Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 36/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Đoàn Quốc Cường
Ngày ban hành: 05/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VIII - KỲ HỌP LẦN THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Sau khi xem xét Tờ trình số 13/TTr-HĐND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân Tỉnh năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 40/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Chương trình giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII với các nội dung sau:

1. Thực hiện giám sát trực tiếp tại các kỳ họp thông qua việc xem xét, thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết của UBND Tỉnh và các ngành hữu quan theo quy định của pháp luật; giám sát thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng về kiến nghị của cử tri, kiến nghị của các Đoàn giám sát của Thường trực, các Ban HĐND Tỉnh.

2. Giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp lần thứ 9 về nhiệm vụ năm 2015 và các Nghị quyết chuyên đề của HĐND Tỉnh; giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật tại địa phương.

a) Tại kỳ họp thứ 10 (tháng 7 năm 2015)

- Xem xét báo cáo của UBND Tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 và báo cáo công tác của các cơ quan hữu quan khác, đồng thời tiến hành hoạt động chất vấn theo quy định pháp luật.

- Xem xét báo cáo của UBND Tỉnh về tình hình triển khai, kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND Tỉnh về: Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015; nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015; Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2020.

b) Tại kỳ họp lần thứ 11 (đầu tháng 12 năm 2015)

Xem xét báo cáo của UBND Tỉnh về KT-XH, QP-AN, thu-chi ngân sách, phân bổ, sử dụng vốn đầu tư XDCB,... năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016; tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND Tỉnh về chu kỳ ổn định ngân sách từ năm 2011; báo cáo công tác của Thường trực, các Ban HĐND và báo cáo của các cơ quan hữu quan, đồng thời tiến hành hoạt động chất vấn theo quy định pháp luật.

Điều 2. Giao Thường trực, các Ban, đại biểu HĐND Tỉnh giám sát các chuyên đề sau:

1. Thường trực HĐND Tỉnh: Giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện các công trình giao thông trọng điểm, cụm, tuyến dân trên địa bàn Tỉnh; tình hình quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

2. Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND Tỉnh: Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND Tỉnh về chu kỳ ổn định ngân sách từ năm 2011.

3. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Tỉnh: Giám sát tình hình và kết quả thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011-2015; tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 97/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của HĐND Tỉnh về việc thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2 theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Ban Pháp chế HĐND Tỉnh: Giám sát về công tác kiểm sát, xét xử và thi hành án dân sự.

5. Các đại biểu HĐND Tỉnh:

a) Thực hiện phối hợp tốt với Thường trực, các Ban của HĐND Tỉnh khi tiến hành giám sát tại địa phương nơi đại biểu HĐND công tác, cư trú.

b) Phối hợp, tham gia một số cuộc giám sát của Thường trực, các Ban của HĐND các huyện, thị, thành trong Tỉnh, theo thẩm quyền và nội dung liên quan.

c) Các đại biểu ở cơ sở ngoài việc giám sát chung cần tập trung giám sát về tình hình triển khai và kết quả thực hiện việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng; thực hiện cơ chế một cửa.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND Tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, đồng thời phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh trong thực hiện các nội dung, chương trình giám sát có liên quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tại Tỉnh; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban HĐND Tỉnh; hướng dẫn các đại biểu HĐND Tỉnh trong việc thực hiện hoạt động giám sát theo thẩm quyền. Tiến hành giám sát một số chuyên đề và một số vấn đề nổi cộm, bức xúc theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND Tỉnh và cử tri.

Điều 4. Các cơ quan, tổ chức hữu quan tạo điều kiện thuận lợi để Thường trực, các Ban, đại biểu HĐND Tỉnh thực hiện công tác giám sát; chủ động chuẩn bị báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Đoàn giám sát; nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của các Đoàn giám sát.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp lần thứ 9 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP (I,II), Ban CTĐB;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ;
- TT.TU, UBND, UBMTTQ Tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- UBKTTU, các sở, ban, ngành Tỉnh;
- TT.HĐND; UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, các phòng nghiệp vụ.

CHỦ TỊCH
Đoàn Quốc Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 36/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp năm 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.925

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198