Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 192/NQ-HĐND năm 2016 về xử lý kết quả sau rà soát, hệ thống hóa năm 2015 đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Số hiệu: 192/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Y Biêr Niê
Ngày ban hành: 07/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NH�N D�N
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 192/NQ-HĐND

Đắk Lắk, ng�y 07 th�ng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

VỀ XỬ L� KẾT QUẢ SAU R� SO�T, HỆ THỐNG H�A NĂM 2015 ĐỐI VỚI VĂN BẢN QUY PHẠM PH�P LUẬT DO HĐND TỈNH BAN H�NH

HỘI ĐỒNG NH�N D�N TỈNH ĐẮK LẮK
KH�A VIII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức ch�nh quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ng�y 06/02/2013 của Ch�nh phủ về r� so�t, hệ thống h�a văn bản quy phạm ph�p luật;

Căn cứ Th�ng tư số 09/2013/TT-BTP ng�y 15/6/2013 của Bộ Tư ph�p quy định chi tiết thi h�nh Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ng�y 06/02/2013 của Ch�nh phủ về r� so�t, hệ thống h�a văn bản quy phạm ph�p luật;

X�t Tờ tr�nh số 159/TTr-UBND ng�y 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc đề nghị xử l� kết quả sau r� so�t, hệ thống h�a năm 2015 đối với văn bản quy phạm ph�p luật do Hội đồng nh�n d�n tỉnh ban h�nh; B�o c�o thẩm tra số 95/BC-HĐND ng�y 31/12/2015 của Ban Ph�p chế v� � kiến đại biểu Hội đồng nh�n d�n tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. T�n th�nh xử l� kết quả sau r� so�t, hệ thống h�a năm 2015 đối với c�c văn bản quy phạm ph�p luật do HĐND tỉnh ban h�nh, gồm:

- C�ng bố hết hiệu lực đối với 35 nghị quyết đ� hết thời hạn hiệu lực trong văn bản hoặc đ� thực hiện xong (như Phụ lục 1 k�m theo).

- B�i bỏ to�n bộ đối với 04 nghị quyết v� b�i bỏ một phần đối với 02 nghị quyết (như Phụ lục 2 k�m theo).

- Thực hiện quy tr�nh sửa đổi, bổ sung đối với 05 nghị quyết, thay thế đối với 01 nghị quyết (như Phụ lục 3 k�m theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nh�n d�n tỉnh chỉ đạo c�c cơ quan chuy�n m�n tổng kết, đ�nh gi�, xem x�t sự cần thiết ban h�nh nghị quyết mới để thay thế hoặc điều chỉnh, bổ sung cho ph� hợp với c�c quy định của ph�p luật v� t�nh h�nh ph�t triển kinh tế - x� hội của tỉnh, sớm tr�nh Hội đồng nh�n d�n tỉnh ban h�nh nghị quyết mới đối với c�c nghị quyết đ� c�ng bố hết hiệu lực v� c�c nghị quyết sẽ hết hiệu lực trong năm 2016.

Thường trực Hội đồng nh�n d�n, c�c Ban của Hội đồng nh�n d�n v� đại biểu Hội đồng nh�n d�n tỉnh gi�m s�t việc thực hiện Nghị quyết n�y.

Điều 3. Nghị quyết n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y Hội đồng nh�n d�n tỉnh th�ng qua.

Nghị quyết n�y được Hội đồng nh�n d�n tỉnh Đắk Lắk kh�a VIII, Kỳ họp bất thường th�ng qua ng�y 07 th�ng 01 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBTV Quốc hội;
- Ch�nh phủ;
- Bộ Tư ph�p;
- Cục KTVB - Bộ Tư ph�p;
- Ban C�ng t�c đại biểu;
- TT. Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đo�n ĐBQH tỉnh;
- C�c Ban của Tỉnh ủy;
- Văn ph�ng Tỉnh ủy;
- Văn ph�ng UBND tỉnh;
- Sở Tư ph�p;
- TT. HĐND c�c huyện, TX, TP;
- B�o Đắk Lắk, Đ�i PTTH tỉnh,
C�ng b�o tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, Ct.HĐND.

CHỦ TỊCH
Y Bi�r Ni�

 

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 192/NQ-HĐND năm 2016 về xử lý kết quả sau rà soát, hệ thống hóa năm 2015 đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


848

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224