Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 226/NQ-HĐND 2019 tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Số hiệu: 226/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Bùi Văn Nghiêm
Ngày ban hành: 06/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 226/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 08/TTr-HĐND ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh Về việc ban hành Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(Kèm theo Kế hoạch)

Điều 2. Giao Thường trực HĐND tỉnh căn cứ vào các quy định chi tiết của luật, các vấn đề được giao theo thẩm quyền quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và đề xuất của đại biểu HĐND, các Ban HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xem xét bổ sung vào nội dung chương trình của các kỳ họp trong năm 2020 đúng quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực IX;
- Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Nghiêm

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số
226/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm:

1. Số lượng kỳ họp

Năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức 02 kỳ họp như sau:

- Kỳ họp giữa năm: dự kiến tháng 7/2020.

- Kỳ họp cuối năm: dự kiến tháng 12/2020.

2. Nội dung

Tại các kỳ họp trong năm HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Ủy ban nhân dân, các cơ quan bảo vệ pháp luật theo quy định.

2.1 Danh mục nghị quyết dự kiến ban hành tại kỳ họp giữa năm 2020 (20 nghị quyết), gồm:

Số TT

Tên nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo NQ

1

Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020.

UBND tỉnh

2

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (giữa năm).

UBND tỉnh

3

Nghị quyết về việc quyết định giao biên chế Hội; tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 của tỉnh Vĩnh Long.

UBND tỉnh

4

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch đấu nối với đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

UBND tỉnh

5

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

UBND tỉnh

6

Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035.

UBND tỉnh

7

Nghị quyết Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

UBND tỉnh

8

Nghị quyết Quy định khu vực nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và quy định vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

UBND tỉnh

9

Nghị quyết quy định mức học phí năm học 2020-2021, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh

10

Nghị quyết về việc tuyển dụng nhân viên kế toán, nhân viên y tế tại các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

UBND tỉnh

11

Nghị quyết quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh đoạt giải và tập thể, cá nhân giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế, quốc gia, cấp tỉnh.

UBND tỉnh

12

Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

UBND tỉnh

13

Nghị quyết về việc quy định mức chi tiền thưởng cho tập các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao khi tham gia các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp khu vực quốc gia và toàn quốc do ngành văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức.

UBND tỉnh

14

Nghị quyết về quy định số lượng, chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

UBND tỉnh

15

Nghị quyết về mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

UBND tỉnh

16

Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

UBND tỉnh

17

Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (Đề án 844)” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

UBND tỉnh

18

Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

UBND tỉnh

19

Nghị quyết về việc thông qua đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Vĩnh Long đến năm 2035, tầm nhìn 2050

UBND tỉnh

20

Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Vĩnh Long năm 2021.

Thường trực HĐND tỉnh

2.2 Danh mục nghị quyết dự kiến ban hành tại kỳ họp cuối năm 2020 (19 nghị quyết), gồm:

Số TT

Tên nghị quyết

Cơ quan trình dự thảo NQ

1

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

UBND tỉnh

2

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

UBND tỉnh

3

Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2021.

UBND tỉnh

4

Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

UBND tỉnh

5

Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 từ nguồn ngân sách tỉnh.

UBND tỉnh

6

Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (cuối năm).

UBND tỉnh

7

Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

UBND tỉnh

8

Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019.

UBND tỉnh

9

Nghị quyết phê chuẩn định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021.

UBND tỉnh

10

Nghị quyết về việc quyết định giao biên chế công chức năm 2021 của tỉnh Vĩnh Long.

UBND tỉnh

11

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch đấu nối với đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

UBND tỉnh

12

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

UBND tỉnh

13

Nghị quyết về việc phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương, ổn định giai đoạn 2021 - 2025.

UBND tỉnh

14

Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

UBND tỉnh

15

Nghị quyết Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao.

UBND tỉnh

16

Nghị quyết về quy định phụ cấp đối với cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

UBND tỉnh

17

Nghị quyết về chính sách hỗ trợ các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp tham gia đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2026.

UBND tỉnh

18

Nghị quyết Đề án khai thác sử dụng lực lượng lao động của tỉnh Vĩnh Long đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trở về, giai đoạn 2020 - 2025.

UBND tỉnh

19

Nghị quyết về ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2021.

Thường trực HĐND

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 226/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.161

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.96.86
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!