Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 246/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Đỗ Xuân Tuyên
Ngày ban hành: 06/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 246/NQ-HĐND

Hưng Yên, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SÁP NHẬP 34 THÔN ĐỂ THÀNH LẬP 17 THÔN MỚI VÀ ĐỔI TÊN 05 THÔN CỦA 05 XÃ THUỘC CÁC HUYỆN KIM ĐỘNG, VĂN GIANG VÀ VĂN LÂM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 188/TTr-UBND ngày 29/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 614/BC-BPC ngày 03/12/2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sáp nhập 34 thôn để thành lập 17 thôn mới và đổi tên 05 thôn của 05 xã thuộc các huyện Kim Động, Văn Giang và Văn Lâm, cụ thể như sau:

1. Sáp nhập 34 thôn để thành lập 17 thôn mới

a) Xã Đức Hợp, huyện Kim Động: Sáp nhập 10 thôn để thành lập 05 thôn:

- Sáp nhập thôn Đồng Thượng Hạ với thôn An Lạc để thành lập thôn Đức An;

- Sáp nhập thôn Bông Hạ với thôn Bông Thượng để thành lập thôn Đức Quang;

- Sáp nhập thôn Tam Đa với thôn Bông Ngoại để thành lập thôn Đức Trung;

- Sáp nhập thôn Sòi với thôn Trung Khu để thành lập thôn Đức Hòa;

- Sáp nhập thôn Phú Mỹ với thôn Thái Hòa để thành lập thôn Đức Phú.

b) Xã Thọ Vinh, huyện Kim Động: Sáp nhập 06 thôn để thành lập 03 thôn:

- Sáp nhập thôn Tây Thịnh 2 với thôn Tây Thịnh 3 để thành lập thôn Tây Thịnh;

- Sáp nhập thôn Tây Tiến với thôn Thọ Quang để thành lập thôn Quang Tiến;

- Sáp nhập thôn Bắc Phú với thôn Nam Phú để thành lập thôn Bắc Nam Phú.

c) Xã Phụng Công, huyện Văn Giang: Sáp nhập 02 thôn để thành lập 01 thôn

- Sáp nhập thôn Khúc và thôn Tháp để thành lập thôn Khúc Tháp.

d) Xã Xuân Quan, huyện Văn Giang: Sáp nhập 04 thôn để thành lập 02 thôn:

- Sáp nhập thôn 5 và thôn 6 để thành lập thôn 5;

- Sáp nhập thôn 11 và thôn 12 để thành lập thôn 10.

đ) Xã Lương Tài, huyện Văn Lâm: Sáp nhập 12 thôn để thành lập 06 thôn:

- Sáp nhập thôn Xuân Đào và thôn Tân Xuân để thành lập thôn Xuân Đào;

- Sáp nhập thôn Phố Tài và thôn Lương Tài để thành lập thôn Lương Tài;

- Sáp nhập thôn Tân Ấp với thôn Phú Nhuận để thành lập thôn Phú Tân;

- Sáp nhập thôn Nghi Cốc với thôn Tuấn Lương để thành lập thôn Nghi Lương;

- Sáp nhập thôn Dinh Khuốc với thôn Bến để thành lập thôn Khuốc Bến;

- Sáp nhập thôn Tảo C với thôn Tảo A để thành lập thôn Nhật Tảo.

2. Đổi tên 05 thôn

a) Xã Đức Hợp, huyện Kim Động đổi tên 01 thôn:

- Đổi tên thôn Đông Khu thành thôn Đức Ninh.

b) Xã Xuân Quan, huyện Văn Giang đổi tên 04 thôn:

- Đổi tên thôn 7 thành thôn 6; đổi tên thôn 8 thành thôn 7; đổi tên thôn 9 thành thôn 8; đổi tên thôn 10 thành thôn 9.

Điều 2. Quá trình sáp nhập thôn phải bảo đảm chặt chẽ theo hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; thực hiện đồng bộ, thống nhất với kiện toàn, sắp xếp lại chi bộ, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, phó trưởng thôn (nếu có), ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, ổn định tình hình địa phương, cơ sở.

Thực hiện bố trí, sắp xếp và giải quyết các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn sau khi sáp nhập theo quy định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Khóa XVI, Kỳ họp thứ Mười thông qua ngày 06/12/2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Xuân Tuyên

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 246/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 về sáp nhập 34 thôn để thành lập 17 thôn mới và đổi tên 05 thôn của 05 xã thuộc các huyện Kim Động, Văn Giang và Văn Lâm tỉnh Hưng Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.348

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.47.87