Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2019 thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Số hiệu: 42/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Phạm Văn Hiểu
Ngày ban hành: 06/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 481/TTr-HĐND ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với các nội dung như sau:

1. Kỳ họp thường lệ giữa năm tổ chức vào tháng 7; kỳ họp thường lệ cuối năm tổ chức vào tháng 12 năm 2020. Hội đồng nhân dân thành phố sẽ thảo luận và quyết định các nội dung sau:

a) Thông qua các báo cáo, thông báo: (kèm theo Phụ lục I, Phụ lục II)

Ngoài ra, trong năm nếu phát sinh các báo cáo ngoài danh mục được nêu tại Phụ lục I, Phụ lục II theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố để trình Hội đồng nhân dân thành phố thì Thường trực Hội đồng nhân dân phối hợp với các cơ quan liên quan điều chỉnh, bổ sung các báo cáo trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố. b) Thông qua các dự thảo Nghị quyết:

- Các Nghị quyết quy phạm pháp luật do Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương xây dựng Nghị quyết và đề nghị trình Hội đồng nhân dân tại kỳ họp giữa năm và kỳ họp cuối năm 2020.

- Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố.

- Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp giữa năm và kỳ họp cuối năm 2020.

- Các nghị quyết theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân phố.

c) Báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố:

- Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế;

- Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách;

- Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội;

- Báo cáo thẩm tra của Ban đô thị.

2. Hội đồng nhân dân thành phố có thể họp bất thường khi Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu. Thời gian cụ thể sẽ do Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố sắp xếp, quyết định đảm bảo việc triệu tập kỳ họp bất thường chậm nhất là 7 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp theo luật định.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nghiên cứu, đề xuất nội dung chương trình của các kỳ họp thường lệ theo kế hoạch nêu trên và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chuẩn bị các nội dung trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền tại các kỳ họp thường lệ trong năm 2020.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố các ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương, đồng thời, có văn bản Thông báo về hoạt động của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tham gia xây dựng chính quyền và các đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những vấn đề cần thiết phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố tại các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thành phố trong năm 2020.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hiểu

 

PHỤ LỤC I

CÁC BÁO CÁO, THÔNG BÁO THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
(Kèm theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố)

I.

Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố

1.

Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

2.

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố.

3.

Báo cáo việc giải quyết một số công việc giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố.

4.

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

5.

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri ở địa phương được gửi tới Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp trước.

II.

Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố

6.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020.

7.

Báo cáo kết quả thực hiện Chủ đề năm 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

8.

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

9.

Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

10.

Báo cáo công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

11.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về danh mục các dự án cần thu hồi đất trong 6 tháng đầu năm 2020.

12.

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

13.

Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

14.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

15.

Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

16.

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố.

17.

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

18.

Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

III.

Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

19.

Thông báo về hoạt động của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tham gia xây dựng chính quyền và những đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những vấn đề cần thiết phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố.

IV.

Báo cáo của các cơ quan tư pháp

20.

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

21.

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố.

22.

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự thành phố.

V.

Báo cáo của các Ban Hội đồng nhân dân thành phố

23.

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố.

24.

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố.

25.

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân thành phố.

26.

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố.

VI.

Báo cáo của sở, ngành

27.

Báo cáo về việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân về chất vấn, các vấn đề đã tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp trước.

 

PHỤ LỤC II

CÁC BÁO CÁO, THÔNG BÁO THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
(Kèm theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố)

I.

Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố

1.

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ công tác năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

2.

Báo cáo việc giải quyết một số công việc giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố.

3.

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

4.

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri ở địa phương được gửi tới Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp trước.

II.

Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố

5.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và chủ đề của năm 2021.

6.

Báo cáo kết quả thực hiện Chủ đề năm 2020.

7.

Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

8.

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

9.

Báo cáo công tác xây dựng cơ bản năm 2020 và các nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.

10.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về danh mục các dự án cần thu hồi đất trong năm 2020.

11.

Báo cáo công tác năm 2020 và nhiệm vụ công tác năm 2021 về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

12.

Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

13.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

14.

Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

15.

Báo cáo công tác năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố.

16.

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

17.

Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2020.

III.

Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

18.

Thông báo về hoạt động của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tham gia xây dựng chính quyền và những đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những vấn đề cần thiết phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố.

IV.

Báo cáo của các cơ quan tư pháp

19.

Báo cáo hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

20.

Báo cáo hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố.

21.

Báo cáo hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự thành phố.

V.

Báo cáo của các Ban Hội đồng nhân dân thành phố

22.

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố.

23.

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố.

24.

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân thành phố.

25.

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021 của Ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố.

VI.

Báo cáo của sở, ngành

26.

Báo cáo về việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân về chất vấn, các vấn đề đã tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp trước.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2019 thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


316

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36