Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 43/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Giàng Páo Mỷ
Ngày ban hành: 13/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43/2012/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 13 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH ĐỂ THÀNH LẬP XÃ, PHƯỜNG THUỘC HUYỆN SÌN HỒ, MƯỜNG TÈ VÀ THỊ XÃ LAI CHÂU; ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN MƯỜNG TÈ, HUYỆN SÌN HỒ ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN NẬM NHÙN THUỘC TỈNH LAI CHÂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 3 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 64B/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý;

Căn cứ Nghị định số 62/2011/NĐ-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 87/2006/QĐ-TTg ngày 20/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu thời kỳ 2006 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 801/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Sơn La;

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 327/TB-VPCP ngày 13/11/2009 của Văn phòng Chính phủ đồng ý cho tỉnh Lai Châu xây dựng đề án điều chỉnh địa giới huyện Mường Tè để thành lập huyện mới sau năm 2012; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 57/TB-VPCP ngày 22/2/2012 của Văn phòng Chính phủ đồng ý chủ trương chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính 2 huyện Mường Tè và Sìn Hồ thành huyện mới và chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính các xã, phường thuộc các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ và thị xã Lai Châu;

Sau khi xem xét Tờ trình số 660/TTr-UBND ngày 11/6/2012 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, phường thuộc huyện Sìn Hồ, Mường Tè và thị xã Lai Châu; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mường Tè, huyện Sìn Hồ để thành lập huyện Nậm Nhùn thuộc tỉnh Lai Châu; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, phường thuộc huyện Sìn Hồ, Mường Tè và thị xã Lai Châu; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mường Tè, huyện Sìn Hồ để thành lập huyện Nậm Nhùn thuộc tỉnh Lai Châu như sau:

I. ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC XÃ, PHƯỜNG ĐỂ THÀNH LẬP XÃ, PHƯỜNG THUỘC HUYỆN SÌN HỒ, MƯỜNG TÈ VÀ THỊ XÃ LAI CHÂU

1. Huyện Sìn Hồ

a. Thành lập xã Nậm thuộc huyện Sìn Hồ trên cơ sở điều chỉnh 7.347,29 ha diện tích tự nhiên, trong đó diện tích đất sản xuất nông, lâm nghiệp là 4.166,19 ha và 1.996 nhân khẩu của xã Chăn Nưa:

+ Xã Nậm có 7.347,29 ha diện tích tự nhiên, trong đó diện tích đất sản xuất nông, lâm nghiệp là 4.166,19 ha và 1.996 nhân khẩu.

+ Địa giới hành chính xã Nậm : Nam giáp xã Chăn Nưa; Bắc giáp xã Nậm Ban; Đông giáp xã Chăn Nưa (sau khi chia tách), xã Xà Dề Phìn; Tây giáp xã Đao huyện Sìn Hồ, xã Nậm Hàng huyện Mường Tè;

b. Thành lập xã Trung Chải thuộc huyện Sìn Hồ trên cơ sở điều chỉnh 7.982,26 ha diện tích tự nhiên, trong đó diện tích đất sản xuất nông, lâm nghiệp là 1.263,58 ha và 1.279 nhân khẩu của xã Nậm Ban.

+ Xã Trung Chải có 7.982,26 ha diện tích tự nhiên, trong đó diện tích đất sản xuất nông, lâm nghiệp là 1.263,58 ha và 1.279 nhân khẩu.

+ Địa giới hành chính xã Trung Chải: Đông giáp các xã: Hồng Thu, Tả Phìn, Pa Tần; Tây và Nam giáp xã Nậm Ban (sau khi chia tách); Bắc giáp xã Pa Tần và Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

2. Huyện Mường Tè

Thành lập xã Nậm Chà thuộc huyện Mường Tè trên cơ sở điều chỉnh 19.249,33 ha diện tích tự nhiên, trong đó diện tích đất sản xuất nông, lâm nghiệp là 17.280,83 ha và 2.610 nhân khẩu của xã Mường Mô.

+ Xã Nậm Chà có 19.249,33 ha diện tích tự nhiên, trong đó diện tích đất sản xuất nông, lâm nghiệp là 17.280,83 ha và 2.610 nhân khẩu.

