Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2018 về kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI

Số hiệu: 18/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Xuân Thân
Ngày ban hành: 18/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

KỲ HỌP THỨ 6 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA TỈNH
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo trình tại kỳ họp

1. Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh:

a) Báo cáo số 60/BC-HĐND ngày 16/7/2018 về công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

b) Báo cáo số 45/BC-HĐND ngày 06/7/2018 về công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;

c) Báo cáo số 46/BC-HĐND ngày 12/7/2018 về công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh;

d) Báo cáo số 51/BC-HĐND ngày 12/7/2018 về công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh;

đ) Báo cáo số 57/BC-HĐND ngày 13/7/2018 về công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 06/7/2018 về công tác chỉ đạo điều hành, ước tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018;

b) Báo cáo số 121/BC-UBND ngày 20/6/2018 về tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018; phương án điều chỉnh ngân sách 6 tháng cuối năm 2018;

c) Báo cáo số 127/BC-UBND ngày 25/6/2018 về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2018; đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018;

d) Báo cáo số 129/BC-UBND ngày 26/6/2018 về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

đ) Báo cáo số 130/BC-UBND ngày 26/6/2018 về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

e) Báo cáo số 135/BC-UBND ngày 02/7/2018 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018;

g) Báo cáo số 147/BC-UBND ngày 13/7/2018 về việc trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI;

h) Báo cáo số 150/BC-UBND ngày 17/7/2018 về các nội dung đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến từ sau kỳ họp thứ 5 đến trước kỳ họp thứ 6.

3. Báo cáo số 33/BC-TA ngày 28/6/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

4. Báo cáo số 866/BC-VKS-VP ngày 06/7/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa về công tác ngành Kiểm sát trong hoạt động tư pháp và thực hành quyền công tố 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

5. Báo cáo số 1061/BC-CTHADS ngày 22/6/2018 của Cục thi hành án dân sự tỉnh về kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Điều 2. Xem xét các báo cáo kết quả giám sát

Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành với nội dung Báo cáo số 52/BC-ĐGS ngày 12/7/2018 về kết quả giám sát chuyên đề “Tình hình cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định canh, định cư đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh” của Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh. Báo cáo số 63/BC-HĐND ngày 16/7/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về “Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa VI”.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh ngay sau kỳ họp này triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung kiến nghị đã được nêu trong báo cáo của Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh; báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện tại Kỳ họp thứ 7 (tháng 12/2018) của HĐND tỉnh.

Điều 3. Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp

Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận sự nỗ lực và các giải pháp của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành, các cấp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện các cam kết còn tồn đọng qua các phiên chất vấn của các Kỳ họp HĐND cũng như các Phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh và cam kết qua phiên chất vấn tại Kỳ họp này; cần khẩn trương xây dựng lộ trình và các giải pháp để giải quyết dứt điểm nhằm đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong toàn tỉnh; chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các vấn đề như: đầu tư, thực hiện dự án; phát triển sản xuất nông ngư nghiệp; khoáng sản, môi trường; tài chính, ngân hàng... báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng nhân dân tỉnh vào Kỳ họp thứ 7 (tháng 12/2018).

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan có các giải pháp thực hiện nhiệm vụ một cách đồng bộ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 và các kiến nghị đã nêu tại Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, các ban Đảng;
- VP. HĐND tỉnh, VP. UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, TC.

KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2018 về kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


512

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.223.5