Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 40/NQ-HĐND 2020 tán thành chủ trương thành lập thị xã Chơn Thành tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 40/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Huỳnh Thị Hằng
Ngày ban hành: 10/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/NQ-HĐND

Bình Phước, ngày 10 tháng 12 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

TÁN THÀNH CHỦ TRƯƠNG THÀNH LẬP THỊ XÃ CHƠN THÀNH VÀ THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Văn bản hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị số 01/VBHN-VPQH ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Văn phòng Quốc hội; Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009 và Luật Quy hoạch đô thị ngày 20 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1314/QĐ-BXD ngày 05/10/2020 của Bộ Xây dựng về việc công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước đạt tiêu chí đô thị loại IV;

Căn cứ Công văn số 3967/BNV-CQĐP ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc thành lập thị xã Chơn Thành và 05 phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Công văn số 5539/BXD-PTĐT ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Bộ Xây dựng về việc đánh giá tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với 05 xã dự kiến thành lập phường thuộc đô thị Chơn Thành, tỉnh Bình Phước;

Thực hiện Kết luận số 275-KL/TU ngày 08 tháng 3 năm 2020 của Tỉnh ủy Bình Phước tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chơn Thành;

Xét Tờ trình số 143/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 39/BC-HĐND-PC ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành chủ trương thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập 05 phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau:

1. Thành lập thị xã Chơn Thành

Thành lập thị xã Chơn Thành trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Chơn Thành hiện nay.

- Sau khi thành lập thị xã Chơn Thành có 390,34 km2 diện tích tự nhiên; dân số 107.350 người;

- Địa giới hành chính thị xã Chơn Thành: Bắc giáp huyện Hớn Quản; Nam giáp tỉnh Bình Dương; Đông giáp thành phố Đồng Xoài và tỉnh Bình Dương; Tây giáp huyện Hớn Quản và tỉnh Bình Dương.

2. Thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành

a) Thành lập phường Hưng Long trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Chơn Thành hiện nay.

- Sau khi thành lập phường Hưng Long có 32,10 km2 diện tích tự nhiên; dân số 22.380 người;

- Địa giới hành chính phường Hưng Long: Đông giáp phường Minh Thành, Tây giáp phường Minh Long, Nam giáp phường Thành Tâm, Bắc giáp phường Minh Hưng.

b) Thành lập phường Minh Thành trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Minh Thành hiện nay.

- Sau khi thành lập phường Minh Thành có 51,91 km2 diện tích tự nhiên; dân số 6.783 người;

- Địa giới hành chính phường Minh Thành: Đông giáp xã Nha Bích; Nam giáp huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương; Tây giáp phường Thành Tâm và phường Hưng Long; Bắc giáp phường Minh Hưng.

c) Thành lập phường Minh Hưng trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Minh Hưng hiện nay.

- Sau khi thành lập phường Minh Hưng có 62,05 km2 diện tích tự nhiên; dân số 36.045 người;

- Địa giới hành chính phường Minh Hưng: Bắc giáp huyện Hớn Quản; Đông giáp phường Minh Thành và xã Nha Bích; Nam giáp phường Hưng Long và phường Minh Long; Tây giáp tỉnh Bình Dương và huyện Hớn Quản.

d) Thành lập phường Thành Tâm trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Thành Tâm hiện nay.

- Sau khi thành lập phường Thành Tâm có 40,39 km2 diện tích tự nhiên; dân số 10.739 người;

- Địa giới hành chính phường Thành Tâm: Bắc giáp phường Hưng Long; Đông giáp phường Minh Thành và tỉnh Bình Dương; Tây giáp phường Minh Long, Nam giáp tỉnh Bình Dương.

đ) Thành lập phường Minh Long trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Minh Long hiện nay.

- Sau khi thành lập phường Minh Long có 37,61 km2 diện tích tự nhiên; dân số 8.228 người;

- Địa giới hành chính phường Minh Long: Bắc giáp phường Minh Hưng; Đông giáp phường Hưng Long và phường Thành Tâm; Tây và Nam giáp tỉnh Bình Dương.

Sau khi thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã:

- Thị xã Chơn Thành có 390,34 km2 diện tích tự nhiên; dân số 107.350 người; có 09 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 05 phường: Hưng Long, Minh Thành, Minh Hưng, Thành Tâm, Minh Long và 04 xã: Minh Thắng, Nha Bích, Minh Lập, Quang Minh.

- Tỉnh Bình Phước có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 07 huyện, 03 thị xã và 01 thành phố; 111 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 86 xã, 20 phường và 05 thị trấn (không thay đổi về đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tăng 01 thị xã, 05 phường; giảm 01 huyện, 01 thị trấn và 04 xã).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tất hồ sơ, thủ tục theo quy định trình các cấp có thẩm quyền quyết định; giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa IX, kỳ họp thứ mười bốn thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- VPQH, VPCP, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TTTU, TTHĐND, UBND, BTTUBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố
- TTHĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- LĐVP, Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Hằng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 40/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 về tán thành chủ trương thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.039

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!