Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2018 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Số hiệu: 39/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Trần Văn Chung
Ngày ban hành: 08/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/NQ-ND

Nam Định, ngày 08 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2019 CỦA HĐND TỈNH KHÓA XVIII, NHIỆM K 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 03/TTr-HĐND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021;

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (Có kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Tờng vụ Quốc hội;
- Chính p
hủ;
- Bộ Tư pháp;
- Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQ
H tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Như Điều 2, Điều 3;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành,
đoàn thể của tỉnh;
- HĐND các huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh, Báo Nam định;
- Website Chính phủ; Website tỉnh;
- Lưu VT VP
HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2016-2021
(Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành, tạo sự chủ động của các cơ quan có liên quan chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2019, góp phần từng bước nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nội dung kế hoạch này và nhiệm vụ được các cơ quan có thẩm quyền giao, chủ động chuẩn bị nội dung các kỳ họp bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ, phù hợp với tình hình thực tiễn của tnh.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp.

II. NỘI DUNG

A. Kỳ họp giữa năm 2019 (Kỳ họp thứ tám)

1. Xem xét các báo cáo:

- Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh.

- Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2019 của UBND tỉnh; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

- Các báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 của UBND tỉnh về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Công tác phòng, chống tham nhũng; Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

- Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ tám.

2. Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

3. Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh thông báo kết quả kỳ họp th7, Quốc hội khóa XIV và kết quả hoạt động của Đoàn tại kỳ họp.

4. Tổ chức các phiên thảo luận

Chia tổ thảo luận và tổ chức thảo luận tại tổ, thảo luận ti hội trường về các nội dung trong chương trình kỳ họp của HĐND tỉnh.

5. Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp

Căn cứ ý kiến, kiến nghị của cử tri, vấn đề xã hội quan tâm và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tọa kỳ họp điều hành hoạt động chất vấn theo quy định.

6. Xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết của HĐND tnh

6.1. Thường trực HĐND tỉnh trình:

- Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh.

6.2. UBND tỉnh trình:

- Đề án hỗ trợ người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở công lập trên địa bàn tnh.

- Bãi bỏ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 03/8/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2004-2009 về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

- Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phòng, chng lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê tỉnh Nam Định.

- Đề án xác định giá các loi rng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

- Quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù phía Nam đô thị Rạng Đông tnh Nam Định đến năm 2040.

- Kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2019.

- Danh mục các dự án đầu tư công, trình HĐND tỉnh cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư.

B. Kỳ họp cuối năm 2019 (Kỳ họp thứ chín)

1. Xem xét các báo cáo:

- Báo cáo công tác năm 2019 của Thường trực HĐND, Ban của HĐND tỉnh.

- Báo cáo công tác năm 2019 của UBND tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

- Các Báo cáo năm 2019 của UBND tỉnh về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

- Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ chín.

2. Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo về hoạt động của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.

3. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và kết quả hoạt động của Đoàn tại kỳ họp.

4. Tổ chức các phiên tho luận

Chia tổ thảo luận và tổ chức thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường về các nội dung trong chương trình kỳ họp của HĐND tỉnh.

5. Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp

Căn cứ ý kiến, kiến nghị của cử tri, vấn đề xã hội quan tâm và ý kiến cht vấn của đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tọa kỳ họp điều hành hoạt động chất vấn theo quy định.

6. Xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh

6.1. HĐND tỉnh trình:

- Kế hoạch Tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

6.2. Thường trực UBND tỉnh trình:

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, kế hoạch đầu tư công năm 2020.

- Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

- Dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020.

- Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2020.

- Danh mục dự án, công trình phải thu hồi đất thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Danh mục dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Đề án xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024.

- Danh mục các dự án đu tư công, trình HĐND tỉnh cho ý kiến, quyết định chủ trương đầu tư.

- Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIM

1. Thời gian:

- Tổ chức kỳ họp thứ tám: Đầu tháng 7 năm 2019.

- Tổ chức kỳ họp thứ chín: Đầu tháng 12 năm 2019.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở HĐND và UBND tỉnh.

IV. THÀNH PHN THAM DỰ KỲ HỌP

1. Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

2. Khách mời tham dự kỳ họp:

- Đại diện Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ; Đại biểu Quốc hội được bầu tại địa phương.

- Thành viên UBND, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng VKSND tỉnh.

- Đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội.

- Đại diện Huyện ủy, Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND các huyện thành phố.

- Đại diện đơn vị vũ trang nhân dân; một số tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, cơ quan báo chí.

V. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực HĐND tỉnh

- Quyết định triệu tập kỳ họp.

- Phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan có liên quan trong việc chuẩn bị nội dung của các kỳ họp.

- Phân công các Ban HĐND tỉnh thực hiện thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động thẩm tra của các Ban của ND tỉnh trong việc chuẩn bị các kỳ họp.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo HĐND xem xét tại kỳ họp.

- Chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tổ chức các kỳ họp.

2. UBND tỉnh

- Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị các nội dung của kỳ họp.

- Chuẩn bị các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp đúng quy trình, thủ tục đảm bảo thời gian theo quy định của pháp luật.

3. Tòa án nhân dân, Viện kim sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh, ng an tnh, Bộ chỉ huy quân sự tnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

- Báo cáo kết quả công tác 6 tháng và cả năm 2019 với HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật và theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh.

4. y ban MTTQ tỉnh

Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri. Chỉ đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố phối hợp với các Tđại biểu tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho các đại biểu HĐND tỉnh tại địa phương nơi đại biểu ứng cử. Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri báo cáo HĐND tỉnh.

5. Các Ban của HĐND tỉnh

- Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Thẩm tra báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết liên quan đến lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo kết quả thm tra với ND tỉnh.

- Báo cáo công tác 6 tháng và cả năm 2019 của Ban theo quy định.

6. Tổ đại biểu HĐND tỉnh

- Có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị đóng góp ý kiến tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

- Phối hợp với UBMTTQ tổ chức cho đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri.

7. Các đi biểu HĐND tỉnh

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và trách nhiệm của đại biểu HĐND trước, trong và sau kỳ họp theo luật định. Chủ động nghiên cứu tài liệu kỳ họp, thực hiện giám sát tại kỳ họp. Tham gia tích cực và trách nhiệm trong việc thảo luận và quyết định các vấn đề trong Chương trình kỳ họp.

8. Văn phòng HĐND tỉnh

- Tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tốt kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND tỉnh theo quy định. Phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND.

- Thực hiện nhiệm vụ thư ký kỳ họp.

- Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát, thm tra./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2018 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


497

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32