Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 34/2006/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 34/2006/NQ-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2006 

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 11 NĂM 2006

Ngày 08 tháng 12 năm 2006, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11, bàn và quyết nghị những vấn đề sau:

1- Chính phủ đã xem xét Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh do Bộ Nội vụ trình; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về Dự thảo Nghị định này.

Chính phủ nhất trí thông qua nội dung Dự thảo Nghị định. Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

2- Chính phủ đã xem xét Dự thảo Nghị định quy định về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình; nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng

Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Chính phủ về Dự thảo Nghị định này.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quản lý mộ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ có ý nghĩa chính trị, tư tưởng và nhân văn sâu sắc. Ðảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn quan tâm thực hiện tốt công tác này, đáp ứng được tình cảm, nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và nhân dân cả nước. Chính phủ nhất trí thông qua các nội dung của Dự thảo Nghị định. Riêng khoản 5 Ðiều 7 của dự thảo cần sửa lại theo hướng làm rõ nội dung quản lý và thủ tục của việc di chuyển hài cốt liệt sĩ ra khỏi nghĩa trang đã quy hoạch ổn định theo đề nghị của thân nhân liệt sĩ.

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh Dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành.

3- Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Công nghiệp trình bày Phương án giá điện 2006 - 2010.

Việc điều chỉnh giá điện là cần thiết nhằm bù đắp sự gia tăng mạnh chi phí đầu vào của ngành điện trong thời gian qua, bảo đảm giá bán lẻ điện phản ánh đúng, đủ chi phí sản xuất, kinh doanh; minh bạch hóa quá trình hạch toán chi phí kinh doanh toàn ngành điện; điều chỉnh từng bước mặt bằng giá điện cho phù hợp lộ trình hình thành và phát triển thị trường điện lực cạnh tranh, thị trường hóa giá điện; cải thiện môi trường đầu tư vào lĩnh vực điện nhằm tăng khả năng thu hút các nhà đầu tư.

Chính phủ nhất trí phê duyệt lộ trình điều chỉnh giá điện 2006 - 2010. Bước 1 của lộ trình này sẽ được thực hiện từ ngày 1-1-2007 theo hướng tăng mức giá bán điện bình quân lên 7,6% so với giá hiện hành, nhưng bảo đảm nguyên tắc: các hộ dân ở nông thôn và những hộ nghèo ở thành thị vẫn tiếp tục được hưởng chính sách trợ cấp qua giá bán điện, xóa bỏ trợ giá bán điện cho các ngành sản xuất đặc thù.

Giao Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, hoàn chỉnh phương án giá điện 2006 - 2010, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành.

Giao Bộ Tài chính theo dõi tác động của việc tăng giá điện đến hoạt động sản xuất, kinh doanh để đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Chính phủ.

4- Chính phủ đã xem xét Báo cáo về việc kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành theo Nghị quyết số 01/2006/NQ-CP ngày 16-1-2006 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2006 do Bộ Tài chính trình.

Ðể tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tế khi triển khai thực hiện việc kiểm toán trước khi quyết toán công trình đối với các dự án đầu tư đã hoàn thành theo quy định tại tiết 4 khoản B Mục II Nghị quyết số 01/2006/NQ-CP , Chính phủ nhất trí sửa đổi:

a) Các dự án sử dụng vốn nhà nước để đầu tư, từ nhóm B trở lên, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 1-1-2006 phải thực hiện kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư trước khi thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Các dự án còn lại, cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán quyết định hình thức thẩm tra báo cáo quyết toán theo quy định tại Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15-5-2003 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư.

b) Tất cả các dự án mà chủ đầu tư đã nộp hồ sơ quyết toán đến cơ quan thẩm tra, phê duyệt quyết toán trước ngày 1-1-2006 thì thực hiện thẩm tra quyết toán theo quy định tại Thông tư số 45/2003/TT-BTC .

Giao Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức thực hiện các sửa đổi trên và nghiên cứu, trình Chính phủ mở rộng dần diện dự án đầu tư đã hoàn thành phải được kiểm toán trước khi quyết toán công trình khi có điều kiện thực hiện.

5- Chính phủ đã nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Ðào tạo trình bày Ðề án Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020.

