Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 200/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

Số hiệu: 200/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Nguyễn Thái Hưng
Ngày ban hành: 30/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 200/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 30 tháng 6 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2021 CỦA HĐND TỈNH KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Tờ trình số 118/TTr-TTHĐND ngày 22/6/2020 và ý kiến thảo luận tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, như sau:

I. Giám sát của HĐND tỉnh tại kỳ họp

1. Tại kỳ họp giữa năm 2021 (tổ chức vào tháng 7 năm 2021)

1.1. Giám sát thông qua việc xem xét 15 báo cáo trình kỳ họp:

- Báo cáo công tác 06 tháng của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh.

- Các báo cáo của UBND tỉnh về: Kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021; thực hiện ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021; công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2021.

1.2. Giám sát chuyên đề tại kỳ họp

- Về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp của HĐND tỉnh.

1.3. Tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp.

2. Tại kỳ họp cuối năm 2021 (tổ chức vào tháng 12 năm 2021)

2.1. Giám sát thông qua việc xem xét 16 báo cáo trình kỳ họp

- Báo cáo công tác năm 2021 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh.

- Các báo cáo của UBND tỉnh về: Kinh tế - xã hội năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021; quyết toán ngân sách nhà nước của tỉnh năm 2020; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, nhiệm vụ năm 2022; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri năm 2021; tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân trên địa bàn tỉnh.

2.2. Giám sát chuyên đề tại kỳ họp: Về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp của HĐND tỉnh.

2.3. Tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp.

II. NHỮNG NỘI DUNG GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ DO THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN CỦA HĐND TỈNH THỰC HIỆN GIỮA HAI KỲ HỌP

1. Giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh

Giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

2. Giám sát chuyên đề của các Ban HĐND tỉnh

2.1. Ban Pháp chế của HĐND tỉnh

Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 114/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 9 năm 2015 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi kinh phí thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

2.2. Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh

Giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2020.

2.3. Ban Văn hoá - Xã hội của HĐND tỉnh: Giám sát tình hình thực hiện chính sách đối với văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh.

2.4. Ban Dân tộc của HĐND tỉnh

Giám sát tình hình, kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết số 88/2019/NQ-QH14 ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

3. Tham gia các đoàn giám sát theo đề nghị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ và các cơ quan Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thường trực HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình giám sát của HĐND và Thường trực HĐND tỉnh; chỉ đạo, điều hành, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban của HĐND tỉnh.

2. Căn cứ vào chương trình giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và các tổ đại biểu HĐND tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện chương trình giám sát theo lĩnh vực được phân công; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị sau giám sát; kịp thời báo cáo, tổng hợp hoạt động giám sát theo quy định.

3. Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh giám sát tại địa phương nơi ứng cử.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - VP Quốc Hội;
-
Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT Huyện uỷ, Thành uỷ; HĐND, UBND
các huyện, thành phố;
- VP Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh;
- LĐ, CV Văn phòng HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Hưng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 200/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


49

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144