSEMBLY
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

Resolution No. 50/2022/QH15

Hanoi, June 13, 2022

 

RESOLUTION

PROGRAM ON FORMULATION OF LAWS AND ORDINANCES OF 2023 AND MODIFICATION OF THE PROGRAM ON FORMULATION OF LAWS AND ORDINANCES OF 2022

NATIONAL ASSEMBLY

Pursuant to the Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;

Pursuant to the Law on National Assembly Organization No. 57/2014/QH13 in which several Articles are amended and supplemented by the Law No. 65/2020/QH14;

Pursuant to the Law on Promulgation of Legal Normative Documents No. 80/2015/QH13 of which several Articles are amended and supplemented by the Law No. 63/2020/QH14;

In the light of the Statement No. 223/TTr-UBTVQH15 dated May 20, 2022 of the National Assembly’s Standing Committee regarding the proposal of the Program on Formulation of Laws and Ordinances of 2023 and Modification of the Program on Formulation of Laws and Ordinances of 2022, and the Report No. 242/BC-UBTVQH15 dated June 10, 2022 of the National Assembly’s Standing Committee that deals with presentation of answers to questions, assimilation of comments on and revision of the draft Resolution on the Program on Formulation of Laws and Ordinances of 2023, and Modification of Program on Formulation of Laws and Ordinances of 2022;

HEREIN RESOLVES

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.The National Assembly assents to the review of context and performance of the Legislation Program in 2021 and early in 2022 as described in the Statement of the National Assembly's Standing Committee.

2021 emerged as the year of various important events of the country, the year of transition of the tenure of the National Assembly, the Government, central and local regulatory authorities. COVID-19 continues to develop complicatedly, seriously affecting the activities of agencies, businesses, all facets of society and people's lives. In such context, the National Assembly, the National Assembly’s Standing Committee, the Government, relevant agencies and organizations have made efforts to overcome difficulties, raise the sense of responsibility, flexibly innovate new working regime, drastically implement legislative tasks and duties to satisfy and surpass the Program’s expectations. There have been a lot of more substantial and effective improvements to the legislation work, ensuring closer and more proactive coordination in a spirit of implementing prompt and early actions, contributing to speeding up and improving efficiency in promulgation of laws, ordinances and resolutions; promptly institutionalizing the Resolution of the 13th Party Congress; addressing issues and difficulties; meeting the practical requirements. Formulation and implementation of the Project on Orientation towards implementation of the Legislation Program during the 15th tenure of the National Assembly (hereinafter referred to as the Orientation Project) have been expedited with promoted achievements at first sight. The National Assembly has promptly passed important and urgent laws, resolutions and regulatory decisions, ensuring the legal basis for the Government to implement effective measures to prevent, control COVID-19 effectively and protect the people's health and life; ensuring social security; mobilizing resources for socio-economic recovery and development; eliminating bottlenecks and obstacles in terms of regulatory institutions and practices as a way to generating motivation for our country’s ongoing growth. However, there are still issues and problems arising in the process of formulation and implementation of laws and ordinances against which actions are required in order to further improve the efficiency in legislation work in the coming time.

Article 2. Modification of the Program on formulation of laws and ordinances of 2022

1. Change the name of the Project on Formulation of the Law on Implementation of Democracy in communes, wards and townships to the name of the Project on the Law on Implementation of Democracy at grassroots level.

2. Reschedule submission of the Project on Promulgation of the Land Law (amended) for comments at the 4th (October 2022) and 5th (May 2023) meeting session, instead of the 3rd meeting session (May 2022), and for ratification at the 6th (October 2023) meeting session.

3. Add the Project on Formulation of the Law on Anti-Money Laundering (amended) to the Program on Formulation of Laws and Ordinances of 2022 for submission to the National Assembly for comments and ratification on the agenda of the 4th (October 2022) meeting session.

