Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2015 về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang năm 2016

Số hiệu: 37/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Chẩu Văn Lâm
Ngày ban hành: 22/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 22 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 32/TTr-HĐND17 ngày 18 tháng 12 năm 2015 về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016 và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016, như sau:

1- Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khoá XVIII

- Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

- Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu các Ban HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chánh Văn phòng HĐND tỉnh.

- Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Uỷ viên UBND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Đoàn thư ký kỳ họp của HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Toà án nhân dân tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2- Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khoá XVIII

- Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020).

- Nghị quyết Quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình giáo dục đại trà năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Nghị quyết Quy định mức thu học phí của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập do địa phương quản lý năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016 - 2020.

- Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và xây dựng kênh mương gắn với bê tông hóa đường giao thông nội đồng, giai đoạn 2016 - 2020.

- Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ Hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 49/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh khoá XVII, kỳ họp thứ 3 về việc ban hành quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi cho phát triển vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Các nghị quyết khác theo đề xuất của UBND tỉnh.

3- Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khoá XVIII

- Nghị quyết về Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2017.

- Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2017.

- Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết HĐND tỉnh năm 2017.

- Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015.

- Nghị quyết Quy định về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020.

- Nghị quyết Quy định về định mức phân bổ và định mức chi thường xuyên ngân sách năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020.

- Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Nghị quyết về Cơ chế, chính sách hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn đối với các xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

- Nghị quyết phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách các đơn vị cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện, thành phố năm 2017.

- Nghị quyết Thông qua các công trình dự án sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục các dự án thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013.

- Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 về chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Nghị quyết số 45/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND ngày 17/7/2007 của HĐND tỉnh khoá XVI về chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2017.

- Các nghị quyết khác theo đề xuất của UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XVII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;

- Các Sở, Ban, ngành liên quan;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Phòng tin học - Công báo VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CV VP HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 37/NQ-HĐND năm 2015 về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


406

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50