Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 22/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Trần Văn Tư
Ngày ban hành: 08/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 08 tháng 12 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC VÀ QUYẾT ĐỊNH BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26/7/2010 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2011 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Sau khi xem xét Tờ trình số 8010/TTr-UBND ngày 14/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch biên chế công chức, biên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2012; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua tổng biên chế công chức và quyết định tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2012 như sau:

1. Chỉ tiêu biên chế năm 2012: 44.871 chỉ tiêu.

Trong đó:

a) Biên chế công chức  3.765 chỉ tiêu.

b) Biên chế sự nghiệp: 41.106 chỉ tiêu.

Bao gồm:

- Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 30.582 chỉ tiêu.

- Sự nghiệp Y tế: 8.363 chỉ tiêu.

- Sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 612 chỉ tiêu.

- Sự nghiệp khác: 1.215 chỉ tiêu.

- Hội có tính chất đặc thù: 334 chỉ tiêu.

2. Chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2012: 4.153 chỉ tiêu.

Trong đó:

a) Khối quản lý Nhà nước  285 chỉ tiêu.

b) Khối sự nghiệp: 3.868 chỉ tiêu.

Bao gồm:

- Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 3.284 chỉ tiêu.

- Sự nghiệp Y tế: 317 chỉ tiêu.

- Sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 131 chỉ tiêu.

- Sự nghiệp khác: 124 chỉ tiêu.

- Hội có tính chất đặc thù: 12 chỉ tiêu.

3. Biên chế dự phòng: Nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh về chỉ tiêu biên chế dự phòng năm 2012 là 600 biên chế để kịp thời bổ sung cho các đơn vị sự nghiệp thành lập hoặc phát sinh nhiệm vụ trong năm 2012.

Điều 2. Giao UBND tỉnh căn cứ biên chế công chức của Bộ Nội vụ giao năm 2012 báo cáo Thường trực HĐND tỉnh quyết định giao chỉ tiêu biên chế công chức cho các cơ quan, tổ chức hành chính và giao biên chế sự nghiệp cho các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh chậm nhất trong Quý I năm 2012 và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị được giao biên chế.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2011.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 22/NQ-HĐND ngày 08/12/2011 về biên chế công chức và quyết định biên chế sự nghiệp năm 2012 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.627

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!