Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cấp huyện thực hiện do tỉnh Lào Cai ban hành

Số hiệu: 24/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Phạm Văn Cường
Ngày ban hành: 07/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2014/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 07 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH, ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CẤP HUYỆN THỰC HIỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐND ngày 02/4/2005;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện;

Sau khi xem xét Tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện thực hiện; Báo cáo thẩm tra số 37/BC-HĐND ngày 26/6/2014 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện thực hiện, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Các cá nhân, đoàn đại biểu trong và ngoài tỉnh đến thăm và làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện và Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện đến thăm, chúc mừng đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, gồm:

a) Các cá nhân hoặc các đoàn đại diện lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang.

b) Các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (là ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp), các nhân sỹ, trí thức tiêu biểu; hoặc các đoàn đại diện các dân tộc thiểu số, các tổ chức tôn giáo có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

c) Cá nhân hoặc các đoàn đại diện người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

d) Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Các mức chi cụ thể:

STT

Nội dung

Mức chi

Cấp tỉnh

Cấp huyện

I

Chi đón tiếp đoàn đại biểu và các cá nhân trong và ngoài tỉnh đến thăm và làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện

 

 

1

Chi tiếp xã giao

300.000 đồng/người/ngày

200.000 đồng/người/ngày

2

Chi tặng quà lưu niệm nhân dịp đón các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc với cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện:

 

 

a

Đối với cá nhân hoặc các đoàn đại diện lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, chiến sỹ cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang; Người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu hoặc các đoàn đại diện người Việt Nam ở nước ngoài có quan hệ mật thiết và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

500.000 đồng/đại biểu

400.000 đồng/đại biểu

b

Đối với các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp), các nhân sỹ, trí thức tiêu biểu hoặc các đoàn đại diện các dân tộc thiểu số, các tổ chức tôn giáo có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

300.000 đồng/đại biểu

200.000 đồng/đại biểu

II

Chi thăm hỏi, chúc mừng cá nhân

 

 

1

Chi tặng quà chúc mừng ngày Tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc, tổ chức tôn giáo)

 

 

a

Đối với chiến sĩ cách mạng tiêu biểu.

500.000 đồng/lần

500.000 đồng/lần

b

Đối với các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cấp huyện), nhân sỹ, trí thức tiêu biểu có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

400.000 đồng/lần

400.000 đồng/lần

2

Chi thăm hỏi ốm đau, chi phúng viếng:

 

 

a

Chi thăm hỏi khi bị ốm đau

 

 

 

- Đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu.

1.000.000 đồng/người/năm

800.000 đồng/người/năm

 

- Đối với các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cấp huyện), nhân sỹ, trí thức tiêu biểu có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

800.000 đồng/người/năm

600.000 đồng/người/ năm

b)

Chi phúng viếng khi qua đời

 

 

 

- Đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu.

800.000 đồng/người

 

 

- Đối với các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cấp huyện), nhân sỹ, trí thức tiêu biểu có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

500.000 đồng/người

 

3. Các mức chi không có trong quy định này thì thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Nguồn kinh phí: Do ngân sách nhà nước đảm bảo, được giao trong dự toán chi hàng năm của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện theo phân cấp quản lý ngân sách.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quy định việc lựa chọn ngày lễ, ngày lễ trọng được tặng quà chúc mừng cho phù hợp với đặc thù của từng đối tượng trên địa bàn tỉnh.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XIV thông qua ngày 04/7/2014 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cường

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 24/2014/NQ-HĐND về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cấp huyện thực hiện do tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.243

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.150.57