Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 269/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2021

Số hiệu: 269/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Trần Văn Cư
Ngày ban hành: 10/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 269/NQ-HĐND

Phú Yên, ngày 10 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 02/TTr-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021 và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát các nội dung sau đây:

1. Giám sát tại các kỳ họp thường lệ

a) Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét

- Báo cáo công tác 06 tháng đầu năm 2021, báo cáo năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

- Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về: Tình hình kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm 2021 và năm 2021; thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, quyết toán ngân sách nhà nước của tỉnh năm 2020; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri;

b) Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

2. Giám sát thường xuyên đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan hữu quan

a) Việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh;

b) Hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

c) Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

d) Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri và việc thực hiện các kiến nghị của các Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh;

đ) Kết quả thực hiện ý kiến trả lời chất vấn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

3. Giám sát chuyên đề

Năm 2021 Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát các chuyên đề sau:

a) Hội đồng nhân dân tỉnh

Giám sát việc quản lý quy hoạch, sử dụng đất và hiệu quả hoạt động trong các khu Công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

b) Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

c) Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

Giám sát tình hình thực hiện quy định pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

d) Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

Giám sát tình hình và kết quả thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

đ) Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

 Giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết 42/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

e) Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh

Giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

 Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh:

- Xây dựng tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Giám sát việc quản lý quy hoạch, sử dụng đất và hiệu quả hoạt động trong các khu Công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh” vào kỳ họp cuối năm 2020; Kết thúc hoạt động giám sát, Đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát vào kỳ họp gần nhất để Hội đồng nhân dân xem xét quyết định; chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị sau giám sát.

- Tổng hợp và báo cáo kết quả việc thực hiện chương trình giám sát theo quy định. Chủ trì, điều hòa phối hợp các Ban Hội đồng nhân dân tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết này.

2. Các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021 và kế hoạch tổ chức thực hiện của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021 để xây dựng chương trình giám sát năm 2021 của Ban; báo cáo kết quả giám sát theo quy định của pháp luật.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát thực hiện đầy đủ yêu cầu theo kế hoạch, nội dung giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, tài liệu phục vụ giám sát. Đồng thời, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện đến Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh để theo dõi giám sát.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Khóa VII, Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

TM. CHỦ TỌA
PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH
Trần Văn Cư

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 269/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên năm 2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


28

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139