Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 24/NQ-HĐND 2018 tổng biên chế công chức trong cơ quan tổ chức hành chính Hà Giang

Số hiệu: 24/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Thào Hồng Sơn
Ngày ban hành: 07/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT TỔNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH HÀ GIANG NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn c Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn c Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-BNV ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Hà Giang năm 2019;

Xét Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hà Giang năm 2019; Báo cáo thẩm tra số 43/BC-BPC ngày 02 tháng 12 năm 2018 của Ban Pháp chế Hội đng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt tổng biên chế công chc trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hà Giang năm 2019 là 2.280 biên chế, cụ thể:

1. Biên chế giao các sở, ban, ngành tnh: 1.159 biên chế;

2. Biên chế giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 1.025 biên chế.

3. Biên chế dự trữ: 96 biên chế của Chi cục Quản lý thị trường để chờ chuyển về Bộ Công Thương.

4. Đối với các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph có biên chế giảm trừ, nếu số công chc trong biên chế ln hơn số biên chế được giao năm 2019 (biên chế thực hiện/biên chế giao), thì cắt giảm kinh phí khi có quyết định nghỉ hưu, thôi việc, nghtinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Điều 2. Hội đng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tnh khóa XVII - Kỳ họp th Tám thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban C
ông tác đi biu - UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hộ
i;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TT
r. Tnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hộ
i Khóa XIV tnh HG;
- Đại bi
u HĐND tỉnh khóa XVII;
- Các s
, ban, ngành, t chức chính trị - xã hội cấp tỉnh;
- TTr. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- B
áo Hà Giang, Đài PTTH tnh;
- Trung tâm Thông tin - Công báo, V
ăn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HĐND.

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 24/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 về phê duyệt tổng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hà Giang năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


912

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!