Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 32/NQ-HĐND 2017 kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Lai Châu

Số hiệu: 32/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Vũ Văn Hoàn
Ngày ban hành: 08/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 14 ngày 7 tháng 2017 của Hội đồng nhân dân tnh về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tnh năm 2018;

Xét Tờ trình số 512/TTr-HĐND ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018, cụ thể như sau:

1. Số lượng kỳ họp

Hội đng nhân dân tỉnh tổ chức 02 kỳ họp thường lệ, gồm: Kỳ họp giữa năm (kỳ họp thứ bảy) và kỳ họp cuối năm (kỳ họp thứ tám).

2. Hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức các kỳ họp

a) Hình thức

Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh được tổ chức theo phiên họp toàn thể ti hội trường và các phiên họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

b) Thời gian

- Kỳ họp giữa năm (kỳ họp thứ bảy): Được tổ chức vào tháng 7 năm 2018.

- Kỳ họp cuối năm (kỳ họp thứ tám): Được tổ chức vào tháng 12 năm 2018.

c) Địa điểm

Kỳ họp được tổ chức tại Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Lai Châu.

3. Thành phn tham dự kỳ họp

a) Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

b) Khách mời tham dự kỳ họp

- Đại diện Ban công tác đại biểu - Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Nội vụ; Kiểm toán Nhà nước khu vực VII;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Các đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu khóa XIV;

- Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021;

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục trưởng cục thi hành án dân sự tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- Đại diện Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

- Phóng viên các cơ quan báo chí.

4. Nội dung

a) Xem xét, thảo luận báo cáo 6 tháng và 1 năm:

- Báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh.

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

b) Xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương thuộc thẩm quyền; xem xét thông qua các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

c) Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, nhiệm kỳ 2016-2021.

d) Tổ chức phiên thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường về các nội dung trong chương trình kỳ họp của Hội đồng nhân dân tnh.

e) Chất vấn và trả lời chất vấn tại khọp.

f) Xem xét, quyết định một số vấn đề khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung cần điều chỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất, quyết định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Qu
c hội, Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn th
tnh;
- Thường tr
ực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo,
chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh;
- Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vũ Văn Hoàn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 32/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


959

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!