Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2018 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Số hiệu: 28/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Đức Thanh
Ngày ban hành: 14/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 14 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP NĂM 2019, HĐND TỈNH KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016-2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 07/TTr-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

1. Số lượng kỳ họp

- 02 kỳ họp thường lệ;

- 01 đến 02 kỳ họp bất thường.

2. Kế hoạch tổ chức 02 kỳ họp thường lệ năm 2019, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

a) Kỳ họp thường lệ giữa năm 2019, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7 năm 2019

- Xem xét các báo cáo sau:

+ Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về: Tình hình công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2019; Kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri ở địa phương đã được gửi đến HĐND tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018; Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh; Kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2019.

+ Báo cáo của UBND tỉnh về: Tình hình công tác 6 tháng đầu năm của UBND tỉnh và chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo tình hình cân đối ngân sách địa phương năm 2018; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công tác phòng, chống tham nhũng; Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2019.

+ Báo cáo của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

+ Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019.

+ Báo cáo của các Ban HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra các Báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề.

+ Báo cáo của các Sở, ngành về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 về tình hình và kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

- Tổ chức các phiên thảo luận:

Chia tổ thảo luận và tổ chức thảo luận tại hội trường về các nội dung trong chương trình kỳ họp của HĐND tỉnh.

- Chất vấn và trả lời chất vấn:

Căn cứ ý kiến, kiến nghị của cử tri, vấn đề xã hội quan tâm và ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh, chủ tọa kỳ họp điều hành hoạt động chất vấn theo quy định.

- Xem xét, thông qua các nghị quyết:

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của cơ quan trình, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, HĐND tỉnh thông qua và ban hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

b) Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2019

- Xem xét các báo cáo sau:

+ Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về: Tình hình công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2019; Kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri ở địa phương đã được gửi đến HĐND tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2019.

+ Báo cáo của UBND tỉnh về: Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; tình hình tạm ứng ngân sách năm 2019, việc xử lý thu hồi tạm ứng ngân sách các năm trước đến cuối năm 2019; tình hình sử dụng dự phòng ngân sách nhà nước năm 2019; Công tác đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh năm 2019; Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2019; Tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân trên địa bàn tỉnh năm 2019.

+ Báo cáo của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

+ Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

+ Báo cáo của các Ban HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra các Báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề.

+ Báo cáo của các Sở, ngành về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019; tình hình và kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách.

- Tổ chức các phiên thảo luận:

Chia tổ thảo luận và tổ chức thảo luận tại hội trường về các nội dung trong chương trình kỳ họp của HĐND tỉnh.

- Chất vấn và trả lời chất vấn:

Căn cứ ý kiến, kiến nghị của cử tri, vấn đề xã hội quan tâm và ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh, chủ tọa kỳ họp điều hành hoạt động chất vấn theo quy định.

- Xem xét, thông qua các nghị quyết:

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của cơ quan trình, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, HĐND tỉnh thông qua và ban hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh.

3. Kế hoạch tổ chức 01 - 02 kỳ họp bất thường

Căn cứ tình hình thực tiễn, tính cấp thiết và các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị và Thường trực HĐND tỉnh xem xét đáp ứng các yêu cầu quy định của pháp luật, quyết định tổ chức các kỳ họp bất thường để trình HĐND tỉnh thảo luận, quyết định các nội dung vào thời gian phù hợp.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan có liên quan căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa X Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường
trực HĐND tỉnh;
- Ban Thường trực
UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa X;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TP;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 28/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


492

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.166.111