Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2016 về dự kiến Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang năm 2017

Số hiệu: 26/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Võ Anh Kiệt
Ngày ban hành: 09/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/NQ-HĐND

An Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 27/TTr-HĐND ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017 và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2017 như sau:

I. Giám sát tại kỳ họp: Do đại biểu HĐND thực hiện giám sát

1. Kỳ họp giữa năm: tập trung các nội dung

- Việc thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; xem xét quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017.

- Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2016 và dự kiến chương trình giám sát năm 2018.

- Kết quả việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của HĐND.

- Xem xét và cho ý kiến về các tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết (theo nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND năm 2017), các báo cáo của UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

- Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và các thành viên UBND, thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

2. Kỳ họp cuối năm: tập trung các nội dung

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

- Xem xét và cho ý kiến về thực hiện thu, chi ngân sách năm 2017 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018.

- Kết quả thực hiện các Nghị quyết chuyên đề.

- Xem xét và cho ý kiến về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2016.

- Xem xét và cho ý kiến về các tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết (theo nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND năm 2017), các báo cáo của UBND tỉnh, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh…

- Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND và các thành viên UBND, thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

II. Giám sát giữa 2 kỳ họp của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh năm 2017:

1. Giám sát của Thường trực HĐND:

1.1. Trước kỳ họp giữa năm:

a) Nội dung:

- Tình hình triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017.

- Kết quả thực hiện Nghị quyết 09/NQ-TU ngày 27/6/2012 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2012 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Công tác phòng, chống buôn lậu, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng.

b) Thời gian: từ ngày 06/6 đến ngày 09/6/2017.

c) Hình thức và đối tượng khảo sát, giám sát:

- Khảo sát: Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc; Cục Hải quan.

- Giám sát: Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân; Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ.

1.2. Trước kỳ họp cuối năm:

a) Nội dung:

- Tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

- Việc thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020.

- Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới; Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2013 về việc bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

b) Thời gian: từ ngày 01 - 03/11/2017.

c) Hình thức và đối tượng khảo sát, giám sát:

- Khảo sát: Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn.

- Giám sát:

+ Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn.

+ Bảo hiểm xã hội tỉnh.

+ Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

2. Giám sát của các Ban HĐND:

2.1. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

a) Trước kỳ họp giữa năm:

* Nội dung:

- Công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm.

- Công tác giảm nghèo và thực hiện các chế độ, chính sách đối với hộ nghèo (đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số) theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

* Thời gian: từ ngày 10/5 đến ngày 17/5/2017.

* Hình thức và đối tượng khảo sát, giám sát:

- Khảo sát:

+ Ủy ban nhân dân huyện An Phú.

+ Trường dạy lái xe thuộc Sở Giao thông - Vận tải.

+ 02 Trường Trung cấp nghề: thành phố Châu Đốc và huyện Chợ Mới - thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Giám sát: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Trường Cao đẳng nghề An Giang.

b) Trước kỳ họp cuối năm:

* Nội dung:

- Việc thực hiện Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thực hiện công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS giai đoạn 2016 - 2020.

- Việc triển khai thực hiện Chương trình hành động và Kế hoạch của Bộ Giáo dục - Đào tạo về đổi mới cơ bản giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ.

* Thời gian: từ ngày 10 đến ngày 11/10/2017.

* Hình thức và đối tượng khảo sát, giám sát:

- Khảo sát: Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới.

- Giám sát: Sở Giáo dục - Đào tạo.

2.2. Lĩnh vực kinh tế - ngân sách:

a) Trước kỳ họp giữa năm:

* Nội dung:

- Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017.

- Chính sách khuyến khích nông dân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh. Kinh phí đầu tư cho các đề tài nghiên cứu khoa học các năm qua và kế hoạch năm 2017.

- Các chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp theo quy định của Chính phủ và của tỉnh.

- Giám sát tiến độ thực hiện việc đóng lấp và xử lý đối với các bãi rác gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh.

* Thời gian: từ ngày 18/5 đến ngày 24/5/2017.

* Hình thức và đối tượng khảo sát, giám sát:

- Khảo sát Ủy ban nhân dân huyện: Phú Tân, An Phú, Châu Phú (có bãi rác cần xử lý đóng lấp theo kế hoạch).

- Giám sát: Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị An Giang.

- Giám sát qua văn bản: Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn và Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới; Sở Tài chính, Sở Khoa học và công nghệ.

b) Trước kỳ họp cuối năm:

* Nội dung:

- Tình hình thu, chi và điều hành ngân sách năm 2017, nhiệm vụ thu, chi năm 2018.

- Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Giám sát việc triển khai cánh đồng lớn và Luật Hợp tác xã năm 2012.

* Thời gian: từ ngày 12/10 đến ngày 13/10/2017.

* Hình thức và đối tượng khảo sát, giám sát:

- Khảo sát: Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu.

- Giám sát: Liên minh hợp tác xã.

- Giám sát qua văn bản: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1.3. Lĩnh vực pháp chế:

a) Trước kỳ họp giữa năm:

* Nội dung:

- Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Việc tổ chức cho thân nhân thăm nuôi đối tượng tạm giam, tạm giữ. Thực hiện chế độ chính sách đối với người tạm giam, tạm giữ; công tác vệ sinh môi trường của trại tạm giam, tạm giữ.

- Kết quả thực hiện đề án tinh giản biên chế.

* Thời gian: từ ngày 25 đến ngày 26/5/2017.

* Hình thức và đối tượng khảo sát, giám sát:

- Khảo sát: Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên; Nhà Tạm giữ thuộc Công an thành phố Long Xuyên.

- Giám sát: Trại Tạm giam thuộc Công an tỉnh, Công an tỉnh.

- Giám sát qua văn bản: Sở Nội vụ.

b) Trước kỳ họp cuối năm:

* Nội dung:

- Công tác xét xử của Tòa án nhân dân năm 2017.

- Công tác quản lý các đối tượng chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương.

* Thời gian: từ ngày 17 đến ngày 18/10/2017.

* Hình thức và đối tượng khảo sát, giám sát:

- Khảo sát: UBND xã Cần Đăng và UBND huyện Châu Thành.

- Giám sát: Tòa án nhân dân tỉnh.

Tùy vào tình hình thực tế và những vấn đề bức xúc phát sinh trong từng thời điểm, Thường trực, các Ban HĐND có thể thay đổi chương trình giám sát và sẽ xem xét tổ chức đoàn khảo sát, giám sát để nắm tình hình, phản ánh đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Đồng thời, Thường trực, các Ban HĐND sẽ phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan hữu quan giám sát các nội dung thuộc lĩnh vực có liên quan trên địa bàn tỉnh theo chương trình khi có đề nghị.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Anh Kiệt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 26/NQ-HĐND năm 2016 về dự kiến Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


531

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117