4. Add the following legislation projects to the Program on Formulation of Laws and Ordinances of 2022 for submission to the National Assembly for its comments at the 4th (May 2022) meeting session:

a) Law on Bidding (amended);

b) Law on Pricing (amended);

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.d) Law on Cooperatives (amended);

dd) Law on Civil Defence.

Article 3. Program on formulation of laws and ordinances of 2023

1. 5th meeting session (held in May 2023):

a) Submission of 06 laws and 01 resolution for the National Assembly’s ratification:

1. Law on Protection of Consumers’ Rights (amended);

2. Law on Bidding (amended);

3. Law on Pricing (amended);

4. Law on Electronic Transactions (amended);

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6. Law on Civil Defence;

7. Resolution on the Program on Formulation of Laws and Ordinances of 2024 and modification of the Program on Formulation of Laws and Ordinances of 2023.

b) Submission of 06 draft laws for the National Assembly’s comments:

1. Law on Land (amended) (second time);

2. Law on Real Property Business (amended);

3. Law on Housing (amended);

4. Law on Water Resource (amended);

5. Law on Telecommunication (amended);

6. Law on Management and Protection of National Defence Structures and Military Areas.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Submission of 06 laws for the National Assembly’s ratification:

1. Law on Land (amended);

2. Law on Real Property Business (amended);

3. Law on Housing (amended);

4. Law on Water Resource (amended);

5. Law on Telecommunication (amended);

6. Law on Management and Protection of National Defence Structures and Military Zones.

b) Submission of 02 draft laws for the National Assembly’s comments:

1. Law on Social Insurance (amended);

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 4. Implementation

1. Agencies, organizations and individuals shall raise the sense of responsibility, tighten rules and disciplines for the legislation work; shall ensure strict compliance with the Program on Formulation of Laws and Ordinances (hereinafter referred to as the Program); shall not propose the addition of the project to the Legislation Program immediately before the National Assembly’s session, except if such addition is really necessary and urgent, or it is necessary to promptly implement the guidelines and policies of the Party, conclusions and directions of the Politburo and the Secretariat; shall thoroughly control the situation in which dossiers on legislation projects and draft legislation are submitted after the prescribed submission deadline or inadequate.

2. The Government, the Supreme People's Court, the Supreme People's Procuracy, the State Audit and relevant agencies and organizations shall focus on directing the implementation of legislative tasks assigned in the Orientation Project, the Resolution No. 43/2022/QH15 on fiscal and monetary policies aimed at supporting the Program on socio-economic recovery and development. After completion of the review and study process, if amendments, supplements to existing laws, ordinances or resolutions, or promulgation of new ones, are required, it is urgent to prepare the dossier of proposal for formulation of laws, ordinances or resolutions which must be adequate for submission to the National Assembly, the National Assembly’s Standing Committee for consideration of inclusion of such proposal in the Program, ensuring adherence to the order of priority in terms of urgency in promulgation thereof, feasibility of the Program, and harmony between the Program’s activities and workload of the National Assembly or the National Assembly’s agencies; it is determined that all of legislation tasks specified in the Orientation Project are completed on schedule and in an efficient manner.

3. Agencies or organizations tasked with making proposals and leading the drafting of laws and ordinances shall more strictly and substantially conduct the review of implementation of the executive work; carefully examine resources needed for implementation thereof; conduct surveys on opinions from agencies, entities, persons and subjects thereof in a substantial and effective manner. The drafted laws and ordinances must conform to strict quality requirements, be firmly attached to, promptly institutionalize the Party's guidelines and lines, and meet practical requirements; the built-in regulations of drafted laws and ordinances must be consistent, viable, highly normative and fully comply with the principles of formulation and promulgation of legal normative documents; proposed regulations to be included in drafted laws must deal with issues that are urgent, compelling, practically-proven and on which strong consensus is reached; if any issue that is urgent and needed to take immediate actions is a new one on which strong consensus has not been reached, pilot implementation of drafted laws or ordinances on such issue may be proposed.

