Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 407a/2017/UBTVQH14 về thí điểm thực hiện chế độ áp dụng đối với công, viên chức, người lao động làm việc tại Viện Nghiên cứu lập pháp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Số hiệu: 407a/2017/UBTVQH14 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 11/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Công bố mức chi cho công, viên chức nghiên cứu lập pháp

Đây là tin tức đáng chú ý tại Nghị quyết 407a/2017/UBTVQH14 ban hành ngày 11/7/2017 về thí điểm thực hiện chế độ áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Viện Nghiên cứu lập pháp.

Cụ thể, thực hiện chế độ khoán chi phục vụ hoạt động của Quốc hội; chế độ chi may lễ phục, trang phục như sau:

- Người hưởng lương chức danh hoặc có hệ số chức vụ trên 1.0 là: 5 triệu đồng/người/tháng

- Lãnh đạo cấp vụ; nghiên cứu viên, chuyên viên cao cấp: 4 triệu đồng/người/tháng

- Lãnh đạo cấp phòng; nghiên cứu viên, chuyên viên chính: 3,5 triệu đồng/người/tháng

- Công chức, viên chức, nghiên cứu viên, chuyên viên khác: 2,8 triệu đồng/người/tháng

- Nhân viên phục vụ, lao động hợp đồng: 2 triệu đồng/người/tháng

- Công chức, viên chức đi học trong và ngoài nước liên tục 16 đến dưới 30 ngày: Hưởng 50% định mức.

Đồng thời, không chi bồi dưỡng họp cho các đối tượng nêu trên (Trừ cuộc họp của Hội đồng khoa học).

Ngoài ra, công viên chức, người lao động được hỗ trợ may 01 bộ lễ phục, trang phục với mức chi không quá 5 triệu đồng/bộ.

Nghị quyết 407a/2017/UBTVQH14 có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2018.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 407a/2017/UBTVQH14

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

THÍ ĐIỂM THỰC HIỆN MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội s 57/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1050/2015/UBTVQH13 ngày 09 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu lập pháp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chế độ chi

Thực hiện chế độ khoán chi phục vụ hoạt động của Quốc hội; chế độ chi may lễ phục, trang phục của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Viện Nghiên cứu lập pháp (không áp dụng đối với đại biểu Quốc hội làm việc tại Viện Nghiên cứu lập pháp), cụ thể như sau:

1. Chế độ khoán chi phục vụ hoạt động của Quốc hội

a) Người hưởng lương chức danh hoặc người có hệ số phụ cấp chức vụ trên 1.0 được khoán theo mức 5.000.000 đồng/người/tháng;

b) Người giữ chức danh lãnh đạo cấp vụ, nghiên cứu viên cao cấp, chuyên viên cao cấp và tương đương: 4.000.000 đồng/người/tháng;

c) Người giữ chức danh lãnh đạo cấp phòng, nghiên cứu viên chính, chuyên viên chính và tương đương: 3.500.000 đồng/người/tháng;

d) Các đối tượng là công chức, viên chức không thuộc các trường hợp nêu tại điểm a, b và c khoản này, nghiên cu viên, chuyên viên và tương đương: 2.800.000 đồng/người/tháng;

đ) Các đối tượng còn lại (nhân viên phục vụ, lao động hợp đồng): 2.000.000 đồng/người/tháng.

e) Công chức, viên chức, người lao động đi học trong nước, ngoài nước có thời gian tập trung liên tục từ 01 tháng trở lên thì thời gian đi học không thực hiện khoán chi tại Nghị quyết này. Các trường hợp đi học theo đt, định kỳ ngắn hạn có thời gian tập trung liên tục từ 16 ngày đến dưới 30 ngày (hoặcthời gian làm việc ít hơn 50% số ngày làm việc của tháng) được hưởng 50% các mức trên;

g) Không áp dụng chi bồi dưỡng họp cho các đối tượng nêu tại điểm a, b c, d, đ, e của khoản này, trừ các cuộc họp của Hội đồng khoa học sử dụng kinh phí khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ.

2. Chế độ chi may lễ phục, trang phục

Công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Viện Nghiên cứu lập pháp được cấp tiền may 01 bộ lễ phục với mức chi cao nhất không quá 5.000.000 đồng/bộ, áp dụng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14.

3. Việc hỗ trợ kinh phí xây dựng luật, pháp lệnh cho Viện Nghiên cu lập pháp thực hiện theo cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ (nếu có).

Điều 2. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí đthực hiện chế độ đối với công chức, viên chức, người lao động quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này thuộc kinh phí hoạt động thường xuyên của Viện Nghiên cứu lập pháp do ngân sách nhà nước cấp trong kinh phí hoạt động của Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018.

2. Viện Nghiên cứu lập pháp có nhiệm vụ xây dựng Đề án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập về cơ chế tài chính để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định để thực hiện cho giai đoạn sau năm 2018 theo quy định của pháp luật.

3. Viện Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan, tchức, cá nhân có liên quan theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 407a/2017/UBTVQH14 về thí điểm thực hiện chế độ áp dụng đối với công, viên chức, người lao động làm việc tại Viện Nghiên cứu lập pháp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.217

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.66.171