Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 286/2002/NQ-UBTVQH10 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Văn An
Ngày ban hành: 29/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 286/2002/NQ-UBTVQH10

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2002

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2002

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ vào Luật tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ vào Điều 24 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ vào Nghị quyết số 52/2001/QH10 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2002;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Bản phân công cơ quan trình, cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2002.

Điều 2. Để thực hiện có kết quả Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2002, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, tổ chức khác có quyền trình dự án luật, pháp lệnh cần tập trung triển khai thực hiện các phần việc thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình; đôn đốc, chỉ đạo chặt chẽ việc chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng của các dự án.

Các cơ quan chủ trì soạn thảo, phối hợp soạn thảo, chủ trì thẩm tra, phối hợp thẩm tra cần có sự phối hợp tích cực, chặt chẽ với nhau để bảo đảm chất lượng chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

 

Nguyễn Văn An

(Đã ký)

 

PHÂN CÔNG CƠ QUAN TRÌNH, CƠ QUAN SOẠN THẢO, CƠ QUAN THẨM TRA CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2002
(Ban hành kèm theo nghị quyết số 286 /2002/ NQ-UBTVQH10)

Thứ

tự

Tên dự án

Cơ quan trình

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp soạn thảo

Cơ quan chủ trì thẩm tra

Cơ quan phối hợp thẩm tra

 

I- Luật

 

 

 

 

 

1.

Luật tổ chức Toà án nhân dân (sửa đổi)

TANDTC

TANDTC

BTP, VKSNDTC, Ban TCCBCP, Bộ quốc phòng, Thanh tra Nhà nước, UBTƯMTTQVN

UBPL

UBQP&AN

2.

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi)

VKSNDTC

VKSNDTC

BTP, TANDTC, Ban TCCBCP, Bộ quốc phòng, Thanh tra Nhà nước

UBPL

UBQP&AN

3.

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật lao động

Chính phủ

Bộ LĐTB&XH

Bộ tư pháp, Bộ tài chính, Tổng liên đoàn LĐVN, Phòng TM&CNVN

UBCVĐXH

HĐDT và các Uỷ ban khác

4.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Chính phủ

Bộ tư pháp

TANDTC, VKSNDTC, UBTƯMTTQV, VPQH, VPCP

UBPL

HĐDT và các Uỷ ban khác

5.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân sách nhà nước

Chính phủ

Bộ tài chính

Bộ KH&ĐT, Kiểm toán nhà nước

UBKT&NS

HĐDT và các UB khác

6.

Luật bảo hiểm xã hội

Chính phủ

Bộ LĐTB&XH

Tổng liên đoàn LĐVN, Bộ y tế, Bảo hiểm xã hội VN, Bộ tài chính

UBCVĐXH

UBPL, UBKT&NS

7.

Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội

UBTVQH

Ban soạn thảo do UBTVQH thành lập

 

Quốc hội quyết định

 

8.

Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội

UBTVQH

Ban soạn thảo do UBTVQH thành lập

 

Quốc hội quyết định

 

9.

Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc

UBTVQH

Ban soạn thảo do UBTVQH thành lập

 

Quốc hội quyết định

 

10.

Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của các Uỷ ban của Quốc hội

UBTVQH

Ban soạn thảo do UBTVQH thành lập

 

Quốc hội quyết định

 

11.

Sửa đổi bổ sung một số điều của Nội quy kỳ họp Quốc hội.

UBTVQH

Ban soạn thảo do UBTVQH thành lập

 

Quốc hội quyết định

 

12.

Luật về hoạt động giám sát của Quốc hội

UBTVQH

Ban soạn thảo do UBTVQH thành lập

 

Quốc hội quyết định

 

13.