+ Địa giới hành chính xã Nậm Chà: Đông giáp xã Nậm Manh; Bắc giáp xã Mường Mô, xã Can Hồ; Tây giáp xã Mường Toong, Nam giáp xã Chà Cang (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên).

3. Thị xã Lai Châu

a. Thành lập Phường Đông Phong thuộc thị xã Lai Châu trên cơ sở điều chỉnh 171,26 ha diện tích tự nhiên; 10.211 nhân khẩu của Phường Tân Phong và 356,09 ha diện tích tự nhiên; 753 nhân khẩu của xã San Thàng.

+ Phường Đông Phong có 527,35 ha diện tích tự nhiên và 10.964 nhân khẩu.

+ Mật độ dân số: 2.079 người/km2.

+ Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 57,25%.

+ Địa giới hành chính Phường Đông Phong: Đông giáp xã San Thàng; Tây giáp phường Tân Phong; Bắc giáp xã San Thàng; Nam giáp xã San Thàng và xã Nùng Nàng (huyện Tam Đường)

b. Thành lập phường Quyết Tiến thuộc thị xã Lai Châu trên cơ sở điều chỉnh 308,66 ha diện tích tự nhiên và 6.834 nhân khẩu của Phường Quyết Thắng

+ Phường Quyết Tiến có 308,66 ha diện tích tự nhiên và 6.834 nhân khẩu.

+ Mật độ dân số: 2.214 người/km2.

+ Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 71%.

+ Địa giới hành chính Phường Quyết Tiến: Đông giáp phường Đoàn Kết Tây giáp phường Quyết Thắng; Bắc giáp xã Sùng Phài (huyện Tam Đường); Nam giáp xã Nùng Nàng (huyện Tam Đường).

4. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, phường thuộc huyện Sìn Hồ, Mường Tè và thị xã Lai Châu

a. Huyện Sìn Hồ có 27 đơn vị hành chính, bao gồm: Thị trấn Sìn Hồ, các xã: Lê Lợi, Đao, Chăn Nưa, Nậm (xã mới), Pa Tần, Phìn Hồ, Hồng Thu, Nậm Ban, Trung Chải (xã mới), Phăng Sô Lin, Ma Quai, Tả Phìn, Xà Dề Phìn, Nậm Tăm, Tả Ngảo, Pu Sam Cáp, Nậm Cha, Làng Mô, Noong Hẻo, Nậm Mạ, Căn Co, Tủa Sín Chải, Nậm Cuổi, Nậm Hăn, Lùng Thàng, Pa Khóa. Trong đó:

- Xã Chăn Nưa còn lại 9.617,21 ha diện tích tự nhiên, trong đó diện tích đất sản xuất nông, lâm nghiệp là 5.168,16 ha và 2.733 nhân khẩu.

- Xã Nậm Ban còn lại 12.553,25 ha diện tích tự nhiên, trong đó diện tích đất sản xuất nông, lâm nghiệp là 2.743,04 ha và 1.750 nhân khẩu.

b. Huyện Mường Tè có 20 đơn vị hành chính, gồm Thị trấn Mường Tè, thị trấn Nậm Nhùn, các xã: Nậm Hàng, Nậm Manh, Mường Mô, Nậm Chà (xã mới), Vàng San, Bum Nưa, Ka Lăng, Pa Vệ Sử, Mù Cả, Bum Tở, Nậm Khao, Hua Bum, Tà Tổng, Can Hồ, Pa Ủ, Thu Lũm, Mường Tè, Tá Bạ. Trong đó:

- Xã Mường Mô còn lại 20.207,53 ha diện tích tự nhiên, trong đó diện tích đất sản xuất nông, lâm nghiệp là 4.319,30 ha và 2.927 nhân khẩu.

c. Thị xã Lai Châu có 07 đơn vị hành chính, bao gồm các xã: San Thàng, Nậm Loỏng và các phường: Tân Phong, Đoàn Kết, Đông Phong (phường mới), Quyết Tiến (phường mới), Quyết Thắng, trong đó:

- Phường Tân Phong còn lại 558,69 ha diện tích tự nhiên và 11.397 nhân khẩu. Mật độ dân số: 2.040 người/km2; Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 80%.

