Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 226/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Nguyễn Thế Trung
Ngày ban hành: 23/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 226/2008/NQ-HĐND

Vinh, ngày 23 tháng 07 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIẢI THỂ VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, THÀNH LẬP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG, THANH CHƯƠNG, ANH SƠN, YÊN THÀNH, HƯNG NGUYÊN
TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 4369/TTr-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2008;

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành phương án giải thể và điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên.

1. Giải thể các xã: Kim Đa, Kim Tiến, Hữu Dương, Luân Mai thuộc huyện Tương Dương.

2. Điều chỉnh địa giới hành chính các xã giải thể như sau:

- Điều chỉnh 10.579, 75 ha diện tích tự nhiên và 355 khẩu (Bản Xốp Cháo) của xã Kim Đa; 4.567, 66 ha diện tích tự nhiên của xã Kim Tiến vào xã Lượng Minh quản lý.

- Điều chỉnh 4.320, 77 ha diện tích tự nhiên còn lại của xã Kim Đa vào xã Yên Na quản lý.

- Điều chỉnh 6.656, 05 ha diện tích tự nhiên, 236 nhân khẩu (Bản Huồi Pủng) của xã Hữu Dương; 7.662, 00 ha diện tích tự nhiên của xã Kim Tiến vào xã Hữu Khuông quản lý.

- Điều chỉnh 6.403, 17 ha diện tích tự nhiên, 350 nhân khẩu, (bản Pia Òi và bản Piềng Luống) của xã Luân Mai và 3.073, 18 ha diện tích tự nhiên của xã Hữu Dương vào xã Nhôn Mai quản lý.

- Điều chỉnh 1.929, 36 ha diện tích tự nhiên của xã Luân Mai vào xã Mai Sơn quản lý.

- Điều chỉnh 3.650 nhân khẩu của xã Kim Đa và 1.598 nhân khẩu của xã Hữu Dương về khu tái định cư thuộc xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương để thành lập xã Thanh Sơn.

- Điều chỉnh 2.725 nhân khẩu của xã Kim Tiến, 1.585 nhân khẩu của xã Luân Mai về khu tái định cư thuộc xã Thanh Hương huyện Thanh Chương; 1.073 nhân khẩu của xã Hữu Dương và 1.435 nhân khẩu của xã Hữu Khuông về khu tái định cư thuộc xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương để thành lập xã Ngọc Lâm.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính các xã giải thể:

- Xã Lượng Minh có 22.880, 00 ha diện tích tự nhiên và 3.662 nhân khẩu.

- Xã Yên Na có 14.070, 00 ha diện tích tự nhiên và 6.466 nhân khẩu.

- Xã Hữu Khuông có 26.420, 00 ha diện tích tự nhiên và 2.109 nhân khẩu.

- Xã Nhôn Mai có 21.625, 71 ha diện tích tự nhiên và 2.870 nhân khẩu.

- Xã Mai Sơn có 9.437, 49 ha diện tích tự nhiên và 2.062 nhân khẩu.

3. Thành lập xã Thanh Sơn thuộc huyện Thanh Chương trên cơ sở điều chỉnh 6.739, 46 ha diện tích tự nhiên của xã Hạnh Lâm và 647, 63 ha diện tích tự nhiên của xã Thanh M; 3.650 nhân khẩu của xã Kim Đa (xã giải thể) và 1.598 nhân khẩu của xã Hữu Dương (xã giải thể) thuộc huyện Tương Dương.

Xã Thanh Sơn có 7.387, 09 ha diện tích tự nhiên và 5.248 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Thanh Sơn: phía Bắc giáp xã Hạnh Lâm và xã Thanh Mỹ; phía Nam giáp nước Cộng hòa DCND Lào; phía Đông giáp xã Ngọc Lâm và xã Thanh Hương; phía Tây giáp xã Hạnh Lâm.

4. Thành lập xã Ngọc Lâm thuộc huyện Thanh Chương trên cơ sở điều chỉnh 5.269, 79 ha diện tích tự nhiên của xã Thanh Hương, 3.652, 85 ha diện tích tự nhiên của xã Thanh Thịnh; 2.725 nhân khẩu của xã Kim Tiến (xã giải thể), 1.585 nhân khẩu của xã Luân Mai (xã giải thể), 1.073 nhân khẩu của xã Hữu Dương (xã giải thể) và 1.435 nhân khẩu của xã Hữu Khuông thuộc huyện Tương Dương.