4. The Ministry of Justice shall further promote its role in appraising, advising and assisting the Government in formulating proposal of the annual Programs, strictly controlling dossiers of proposal for the formulation of laws, ordinances and resolutions to ensure that they reach quality standards and are adequate in accordance with regulations; continue to be good at performing the task of the lead agency helping the Government monitor, inspect and encourage the implementation of the Orientation Program and Project, and make performance reports.

5. The Government shall continue to spend adequate time on carefully considering and discussing drafted laws and ordinances submitted to the National Assembly and the National Assembly’s Standing Committee; direct, encourage and inspect the implementation of the Orientation Program or Project and the performance of tasks assigned by the agency assigned to preside over the drafting of laws and ordinances to ensure conformance to quality and progress standards, and consider this as one of the indicators used for assessment of performance of the heads of the agencies or units.

6. The Council for Ethnic Minorities and Committees of the National Assembly continue to strengthen their capacity, raise the sense of responsibility and promote democracy in the legislative work; proactively build earlier and closer cooperation with lead and other agencies and organizations; innovate the new method of consultation, survey or collection of opinions to improve the efficiency and constructive criticism in verifying and revising projects on formulation of laws, ordinances and draft resolutions; monitor and encourage agencies and organizations to implement legislative tasks assigned in the Orientation Project; proactively cooperate with agencies and organizations assigned to take charge of reviewing laws, ordinances and resolutions under their respective jurisdiction in order to promptly detect defects, discrepancies or overlaps; propose amendments or supplements, or issue new relevant regulations; strengthen supervision of legal normative documents and the enforcement of laws, ordinances and resolutions.

7. The General Secretary of the National Assembly shall be in charge of promptly synthesizing opinions of the delegates to the National Assembly that are obtained from group discussions about projects on formulation of laws and drafting of resolutions; take effective measures to encourage agencies to ensure that written documents are sent to the delegates to the National Assembly on time as prescribed in law. The submitting agency and the agency in charge of the drafting should urgently consider assimilating, explaining and clarifying concerns of the delegates to the National Assembly to serve the debate to take place at the Hall.

The Institute for Legislative Studies shall promote its role as an agency specialized in regulatory policy research, consultancy and legislative information or communication, effectively assisting the National Assembly, the National Assembly’s Standing Committee, the Council for Ethnic Minorities, and other National Assembly’s Committees, bodies under the National Assembly’s Standing Committee and delegates to the National Assembly; shall actively participate in the legislation work, closely cooperate with the Council for Ethnic Minorities, the National Assembly’s Committees and bodies under the National Assembly’s Standing Committee in all stages of the legislative process.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.9. Agencies and organizations in charge of drafting, revising and finalizing projects on formulation and promulgation of laws, ordinances and draft resolutions shall proactively cooperate on, communicate, assimilate and give full explanations about contributed opinions in order to uphold and improve the efficiency in social participation of the Vietnam Fatherland Front in the legislation work; increase the value of the opinions of the Vietnam Federation of Trade and Industry, especially for projects on formulation and promulgation of laws, ordinances and drafted resolutions in the fields of economy, investment, commerce and other legislation on enterprises.

10. The National Assembly's Standing Committee, the Government, other relevant agencies, organizations and individuals shall closely cooperate on the effective implementation of this Resolution. In the course of implementation thereof, in order to promptly deal with issues arising in the actual circumstances, after considering the requests of the Government and other relevant agencies and organizations, the National Assembly’s Standing Committee shall issue its decision on the revision of the Program on Formulation of Laws and Ordinances in accordance with regulations of the Law on Issuance of Legal Normative Documents and submit it to the National Assembly in the coming session.

This Resolution is passed in the 3rd plenum of the 15th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 13, 2022.

 

 

CHAIRMAN
Vuong Dinh Hue

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 50/2022/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh ngày 13/06/2022 do Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.091

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198