Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 214/2015/NQ-HĐND Hỗ trợ cán bộ công viên chức lao động hợp đồng Quảng Ninh

Số hiệu: 214/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Đọc
Ngày ban hành: 15/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
T
NH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 214/2015/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở CÁC TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG, BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ Ở CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG CÁC CẤP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;

Xét Tờ trình số 3445/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 49/BC-HĐND ngày 06/7/2015 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc ở các Trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp trên địa bàn Quảng Ninh như sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

- Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng (kể cả cán bộ của các cơ quan ngành dọc Trung ương) làm việc tại Trung tâm Hành chính công các cấp.

- Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (một cửa, một cửa liên thông) ở các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp.

2. Nội dung và mức hỗ trợ:

2.1. Hỗ trợ hàng tháng:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trực tiếp làm công tác tiếp nhận và trả kết quả: 400.000đ/người/tháng.

Đối với các đối tượng còn lại: 300.000đ/người/tháng.

2.2. Hỗ trợ kinh phí may đồng phục với định mức 02 bộ quần áo xuân hè, 01 bộ quần áo thu đông/người/năm (chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trực tiếp xử lý công việc tiếp nhận và trả kết quả có thời gian làm việc thường xuyên, liên tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp từ 12 tháng trở lên, trừ cán bộ, công chức mặc trang phục riêng theo ngành):

- Quần áo xuân hè: 800.000đồng/bộ

- Quần áo thu đông: 2.000.000đồng/bộ.

3. Nguồn kinh phí:

- Kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc tại Trung tâm Hành chính công các cấp được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm (kinh phí không thực hiện tự chủ) của Trung tâm Hành chính công các cấp;

- Kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị còn lại: do các cơ quan, đơn vị chi trả trong nguồn chi thường xuyên (kinh phí thực hiện tự chủ) của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XII, Kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 15/7/2015, có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và thay thế Nghị quyết số 114/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH; Chính phủ (B/c);
- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- LĐ, CV VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu VT, PC1.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 214/2015/NQ-HĐND ngày 15/07/2015 về chính sách hỗ trợ cán bộ, công, viên chức, lao động hợp đồng làm việc ở các Trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.110

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.16.173