Xã Ngọc Lâm có 8.922, 7 ha diện tích tự nhiên và 6.818 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Ngọc Lâm: phía Bắc giáp xã Thanh Hương, Thanh Thịnh, xã Thanh Mỹ; phía Nam giáp nước Cộng hòa DCND Lào; phía Đông giáp xã Thanh An, Thanh Thuỷ; phía Tây giáp xã Thanh Sơn và nước CHDCND Lào.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm:

- Xã Hạnh Lâm còn lại 10.315, 8 ha diện tích tự nhiên và 7.767 nhân khẩu.

- Xã Thanh Mỹ còn lại 2.776, 7 ha diện tích tự nhiên và 8.280 nhân khẩu.

- Xã Thanh Hương còn lại 3.249, 1 ha diện tích tự nhiên và 8.162 nhân khẩu.

- Xã Thanh Thịnh còn lại 1.972, 7 ha diện tích tự nhiên và 6.466 nhân khẩu.

5. Thành lập xã Hoa Sơn, thuộc huyện Anh Sơn trên cơ sở điều chỉnh 2.077, 22 ha diện tích tự nhiên, 6.715 nhân khẩu của xã Hội Sơn và 389, 17 ha diện tích tự nhiên của xã Tường Sơn.

- Xã Hoa Sơn có 2.466, 39 ha diện tích tự nhiên và 6.715 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Hoa Sơn: phía Đông giáp xã Hội Sơn; phía Tây giáp xã Tường Sơn; phía Nam giáp xã Môn Sơn huyện Con Cuông; phía Bắc giáp xã Đức Sơn.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Hoa Sơn:

- Xã Hội Sơn còn lại 1.875, 69 ha diện tích tự nhiên và 5.282 nhân khẩu.

- Xã Tường Sơn còn lại 3.292, 20 ha diện tích tự nhiên và 8.728 nhân khẩu.

6. Thành lập xã Hưng Yên Bắc, thuộc huyện Hưng Nguyên trên cơ sở điều chỉnh 861, 37 ha diện tích tự nhiên, 5.050 nhân khẩu của xã Hưng Yên.

- Xã Hưng Yên Bắc có 861, 37 ha diện tích tự nhiên và 5.050 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Hưng Yên Bắc: phía Tây giáp xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn; phía Bắc giáp xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên và xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc; phía Đông giáp xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc; phía Nam giáp xã Hưng Yên Nam thuộc huyện Hưng Nguyên.

7. Thành lập xã Hưng Yên Nam, thuộc huyện Hưng Nguyên trên cơ sở 1.950, 58 ha diện tích tự nhiên và 5.759 nhân khẩu còn lại của xã Hưng Yên.

- Xã Hưng Yên Nam có 1.950, 58 ha diện tích tự nhiên và 5.759 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Hưng Yên Nam: phía Tây giáp xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn; phía Bắc giáp xã Hưng Yên Bắc; phía Đông giáp xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên; phía Nam giáp xã Nam Lĩnh, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn.

8. Thành lập xã Tiến Thành, thuộc huyện Yên Thành trên cơ sở điều chỉnh 3.321, 17 ha diện tích tự nhiên và 5.288 nhân khẩu của xã Mã Thành.

- Xã Tiến Thành có 3.321, 17 ha diện tích tự nhiên và 5.288 nhân khẩu.

Địa giới hành chính xã Tiến Thành: phía Bắc giáp xã Tân Thành, xã Quỳnh Tam huyện Quỳnh Lưu; phía Đông giáp xã Mã Thành; phía Nam giáp xã Mã Thành và Lăng Thành; phía Tây giáp xã Lăng Thành và xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Tiến Thành:

- Xã Mã Thành còn lại 1.863, 5 ha diện tích tự nhiên và 6.858 nhân khẩu.

Điều 2. Giao UBND tỉnh lập hồ sơ trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 226/2008/NQ-HĐND ngày 23/07/2008 về giải thể và điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.643

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159