Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 44/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 05/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 44/NQ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2009

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 8 NĂM 2009

Trong hai ngày 31 tháng 8 và 01 tháng 9 năm 2009, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2009, thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau:

1. Chính phủ đã thảo luận và xem xét các báo cáo: Tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2009, dự báo tình hình kinh tế-xã hội năm 2009, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010; đánh giá thực hiện ngân sách nhà nước năm 2009, dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng tháng 8; công tác cải cách hành chính tháng 8; tình hình thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 và chương trình công tác của Chính phủ tháng 8 năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình.

Chính phủ đánh giá, từ kết quả 8 tháng qua, dự báo tình hình kinh tế-xã hội nước ta năm 2009 có những chuyển biến tích cực, từng bước vượt qua suy giảm, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý và đang phục hồi khá; sản xuất công nghiệp liên tục tăng; nông nghiệp phát triển ổn định; dịch vụ tăng trưởng nhanh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khá; huy động được nhiều nguồn vốn cho đầu tư phát triển, đầu tư xây dựng cơ bản có nhiều tiến bộ; kinh tế vĩ mô cơ bản được ổn định, bảo đảm được các cân đối lớn của nền kinh tế, lạm phát được kiềm chế ở mức thấp; thu ngân sách đạt khá; an sinh xã hội được chú trọng, đời sống nhân dân được bảo đảm; chính trị xã hội ổn định.

Những kết quả đạt được khẳng định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra cho năm 2009 là đúng đắn, sáng tạo, cần được tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt, tích cực và chủ động hơn nữa trong những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành về cơ bản các mục tiêu kinh tế-xã hội năm 2009.

Chính phủ đã xác định, mục tiêu tổng quát của năm 2010 là tập trung mọi nỗ lực, phấn đấu phục hồi tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2009, tạo đà tăng trưởng nhanh và bền vững vào năm 2011 và những năm tiếp theo; giữ ổn định kinh tế vĩ mô; bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2006-2010. Theo đó, định hướng bước đầu các chỉ tiêu cơ bản của năm 2010 sẽ là: GDP tăng trưởng khoảng 6,5%; chỉ số giá tiêu dùng dưới 7%, bội chi ngân sách khoảng 6,5% GDP.

Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, khẩn trương hoàn chỉnh Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2009 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2010; Báo cáo đánh giá thực hiện ngân sách nhà nước năm 2009, dự kiến ngân sách nhà nước năm 2010, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

2. Chính phủ thảo luận Báo cáo định hướng Quy hoạch phát triển các nhà máy điện hạt nhân đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Công Thương trình; Báo cáo đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và báo cáo kết quả thẩm định Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Phát triển điện hạt nhân ở nước ta là vấn đề mới nhưng rất cấp thiết nhằm đa dạng hóa nguồn điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, tăng cường tiềm lực khoa học kỹ thuật và công nghệ của đất nước, thúc đẩy nhiều ngành công nghiệp và kinh tế khác phát triển, góp phần bảo vệ môi trường. Chính phủ chủ trương từng bước xây dựng và phát triển ngành công nghiệp điện hạt nhân vì mục đích hòa bình với công nghiệp hiện đại, bảo đảm quản lý an toàn, khai thác hiệu quả.

Chính phủ thông qua Báo cáo định hướng quy hoạch phát triển các nhà máy điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2030, Báo cáo đầu tư Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận, Báo cáo kết quả thẩm định Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm hoàn thiện các báo cáo trên, trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư; các Bộ liên quan khẩn trương trình các văn bản hướng dẫn Luật Năng lượng nguyên tử.

3. Chính phủ nghe Báo cáo Quy hoạch phát triển sân golf trên phạm vi cả nước đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình.

Thời gian qua, tình hình cấp phép đầu tư xây dựng sân golf ở các địa phương phát triển quá mức cần thiết. Nhằm phát huy vai trò tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của các sân golf, cần thiết phải xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống sân golf theo hướng hình thành hệ thống sân golf phân bố hợp lý trên các vùng nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai, thúc đẩy phát triển du lịch, thể thao, dịch vụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tạo việc làm, tăng thu ngân sách nhà nước. Quy trình cấp phép xây dựng các dự án sân golf phải được tuân thủ nghiêm ngặt, có sự giám sát chặt chẽ. Phát triển sân golf không được lấy đất trồng lúa, đất màu, đất quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị... không được hỗ trợ tài chính từ ngân sách và phải đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh Báo cáo quy hoạch phát triển sân golf đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Chính phủ thảo luận về dự thảo Nghị định về chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức ở xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình; dự thảo Nghị định sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ – CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình.

a) Thực hiện Luật Cán bộ, công chức được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008, nhằm tiếp tục kiện toàn chính quyền cơ sở, củng cố đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn, Chính phủ thông qua Nghị quyết về chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 9/2009.

b) Quá trình thực hiện Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, để bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, cần thiết phải sửa đổi cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bằng việc thành lập các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy sản, Thủy lợi trực thuộc Bộ trên cơ sở sắp xếp, điều chỉnh cơ cấu tổ chức hiện có.

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh dự thảo Nghị định sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trình Thủ tướng chính phủ ký ban hành trong tháng 9/2009.

5. Chính phủ đã thảo luận các dự án Luật Thuế nhà, đất; Luật Thi hành án hình sự; Luật Người khuyết tật; Luật An toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Y tế trình; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến thành viên Chính phủ về các dự án luật Thuế nhà, đất, Luật Thi hành án hình sự, Luật Người khuyết tật.

a) Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến các thành viên chính phủ, hoàn chỉnh dự án Luật Thuế nhà, đất; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trước khi Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án luật này.

b) Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ hoàn chỉnh dự án Luật Thi hành án hình sự; Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án luật này.

c) Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh dự án Luật Người khuyết tật; Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án luật này.

d) Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh dự án Luật An toàn thực phẩm; lấy ý kiến các thành viên Chính phủ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TH (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 44/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 ngày 05/09/2009 do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.818

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!