Luật phá sản doanh nghiệp (sửa đổi)

TANDTC

TANDTC

Bộ tư pháp, VKSNDTC, Bộ KH&ĐT, Bộ tài chính, Ngân hàng NNVN, Phòng TM&CNVN

UBKT&NS

UBPL

14.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thương mại

Chính Phủ

Bộ thương mại

Bộ tư pháp, TANDTC, VPCP, Bộ KH&ĐT, Phòng TM&CNVN, Tổng cục hải quan

UBKT&NS

UBPL

15.

Luật biên giới quốc gia

Chính phủ

Bộ quốc phòng

Bộ ngoại giao, Bộ công an, Bộ tư pháp

UBQP&AN

UBPL, HĐDT, Uỷ ban đối ngoại

16.

Luật thống kê

Chính phủ

Tổng cục thống kê

Bộ tài chính, Bộ KH&ĐT, Kiểm toán nhà nước, BanTCCBCP

UBKT&NS

UBPL

17.

Luật kế toán

Chính phủ

Bộ tài chính

Tổng cục thống kê, Ngân hàng NNVN, Kiểm toán nhà nước, Bộ tư pháp

UBKT&NS

UBPL

18.

Bộ luật tố tụng dân sự

TANDTC

TANDTC

VKSNDTC, Bộ tư pháp, Bộ công an, UBTƯMTTQVN, Hội luật gia VN

UBPL

HĐDT và các UB khác

19.

Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi)

VKSNDTC

VKSNDTC

TANDTC, Bộ tư pháp, Bộ công an, Bộ quốc phòng, Bộ y tế UBTƯMTTQVN, Hội luật gia VN

UBPL

HĐDT và các UB khác

20.

Luật về nguồn lợi thuỷ sản

Chính phủ

Bộ thuỷ sản

Bộ tư pháp, Bộ GTVT, Bộ KHCN&MT, Bộ NN&PTNT

UBKHCN &MT

UBPL, UBKT&NS, UBCVĐXH

21.

Luật đất đai (sửa đổi)

Chính phủ

Tổng cục địa chính

Bộ xây dựng, Bộ NN&PTNT, Bộ tư pháp, Bộ thuỷ sản, Bộ KHCN&MT, VKSNDTC, TANDTC

UBKT&NS

UBPL, HĐDT

22.

Luật doanh nghiệp nhà nước (sửa đổi)

Chính phủ

Bộ kế hoạch và đầu tư

Bộ tư pháp, Bộ tài chính, Bộ LĐTB&XH, Bộ công nghiệp, Tổng LĐLĐVN, Phòng TM&CNVN

UBKT&NS

UBPL

 

Chương trình dự bị

 

 

 

 

23.

Luật thi hành án

Chính phủ

Bộ tư pháp

Bộ công an, Bộ quốc phòng, TANDTC, VKSNDTC, Ban TCCBCP

UBPL

UBQP&AN

24.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật dân sự

Chính phủ

Bộ tư pháp

TANDTC, VKSNDTC, UBTƯMTTQVN, Tổng cục địa chính, Hội luật gia VN

UBPL

HĐDT và các UB khác

25.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại tố cáo

Chính phủ

Thanh tra Nhà nước

TANDTC, VKSNDTC, Bộ tư pháp, Bộ quốc phòng UBTƯMTTQVN, Hội luật gia VN

UBPL

HĐDT và các UB khác

26.

Luật thanh tra

Chính phủ

Thanh tra Nhà nước

Bộ tư pháp, Ban TCCBCP, TANDTC, VKSNDTC, UBTƯMTTQVN, Bộ công an, Bộ quốc phòng

UBPL

HĐDT và các UB khác

27.

Luật xây dựng

Chính phủ

Bộ xây dựng

Tổng cục địa chính, Bộ KH&ĐT, Bộ GTVT, Bộ tư pháp, Bộ KHCN&MT, Bộ NN&PTNT

UBKHCN &MT

UBPL, UBKT&NS

28.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

Chính phủ

Bộ tài chính

Bộ thương mại, Bộ KH&ĐT, Phòng TM&CNVN

UBKT&NS

UBPL

29.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Chính phủ

Bộ tài chính

Bộ thương mại, Bộ KH&ĐT, Phòng TM&CNVN

UBKT&NS

UBPL

30.

