Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 37/2017/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2018

Số hiệu: 37/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Đức Thanh
Ngày ban hành: 17/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2017/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 17 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 01/TTr-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh về việc dự kiến chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các nội dung HĐND tỉnh tiến hành giám sát trong năm 2018

1. Thực hiện giám sát chung

a) Tại kỳ họp giữa năm 2018

- Xem xét, thảo luận báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2018; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018; tình hình cân đối ngân sách địa phương năm 2017;

- Xem xét thảo luận báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đối với các nội dung theo quy định pháp luật và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật;

- Xem xét Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4;

- Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

b) Tại kỳ họp cuối năm 2018

- Xem xét, thảo luận Báo cáo của UBND tỉnh về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách địa phương năm 2018, quyết toán ngân sách năm 2017;

- Xem xét, thảo luận báo cáo công tác của UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đối với các nội dung theo quy định pháp luật và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật;

- Xem xét Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5;

- Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

2. Giám sát chuyên đề

a) Tình hình và kết quả triển khai thực hiện công tác huy động nguồn lực Đầu tư phát triển và nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2018 (theo Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020).

b) Tình hình và kết quả thực hiện chính sách pháp luật, huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các ban HĐND tỉnh; tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị giám sát, báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh; tăng cường các điều kiện đảm bảo, nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ để hoạt động giám sát được tiến hành một cách thuận lợi, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

2. Căn cứ vào chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, điều hoà phối hợp các ban HĐND tỉnh thực hiện giám sát chuyên đề của các Ban theo quy định. UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo đảm bảo giám sát đạt kết quả.

3. Các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với các cơ quan của HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của Đoàn giám sát. Các cơ quan chịu sự giám sát thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến HĐND, Thường trực HĐND tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa X Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 28 /07/2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- VP. Quốc hội; VP. Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư Pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa X;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, TP;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 37/2017/NQ-HĐND về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


536

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178