Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2018 về sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Số hiệu: 39/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Phạm Sỹ Lợi
Ngày ban hành: 07/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SÁP NHẬP THÔN, XÓM, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Thực hiện Chương trình hành động số 54-Ctr/TU ngày 31/01/2018 của Tỉnh ủy Hà Nam thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng;

t Tờ trình s 3545/TTr-UBND ngày 30/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn 06/21 xã, phường thuộc thành phố Phủ Lý, trong đó sáp nhập 08 thôn, xóm, 12 tổ dân phố để thành lập 04 thôn và 06 tổ dân phố mới (chi tiết như phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghquyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- BTV Tỉnh ủy;
- TT HĐND t
nh;
- UBND tỉnh; UB MTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Công báo t
nh;
- Lưu: V
T.

CHỦ TỊCH
Phạm Sỹ Lợi

 

PHỤ LỤC

SÁP NHẬP THÔN, XÓM, TỔ DÂN PHỐ CỦA 06 XÃ, PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ PHỦ LÝ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 39/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh Hà Nam)

TT

Thôn, TDP thực hiện sáp nhập

Tên thôn, TDP mới

Thôn, TDP sau sáp nhập

Diện tích tự nhiên (ha)

Tổng số hộ

Tổng số nhân khẩu

I

Phường Quang Trung

 

 

 

 

1

TDP số 4 + TDP số 5

TDP số 4

32,3

408

1.461

2

TDP số 4 + TDP số 8

TDP số 6

113

395

1.466

II

Phường Thanh Châu

 

 

 

 

1

TDP Thượng Tổ 1 + TDP Thượng Tổ 2

TDP Thượng Tổ

96,29

437

1.576

III

Phường Lam Hạ

 

 

 

 

1

TDP Lương Cổ + TDP Hoàng Vân

TDP Hoàng Lương

91

251

802

IV

Phường Châu Sơn

 

 

 

 

1

TDP Thượng Hòa + TDP Thái Hòa

TDP Thượng Thái Hòa

81,48

466

1.578

2

TDP Nam Sơn + TDP Nam Sơn 2

TDP Nam Sơn

36,89

372

1.366

V

Xã Trịnh Xá

 

 

 

 

1

Thôn An + Thôn Hoàng

Thôn An Hoàng

104,1

284

969

2

Thôn Đôn Vượt + Thôn Đôn Trung

Thôn Đôn

119,12

327

1.187

VI

Xã Kim Bình

 

 

 

 

1

Xóm 18 + Thôn Kim Thanh

Thôn Kim Thanh

71,76

325

1.031

2

Thôn Minh Châu + Xóm 1 Phù Lão

Thôn Mạnh Tiến

75,46

246

799

Tổng số: Sáp nhập 08 thôn, xóm và 12 tổ dân phố trên địa bàn 06/21 xã, phường thuộc thành phố Phủ Lý đthành lập 04 thôn và 06 t dân phmới./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2018 về sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


88
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.42.25