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi)

Chính phủ

Bộ tài chính

Bộ thương mại, Bộ KH&ĐT, Phòng TM&CNVN

UBKT&NS

UBPL

31.

Luật cạnh tranh

Chính phủ

Bộ thương mại

Bộ tài chính, Bộ KH&ĐT, Bộ tư pháp, Ban vật giá CP, Phòng TM&CNVN

UBKT&NS

UBPL

32.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ và phát triển rừng

Chính phủ

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Bộ KHCN&MT, Tổng cục địa chính, Bộ tư pháp, Bộ quốc phòng, Bộ công an

UBKHCN & MT

HĐDT, UBPL, UBKT&NS, UBQP&AN

33.

Luật khen thưởng

Chính phủ

Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ

Hội đồng thi đua khen thưởng TƯ, Viện thi đua khen thưởng nhà nước, Bộ tư pháp, VPCP, VPCTN, VPQH, Bộ LĐTB&XH, Tổng LĐLĐVN

UBCVĐXH

UBPL

34.

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân

Chính phủ

Bộ tư pháp

VPQH, VPCP, Ban TCCBCP

UBPL

HĐDT và các UB khác

35.

Luật thuế sử dụng đất

Chính phủ

Bộ tài chính

Bộ NN&PTNT, Tổng cục địa chính, Bộ tư pháp, Bộ xây dựng

UBKT&NS

UBPL

 

II- Pháp lệnh

 

 

 

 

 

1.

Pháp lệnh về đấu thầu

Chính phủ

Bộ kế hoạch và đầu tư

Bộ xây dựng, Bộ tài chính, Ngân hàng NNVN, Bộ thương mại

UBKT&NS

UBPL, UBKHCN & MT

2.

Pháp lệnh giám định tư pháp

Chính phủ

Bộ tư pháp

VKSNDTC, TANDTC, Bộ công an, Bộ y tế, Bộ quốc phòng

UBPL

UBQP&AN

3.

Pháp lệnh bưu chính viễn thông

Chính phủ

Tổng cục bưu điện

Bộ tư pháp, Bộ công an

UBKH,CN &MT

UBPL, UBKT&NS, UBQP&AN

4.

Pháp lệnh vệ sinh, an toàn thực phẩm

Chính phủ

Bộ KHCN&MT

Bộ y tế, Bộ công nghiệp, Bộ NN&PTNT, Bộ thuỷ sản, VPCP

UBKHCN &MT

UBPL, UBKT&NS

5.

Pháp lệnh trọng tài thương mại

Hội luật gia Việt Nam

Hội luật gia Việt Nam

Phòng TM&CN VN, TANDTC, Bộ tư pháp, Bộ thương mại

UBPL

UBKT&NS, UBĐN

6.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam

Chính Phủ

Tổng cục địa chính

Bộ xây dựng, Bộ NN&PTNT, Bộ KH&ĐT, Bộ tư pháp, Bộ ngoại giao

UBKT&NS

UBPL

7.

Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân (sửa đổi)

Chính phủ

Bộ y tế

Bộ tư pháp, Bộ KH&ĐT

UBCVĐXH

UBPL

8.

Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự

Chính phủ

Bộ công an

VKSNDTC, TANDTC, Bộ quốc phòng, Bộ tư pháp, Ban TCCBCP

UBPL

UBQP&AN

9.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức Toà án quân sự

TANDTC

TANDTC

Bộ quốc phòng, VKSNDTC, Bộ tư pháp, Ban TCCBCP

UBPL

UBQP&AN

10.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự

VKSNDTC

VKSNDTC

Bộ quốc phòng, TANDTC, Ban TCCBCP

UBPL

UBQP&AN

11.