Trong những năm qua, các trường đại học, cao đẳng của nước ta đã có nhiều đóng góp trong việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, hệ thống các trường đại học, cao đẳng hiện nay còn tồn tại nhiều mất cân đối: số lượng trường ở một số nơi còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực của các địa phương trong vùng; quy mô đào tạo quốc gia và quy mô của nhiều trường đại học, cao đẳng còn nhỏ bé; chất lượng đào tạo chưa có sự cải thiện đáng kể do chất lượng đội ngũ giảng viên chưa cao, cơ sở vật chất nghèo nàn; cơ cấu đào tạo chưa phù hợp. Trong giai đoạn 2006 - 2020, quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng nước ta cần tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo một cách hợp lý, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển nhanh, liên tục, bền vững của đất nước.

Giao Bộ Giáo dục và Ðào tạo chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan, tiếp thu các ý kiến tại phiên họp, tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Ðề án theo hướng xác định rõ hơn về mục tiêu, quan điểm, cơ chế quản lý và giải pháp thực hiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

6- Chính phủ đã xem xét Báo cáo Kết quả giao ban sản xuất, kinh doanh và đầu tư tháng 11 và tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng năm 2006 do Bộ Kế hoạch và Ðầu tư trình; Báo cáo Tình hình thương mại tháng 11-2006 do Bộ Thương mại trình.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2006 tiếp tục phát triển tốt. Sản xuất công nghiệp duy trì được tốc độ tăng trưởng cao. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Các lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng cao. Xuất khẩu được đẩy mạnh. Thu ngân sách Nhà nước đạt cao, đáp ứng yêu cầu chi của Nhà nước. Nhiều mặt hoạt động xã hội phát triển theo chiều hướng tích cực. Ðặc biệt, việc nước ta gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và tổ chức thành công Hội nghị APEC lần thứ 14 là những sự kiện nổi bật trong tháng 11, có ý nghĩa quan trọng và có tầm ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong tháng cuối năm 2006, tình hình kinh tế - xã hội nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại. Ðể hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2006, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện tốt các công việc được nêu trong Công điện số 1559/CÐ-TTg ngày 2-10-2006 của Thủ tướng Chính phủ và những giải pháp đề ra trong các nghị quyết của Chính phủ tại các phiên họp thường kỳ. Ðặc biệt, các bộ, ngành và địa phương cần tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm có thị trường tiêu thụ; tăng nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia; chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; chuẩn bị tốt các điều kiện về hàng hóa, tổ chức phân phối để bảo đảm ổn định thị trường và giá cả trong dịp cuối năm; tiến hành kiểm điểm nghiêm túc việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2006/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời chuẩn bị tốt việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2007, theo Nghị quyết của Quốc hội.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Tòa án nhân dân tối cao,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Học viện Hành chính Quốc gia,
- BQL KKT CQT Bờ Y,
- VPCP: BTCN, Các PCN, Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, BĐH 112, Website Chính phủ, Công báo, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
- Lưu VT, TH (5).

TM.CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

GOVERNMENT

-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 34/2006/NQ-CP

Hanoi, December 08, 2006

 

RESOLUTION

GOVERNMENT’S REGULAR MEETING – NOVEMBER 2006

On December 1, 2006, the Government convened the regular meeting for November 2006, discussing and deciding the following issues:

1. The Government considered the Draft Decree stipulating in details and instructing the implementation of some articles in the Ordinance on War Veteran submitted by the Ministry of Internal Affairs (MIA). The Minister and Chairman of the Government Office reported and summarized the Government members’ comments on the draft decree.

The Government agreed to ratify the draft decree. The MIA was assigned to collaborate with the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs (MLWISA) and the Government Office to receive comments at the meeting and complete the draft decree before submitting to the PM for signing.

2. The Government discussed on the draft decree submitted by the MLWISA regulating the search and collection of martyrs’ remains as well as the management of tombs, cemeteries, monuments and gravestones. The Minister and Chairman of the Government Office reported and summarized the Government members’ comments on this draft decree.

The search and collection of martyrs’ remains as well as the management of tombs, cemeteries, monuments and gravestones are of political, ideological and humane significance. Vietnam’s Communist Party, State and the whole society have always paid attention to this work, meeting the sentiments and desires of the martyrs’ relatives, families and the whole people. The Government agreed to approve the draft decree. However, its Item 5 Article 7 should be revised to clarify the management and procedures for removing a martyr’s remains from the planned cemetery on demand of the martyr’s relatives.

