Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 22/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Mai Trực
Ngày ban hành: 28/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2006/NQ-HĐND

Nha Trang, ngày 28 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH CẤP PHÁT KHÔNG THU TIỀN, TRỢ GIÁ, TRỢ CƯỚC ĐỂ BÁN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÀ MUA SẢN PHẨM SẢN XUẤT Ở MIỀN NÚI, HẢI ĐẢO, VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ
KHOÁ IV, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002 ;

Căn cứ Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 03/01/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc.

Sau khi xem xét Tờ trình số 3605 /TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chế độ chi tiêu của địa phương, Báo cáo thẩm tra số 30/BKTNS-TH ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Ban kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chính sách cấp phát không thu tiền và trợ giá, trợ cước đối với đồng bào dân tộc, miền núi giai đoạn 2006 - 2010 gồm các nội dung sau:

1. Cấp phát không thu tiền:

a) Cấp phát không thu tiền muối i-ốt theo định lượng 05 kg/người/năm.

Đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào người kinh thuộc diện hộ nghèo (theo chuẩn nghèo của tỉnh) có hộ khẩu thường trú tại hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và các thôn, xã miền núi thuộc các huyện, thị xã đồng bằng.

b) Chính sách cấp phát không thu tiền vở học sinh (loại vở từ 92 đến 96 trang) theo định lượng sau:

- Học sinh tiểu học : 12 quyển/học sinh/năm học;

- Học sinh TH cơ sở : 17 quyển/học sinh/năm học;

- Học sinh TH phổ thông : 22 quyển/học sinh/năm học;

Đối tượng hưởng chính sách:

- Học sinh phổ thông người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh; các thôn, xã miền núi và vùng đồng bào dân tộc thuộc các huyện, thị xã đồng bằng.

- Học sinh phổ thông người kinh thuộc diện hộ nghèo (theo chuẩn nghèo của tỉnh) đang học tại các trường phổ thông có hộ khẩu tại khu vực II, III miền núi và hải đảo.

c) Cấp phát không thu tiền giống các loại lúa, bắp và cấp phân bón NPK, thuốc trừ cỏ để chăm sóc cây lúa nước.

- Đối tượng là hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số (theo chuẩn nghèo của tỉnh) có hộ khẩu thường trú tại hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và các thôn, xã miền núi thuộc các huyện, thị xã đồng bằng trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên diện tích gieo trồng xác định hàng năm .

- Mức hỗ trợ: Theo diện tích canh tác thực tế sử dụng nhưng tối đa không quá 01 ha/vụ, cụ thể như sau:

Giống lúa nước : định mức hỗ trợ 160 kg/ha/vụ;

Giống lúa cạn    : định mức hỗ trợ 120 kg/ha/vụ;

Giống bắp         : định mức hỗ trợ 20 kg/ha/vụ;

Phân NPK         : định mức hỗ trợ 120 kg/ha/vụ;

Thuốc trừ cỏ      : định mức hỗ trợ 01 lít/ha/vụ.

2. Chính sách trợ cước, trợ giá:

a) Chính sách trợ cước, trợ giá đối với các giống cây trồng.

b) Trợ cước vận chuyển tiêu thụ nông - lâm sản hàng hóa sản suất cho tất cả các hộ gia đình ở các thôn xã miền núi thuộc khu vực II.

c) Trợ cước vận chuyển gạo tẻ: Bán cho tất cả các đối tượng ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc.

d) Trợ cước vận chuyển giấy vở học sinh.

e) Đơn giá trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng cung ứng, tiêu thụ cho miền núi.

g) Chi phí tổ chức cấp phát cho các đơn vị được giao thực hiện chính sách cấp phát không thu tiền các mặt hàng xã hội, giống cây lương thực, vật tư nông nghiệp.

3. Thời gian thực hiện đến năm 2010.

Điều 2. Căn cứ Nghị quyết này, giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà khoá IV, kỳ họp lần thứ 6 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mai Trực

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 22/2006/NQ-HĐND ngày 28/07/2006 về chính sách cấp phát không thu tiền, trợ giá, trợ cước để bán hàng chính sách xã hội và mua sản phẩm sản xuất ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc giai đoạn 2006 - 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV, kỳ họp thứ 6 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.523

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!