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi)

Chính phủ

Bộ tư pháp

Bộ công an, VKSNDTC, TANDTC

UBPL

UBQP&AN

 

Chương trình dự bị

 

 

 

 

 

12.

Pháp lệnh về tôn giáo

Chính phủ

Ban tôn giáo Chính phủ

Bộ tư pháp, Bộ công an, Ban TCCBCP, UBTƯMTTQVN

UBCVĐXH

UBPL, HĐDT, UBQP&AN

13.

Pháp lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển

TANDTC

TANDTC

VKSNDTC, Bộ tư pháp, Bộ quốc phòng, Bộ công an, Bộ GTVT, Bộ thuỷ sản

UBPL

UBQP&AN

14.

Pháp lệnh phòng, chống tệ nạn mại dâm

Chính phủ

Bộ LĐ,TB&XH

Bộ công an, Bộ tư pháp, Hội LHPNVN, TƯĐTNCSHCM

UBCVĐXH

UBPL

15.

Pháp lệnh động viên công nghiệp

Chính phủ

Bộ quốc phòng

Bộ tư pháp, Bộ công nghiệp, Bộ tài chính

UBQP&AN

UBPL, UBKT&NS

16.

Pháp lệnh về giá

Chính phủ

Ban vật giá Chính phủ

Bộ thương mại, Ngân hàng NNVN, Bộ tài chính, Bộ tư pháp

UBKT&NS

UBPL

17.

Pháp lệnh thương mại điện tử

Chính Phủ

Bộ thương mại

Bộ KH, CN &MT, Bộ tư pháp, Bộ ngoại giao, Ngân hàng NNVN, VPCP, Tổng cục bưu điện, Tổng cục hải quan

UBKT&NS

UBPL, UBKH,CN &MT

18.

Pháp lệnh giống cây trồng

Chính phủ

Bộ NN&PTNT

Bộ KHCN&MT, Bộ tư pháp

UBKHCN &MT

UBPL, UBKT&NS, HĐDT, UBCVĐXH

19.

Pháp lệnh giống vật nuôi

Chính phủ

Bộ NN&PTNT

Bộ KHCN&MT, Bộ tư pháp, Bộ thuỷ sản

UBKH,CN &MT

UBPL, UBKT&NS, HĐDT, UBCVĐXH

20.

Pháp lệnh về công tác cảnh vệ

Chính phủ

Bộ công an

Bộ quốc phòng, Bộ tư pháp, Bộ ngoại giao

UBQP&AN

UBPL

21.

Pháp lệnh về đối xử tối huệ quốc, đối xử quốc gia và các biện pháp tự vệ khắc phục bất lợi trong thương mại quốc tế

Chính phủ

Bộ thương mại

Bộ ngoại giao, Bộ tài chính, Bộ KH&ĐT, Bộ tư pháp, Phòng TM&CNVN

UBKT&NS

UBPL, UBĐN, UBQP&AN

 

III- Nghị quyết

 

 

 

 

 

1.

Nghị quyết về việc thi hành Nghị quyết của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992

UBTVQH

UBPL

VKSNDTC, Ban TCCBCP, Bộ tư pháp

 

 

2.

Nghị quyết về bồi thường thiệt hại cho người bị oan, sai do người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra

Chính phủ

Bộ tư pháp

VKSNDTC, TANDTC, Bộ công an, Bộ quốc phòng, Bộ tài chính

UBPL

UBQP&AN

3.

Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở có yếu tố nước ngoài được xác lập trước ngày 1-7-1991

Chính phủ

Bộ tư pháp

Bộ xây dựng, TANDTC, VKSNDTC, Bộ ngoại giao, Bộ công an, Bộ LĐTB&XH, Tổng cục địa chính

UBPL

UBKT&NS

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 286/2002/NQ-UBTVQH10 ngày 29/01/2002 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng pháp luật do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.697

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!