Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 293/2012/NQ-HĐND sửa đổi quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính đặc thù phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên

Số hiệu: 293/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày ban hành: 08/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 293/2012/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 08 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT 123/2008/NQ-HĐND NGÀY 14/7/2008 CỦA HĐND TỈNH KHÓA XII, QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU TÀI CHÍNH ĐẶC THÙ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG HĐND CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XIII - KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị quyết số 524/2012/NQ-UBTVQH13, ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Ban của UBTV Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các Đoàn ĐBQH;

Căn cứ Thông tư 97/2010/TT-BTC, ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc Hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 47/TTLT-BTP-BTC ngày 16/3/2012 của Liên Bộ Tư pháp - Tài chính qui định việc lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện các Văn bản QPPL của HĐND và UBND;

Căn cứ Nghị quyết số 207/2010/NQ-HĐND ngày 12/12/2010 của HĐND tỉnh khóa XII về việc ban hành qui định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc Hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập;

Sau khi xem xét Tờ trình số 160/TTr-HĐND ngày 3/12/2012 của Thường trực HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 123/NQ/2008/HĐND ngày 14/7/2008 của HĐND tỉnh khóa XII, quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính đặc thù phục vụ hoạt động HĐND các cấp tỉnh Điện Biên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết 123/2008/NQ-/HĐND ngày 14/7/2008 của HĐND tỉnh khóa XII, quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính đặc thù phục vụ hoạt động HĐND các cấp tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

I. Sửa đổi Mục I. Phần B. Điều 1: Chế độ chi tiêu phục vụ kỳ họp HĐND, phiên họp Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh

1. Chế độ đối với Đại biểu dự kỳ họp HĐND tỉnh:

a. Đại biểu HĐND tỉnh

- Hỗ trợ tiền ăn: 120.000đ/đại biểu/ngày (Đại biểu nào báo không ăn thì được thanh toán bằng tiền).

- Chế độ nghỉ: Đại biểu HĐND tỉnh ở xa địa điểm họp trên 10km được bố trí nghỉ tại nhà khách, khách sạn. Đại biểu có mức phụ cấp lãnh đạo từ 1,05 trở lên được bố trí phòng riêng. Các đại biểu khác bố trí 2 người/ phòng.

- Chế độ bồi dưỡng họp: 60.000 đồng /buổi/đại biểu.

b. Đại biểu mời:

- Đại biểu ở xa trên 10 km được BTC bố trí ăn, nghỉ, bồi dưỡng theo chế độ của đại biểu HĐND tỉnh.

- Đại biểu ở xa dưới 10 km được bồi dưỡng theo chế độ của đại biểu HĐND tỉnh.

c. Nhân viên phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh được bồi dưỡng: 40.000đ/buổi/người.

2. Chế độ đối với đại biểu dự các phiên họp của Thường trực HĐND, cuộc họp các Ban HĐND tỉnh:

- Đại biểu HĐND, đại biểu được mời dự họp ở xa trên 10km được bố trí ăn, nghỉ theo chế độ của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp (qui định tại phần a)

- Chế độ bồi dưỡng họp: 50.000 đồng /buổi/người.

- Nhân viên phục vụ được bồi dưỡng 35.000đ /buổi/người.

II. Sửa đổi tiết 1,2,3 Mục II: Chi cho công tác xây dựng, thẩm tra báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

Riêng phần ban hành Nghị quyết của HĐND thực hiện theo qui định tại Nghị quyết số 292/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh Quy định mức chi, định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên

III. Sửa đổi tiết a. Mục V: Chi tiếp xúc cử tri

a. Chi hỗ trợ cho mỗi điểm tiếp xúc cử tri: 1.500.000 đồng

IV. Bổ sung một số nội dung Điều 3.

- Khi giá cả thay đổi làm tăng, hoặc giảm trên 20% của các khoản chi, Thường trực HĐND thống nhất với UBND tỉnh quyết định điều chỉnh cho phù hợp và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

- Tại các kỳ họp HĐND, nếu có phát sinh ngoài các khoản chi trên, giao Thường trực HĐND tỉnh quyết định và báo cáo HĐND tỉnh theo qui định.

- Các nội dung khác không điều chỉnh, thực hiện theo Nghị quyết 123/2008/NQ-HĐND ngày 14/7/2008 của HĐND tỉnh khóa XII.

- Thời điểm thực hiện: Từ ngày 01/01/2013

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khóa XIII, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 7 tháng 12 năm 2012./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 293/2012/NQ-HĐND sửa đổi quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính đặc thù phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.493

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.207.100