The MLWISA was entrusted to collaborate with the Government Office to receive opinions at the meeting, complete the draft decree and submit it to the PM for consideration and signing.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.The readjustment of electricity prices is necessary to compensate strong increase of input costs of the power sector over the past time, ensuring that the retail of electricity can reflect fully production and business costs; making the sector’s business expenditure balance transparent; gradually readjusting the floor electricity prices in line with the formation and development of a competitive market of electric power and price control; and improving the investment environment in electricity in order to increase the ability to attract investors.

The Government approved the electricity price readjusting roadmap 2006-2010. The roadmap’s step 1 will be started since January 1, 2007 by increasing the average price by 7.6% compared to the current price. However, rural households and poor families in urban areas continue to enjoy the subsidy policy on selling price. No selling price subsidy is provided for specific manufacturing sectors.

The MoI was assigned to cooperate with the Ministry of Finance (MoF), the Government Office and the relevant agencies to adopt comments at the meeting, complete the Plan and submit it to the PM for consideration and signing.

The MoF is responsible for supervising the impacts of increased electricity price on production and business activities and suggest solutions which should be submitted to the Government.

4. The Government considered the MoF’s report on auditing and balancing the estimates fulfilled under the Government’s Resolution 01/2006/NQ-CP on January 16, 2006 on major measures to direct and manage the implementation of the socio-economic plan and State budget in 2006.

To deal with actual difficulties in auditing before striking a balance for the works under the fulfilled investment projects as stipulated in sect 4 Item B Section II of Resolution 01/2006/NQ-CP, the Government decided in agreement the following revisions:

a) The projects using State budget, from Group B up, and being fulfilled and put into operation since January 1, 2006 shall be audited and their investment capital shall be balanced before the balance-sheets are checked and approved. For other projects, the competent agencies shall ratify the balance-sheets and decide the way to check and report on financial balancing as regulated by Ordinance 45/2003/TT-BTC dated on May 15, 2003 by the MoF on instructing the investment balance.

b) The projects of which balancing profiles are submitted by the investors to the competent agencies for checking and approval before January 1, 2006 will be checked and balanced in line with Ordinance 45/2003/TT-BTC.

The Ministry of Finance was entrusted to instruct and realize the above-mentioned revisions. The Ministry shall also consider and submit to the Government the plan to gradually expand the group of the fulfilled projects which must be audited before being balanced.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Over the past years, Vietnam’s universities and colleges have made considerable contributions to training human resource to serve the country’s socio-economic development. However, the present system of universities and colleges contains many shortcomings: the number of training establishments is low in some localities, unable to meet the local demands of training labor force; the national training scope and many universities and colleges remain insignificant; training quality has not much been improved because the qualifications of lecturers and facilities are relatively poor; the training structure is improper during the period 2006-2020; the planning scheme for Vietnam’s network of universities and colleges should further develop a reasonable training scope and improve the training quality to meet the requirements of integration as well as the country’s rapid, uninterrupted and sustainable development.

The MET is responsible for collaborating with the Government Office and other relevant agencies to receive comments at the meeting, complete the draft scheme by clarifying its goals, viewpoints, management regime and solutions, and submit it to the PM for consideration and decision.

6, The Government also considered the Report on production, business and investment in November and socio-economic situations in the first 11 months of 2006 presented by the Ministry of Planning and Investment; and the Report on trade in November 2006 delivered by the Ministry of Trade.

The socio-economic development continued to be maintained in November and the first 11 months of 2006. A high growth rate has been gained in industrial production. An ever highest attraction of investment has been made. Service sector has achieved a fairly high growth; the total sale of commodities and services has gone up. Export has been promoted. The State budget collection has been high, meeting the demands of State expense. Many social activities have been developed. Vietnam’s accession to the WTO and successful 14th APEC Leaders’ Week were the important events in November, with great significance and influence on the country’s socio-economic development.

In the last month of 2006, Vietnam still faces some socio-economic difficulties. To fulfill the socio-economic development plan 2006, the Government requests all ministries, sectors and localities to further implement their assignments stipulated in the PM’s Note 1559/CĐ-TTg dated on October 2, 2006 as well as solutions raised in the Government’s regular meeting resolutions. Especially, they must focus on handling difficulties to enhance the production of goods of large market-share; speed up the schedule of national key projects; proactively prevent and deal with natural disasters and epidemics’ impacts; prepare and distribute commodities in order to stabilize the market and prices in the end of the year; seriously review the implementation of the Government’s Resolution 01/2006/NQ-CP; and prepare the realization of tasks and solutions for socio-economic development in 2007 in conformity with the National Assembly’s Resolutions.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 34/2006/NQ-CP về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 11 ngày 08/12/2006 do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.198

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!