Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận 7, thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

Số hiệu: 37/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Diệu
Ngày ban hành: 19/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 7
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2016/NQ-HĐND

Quận 7, ngày 19 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN
KHÓA IV KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc Hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Xét Tờ trình số 33/TTr-HĐND ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Thường trực HĐND Quận về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Quận năm 2016 và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân quận 7 thống nhất tổ chức các hoạt động giám sát trong năm 2016 gồm các nội dung:

Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2016 (dự kiến vào tháng 12)

1. Xem xét báo cáo:

- Báo cáo công tác năm 2016 của Thường trực HĐND Quận; UBND Quận; các ban HĐND Quận; Tòa án nhân dân Quận; Viện kiểm sát nhân dân Quận và cơ quan thi hành án dân sự Quận.

- Báo cáo của UBND về kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch thực hiện Kinh tế - xã hội năm 2017; báo cáo về thực hiện ngân sách năm 2016 và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2017; báo cáo về thực hành tiết kiệm chống lãng phí; báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng; báo cáo của UBND về công tác phong chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cử tri.

- Thông qua danh mục dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách.

- Các báo cáo khác theo đề nghị của HĐND.

2. Báo cáo kết quả giám sát theo nghị quyết HĐND.

3. Tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế và những vấn đề bức xúc phát sinh trong từng thời điểm, Thường trực và các Ban HĐND sẽ giám sát năm tình hình, phản ánh đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Điều 2: Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Quận và các Ban của Hội đồng nhân dân Quận căn cứ Chương trình giám sát này để xây dựng Chương trình giám sát cụ thể. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Quận điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban HĐND Quận. Tùy tình hình, Thường trực HĐND Quận tổ chức chất vấn giữa 2 kỳ họp, tổ chức Hội Nghị chuyên đề về các nội dung được Đại biểu HĐND và cử tri quan tâm và tổ chức tái giám sát, tổ chức thu thập ý kiến nhân dân hỗ trợ cho hoạt động giám sát; thực hiện tốt chế độ báo cáo tổng hợp, công tác phối hợp, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát theo quy định.

Điều 3. Các đại biểu HĐND Quận dành thời gian thích hợp tham gia các hoạt động giám sát do Thường trực và các Ban của HĐND Quận tổ chức; tăng cường tiếp xúc cử tri, tiếp công dân để kịp thời phản ánh và theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết các kiến nghị và trả lời cử tri theo luật định.

Điều 4. Các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn Quận được quy định theo Luật tổ chức chính quyền địa phương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Thường trực HĐND Quận, Ban HĐND Quận.

Điều 5. Tại kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm, Thường trực HĐND Quận báo cáo việc thực hiện chương trình giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân Quận.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Quận khóa IV nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua ngày 11/8/2016 và có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- HĐND TP;
- Phòng kiểm tra VB - Sở Tư pháp;
- TT công báo TP;
- TT. Quận ủy;
- TTHĐND, TT.UBND Quận;
- Ban TT.UBMTTQVN Quận;
- Các Ban HĐND Quận;
- Phòng Tư pháp;
- Văn phòng HĐND-UBND Quận;
- Các vị đại biểu HĐND Quận;
- Lưu: VT, VP.HĐND.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Diệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận 7, thành phố Hồ Chí Minh năm 2016

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


792
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116