- Xã San Thàng còn lại 2.388,25 ha diện tích tự nhiên, trong đó diện tích đất sản xuất nông, lâm nghiệp là 1.117,09 ha và 3.789 nhân khẩu.

- Phường Quyết Thắng còn lại 299,43 ha diện tích tự nhiên và 5.974 nhân khẩu. Mật độ dân số: 1.995 người/km2; Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 68%.

II. ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN MƯỜNG TÈ, HUYỆN SÌN HỒ ĐỂ THÀNH LẬP HUYỆN NẬM NHÙN THUỘC TỈNH LAI CHÂU

1. Thành lập huyện Nậm Nhùn thuộc tỉnh Lai Châu trên cơ sở điều chỉnh 99.019,05 ha diện tích tự nhiên, trong đó diện tích đất sản xuất nông, lâm nghiệp 53.391,9 ha; 16.644 nhân khẩu của huyện Mường Tè (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu 06 xã: Hua Bum, Mường Mô, Nậm Chà (xã mới), Nậm Hàng, Nậm Manh, thị trấn Nậm Nhùn); điều chỉnh 39.789,34 ha diện tích tự nhiên, trong đó diện tích đất sản xuất nông, lâm nghiệp 14.509,09 ha; 7.521 nhân khẩu của huyện Sìn Hồ (bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của 05 xã: Lê Lợi, Đao, Nậm (xã mới), Nậm Ban, Trung Chải (xã mới).

- Huyện Nậm Nhùn có 138.808,39 ha diện tích tự nhiên, trong đó diện tích đất sản xuất nông, lâm nghiệp là 67.900,99 ha và 24.165 nhân khẩu; có 11 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm các xã, thị trấn: Hua Bum, Mường Mô, Nậm Chà (xã mới), Nậm Hàng, Nậm Manh, Đao, Lê Lợi, Nậm (xã mới), Nậm Ban, Trung Chải (xã mới) và thị trấn Nậm Nhùn.

- Địa giới hành chính huyện Nậm Nhùn: Đông giáp huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu); Tây giáp huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên); Nam giáp huyện Mường Lay (tỉnh Điện Biên); Bắc giáp huyện Mường Tè và giáp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

2. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính

+ Huyện Sìn Hồ còn lại 152.696,03 ha diện tích tự nhiên, trong đó diện tích đất sản xuất nông, lâm nghiệp là 94.588,54 ha; 74.803 nhân khẩu; có 22 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã, thị trấn: Chăn Nưa, Pa Tần, Phìn Hồ, Hồng Thu, Phăng Sô Lin, Ma Quai, Tả Phìn, Xà Dề Phìn, Nậm Tăm, Tả Ngảo, Pu Sam Cáp, Nậm Cha, Làng Mô, Noong Hẻo, Nậm Mạ, Căn Co, Tủa Sín Chải, Nậm Cuổi, Nậm Hăn, Lùng Thàng, Pa Khóa và thị trấn Sìn Hồ.

+ Huyện Mường Tè còn lại 267.934,16 ha diện tích tự nhiên, trong đó diện tích đất sản xuất nông, lâm nghiệp là 139.941.55 ha; 39.921 nhân khẩu; có 14 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm các xã, thị trấn: Bum Nưa, Vàng San, Pa Vệ Sử, Can Hồ, Nậm Khao, Bum Tở, Tà Tổng, Mù Cả, Mường Tè, Pa Ủ, Ka Lăng, Tá Bạ, Thu Lũm và thị trấn Mường Tè.

Tỉnh Lai Châu có 906.878,7 ha diện tích tự nhiên và 393.752 nhân khẩu; có 08 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm thị xã Lai Châu và các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Tam Đường, Phong Thổ, Tân Uyên, Than Uyên và 108 đơn vị hành chính cấp xã.

Điều 2. Giao UBND tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2012./.

 

 

CHỦ TỊCH
Giàng Páo Mỷ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 43/2012/NQ-HĐND ngày 13/07/2012 thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, phường thuộc huyện Sìn Hồ, Mường Tè và thị xã Lai Châu; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mường Tè, huyện Sìn Hồ để thành lập huyện Nậm Nhùn thuộc tỉnh Lai Châu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.044

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204