Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 49/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận

Số hiệu: 49/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 20/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 20 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 518/Tr-HĐND ngày 12 tháng 6 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trong năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát các nội dung như sau:

1. Tại kỳ họp thứ 8:

a) Xem xét, thảo luận Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

b) Xem xét, thảo luận các báo cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; an ninh, trật tự an toàn xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo kết quả thực hiện nội dung trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và các báo cáo khác của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật;

c) Xem xét báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 và trước kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X;

d) Tiến hành hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn và ban hành nghị quyết về chất vấn, trả lời chất vấn;

đ) Giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong quá trình giải phóng mặt bằng của một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

2. Tại kỳ họp thứ 9:

a) Xem xét, thảo luận Báo cáo công tác năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

b) Xem xét, thảo luận các báo cáo năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; an ninh, trật tự an toàn xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo kết quả thực hiện nội dung trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và các báo cáo khác của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật;

c) Xem xét báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 và trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X;

d) Tiến hành hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn và ban hành nghị quyết về chất vấn, trả lời chất vấn;

đ) Giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Căn cứ chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện chương trình giám sát; các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ điều kiện và tình hình thực tế ở địa bàn ứng cử, chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng chương trình, kế hoạch và phối hợp tiến hành hoạt động giám sát, báo cáo kết quả theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; hướng dẫn các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc thực hiện hoạt động giám sát; chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát; tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát theo quy định.

Các cơ quan, tổ chức liên quan ở tỉnh và các địa phương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh. Các cơ quan chịu sự giám sát thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 49/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


59
DMCA.com Protection Status

IP: 54.92.148.165