Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 176/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Số hiệu: 176/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Trần Trí Dũng
Ngày ban hành: 10/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 10 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 323/TTr-HĐND ngày 08/11/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và trên cơ sở thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Năm 2020, HĐND tỉnh khóa IX tổ chức hai kỳ họp thường lệ (kỳ họp thường lệ giữa năm và kỳ họp thường lệ cuối năm 2020), nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND về các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và năm 2020; đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; thảo luận, đóng góp và quyết định các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật.

I. NỘI DUNG KỲ HỌP

1. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 - HĐND tỉnh khóa IX

HĐND tỉnh sẽ xem xét quyết định các nội dung của kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 như sau:

1.1. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Thường trực, các Ban HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh.

1.2. Các Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020 của UBND tỉnh về: tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách; tình hình sử dụng dự phòng ngân sách; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác giải quyết khiếu nại, tcáo của công dân trên địa bàn tỉnh. Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

1.3. Báo cáo của UBMTTQ tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghcủa cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 - HĐND tỉnh khóa IX; thông báo tình hình MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020.

1.4. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về các vấn đề liên quan.

1.5. Xem xét và ban hành các Nghị quyết HĐND tỉnh:

- Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2021.

- Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2021.

- Các Nghị quyết theo đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất quyết đnh trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 - HĐND tỉnh khóa IX.

- Một số Nghị quyết khác (nếu có).

2. Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 - HĐND tỉnh khóa IX

2.1. Báo cáo công tác năm 2020 của Thường trực, các Ban HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

2.2. Báo cáo năm 2020 của UBND tỉnh về: tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thực hiện thu - chi ngân sách; tình hình sử dụng dự phòng ngân sách; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh; báo cáo kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch vn đầu tư công trung hạn (2016 - 2020) và năm 2020. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh từ năm 2016 đến năm 2019 về các chính sách hỗ trợ của tỉnh liên quan phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.

2.3. Báo cáo của UBMTTQ tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 - HĐND tỉnh khóa IX; thông báo tình hình MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2020.

2.4. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về các vấn đề liên quan.

2.5. Xem xét và ban hành các Nghị quyết HĐND tỉnh:

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021 - 2025).

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021.

- Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019.

- Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2021.

- Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 5 năm địa phương.

- Nghị quyết về việc thông qua và phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 05 năm (2021 - 2025).

- Nghị quyết về việc thông qua và phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021.

- Nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số biên chế công chức được giao năm 2021.

- Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021.

- Nghquyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 - HĐND tỉnh Trà Vinh.

- Các Nghị quyết theo đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất quyết định trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 -HĐND tỉnh khóa IX.

- Một số Nghị quyết khác (nếu có).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ HỌP

1. Thời gian

- Tổ chức kỳ họp giữa năm 2020 - HĐND tnh khóa IX dự kiến vào đầu tháng 7/2020.

- Tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 - HĐND tỉnh khóa IX dự kiến vào đầu tháng 12/2020.

2. Địa điểm: tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Trà Vinh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để chuẩn bị tốt các nội dung của các kỳ họp thường lệ năm 2020 - HĐND tỉnh khóa IX; Thường trực, các Ban HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và các ngành chức năng liên quan cần chủ động, tích cực chuẩn bị các nội dung từng kỳ họp theo dự kiến trong kế hoạch này, cụ thể là:

1. Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị:

- Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh; báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 - HĐND tỉnh Trà Vinh.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2021.

- Dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2021.

2. Các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị:

- Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và năm 2020 của Ban.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh theo đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất quyết định trình các kỳ họp thưng lệ năm 2020 - HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghiên cứu các báo cáo, đề án, tờ trình UBND tỉnh, các ngành chức năng và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực được phân công, tập trung thẩm tra và tổ chức họp Ban thông qua báo cáo thẩm tra phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh theo luật định.

3. y ban nhân dân tỉnh chuẩn bị:

- Báo cáo 6 tháng và cả năm 2020 về: tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tình hình thu chi ngân sách, tình hình sử dụng dự phòng ngân sách; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chng lãng phí; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019. Báo cáo kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn (2016 - 2020) và năm 2020. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh từ năm 2016 đến năm 2019 về các chính sách hỗ trợ của tỉnh liên quan phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.

- Các dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh do UBND trình HĐND tỉnh ban hành nêu tại điểm 1.5, khoản 1 và điểm 2.5, khoản 2, Mục I, Điều 1 của Nghị quyết này.

- Gửi đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tnh năm 2020 về Thường trực HĐND tỉnh để Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến tại các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh.

- Đề nghị UBND tỉnh chuẩn bị báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh phục vụ kỳ họp gửi về Thường trực HĐND tỉnh đúng thời gian quy định.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Đề nghị UBMTTQ tỉnh chuẩn bị báo cáo tổng hp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ - HĐND tỉnh khóa IX; thông báo tình hình MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và năm 2020.

5. Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục thi hành án dân sự tỉnh

Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Cục thi hành án dân sự tỉnh chuẩn bị báo cáo công tác của ngành 6 tháng đầu năm và năm 2020 để phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh. Các báo cáo cần nêu đầy đủ, cụ thể, chi tiết các mặt công tác cả ưu điểm và hạn chế để làm cơ sở cho các Ban HĐND tỉnh thẩm tra thuyết trình và gửi đến đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu trước đúng thời gian quy định.

6. Văn phòng HĐND tỉnh thực hiện các nội dung sau:

- Tham mưu giúp Thường trực, các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị tốt các nội dung của các kỳ họp; theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị có liên quan gửi các văn bản kỳ họp HĐND tỉnh đúng thời gian quy định

- Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh chu đáo.

- Phối hợp với Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, các cơ quan thông tin đại chúng thông báo rộng rãi thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh để các tổ chức và nhân dân biết, theo dõi, giám sát; tổ chức truyền hình trực tiếp, cầu truyền hình tại các huyện, thị xã các phiên họp.

- Kịp thời cập nhật thông tin kỳ họp đăng tải trên Trang thông tin điện tử Văn phòng HĐND tnh để đại biểu và nhân dân tra cứu.

7. Thời gian gửi tài liệu

Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh gửi tài liệu các kỳ họp thường lệ về Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp để các Ban HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra và gửi tài liệu để đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu trước.

IV. THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU THAM DỰ KỲ HỌP

Thành phần đại biểu tham dự các kỳ họp thường lệ - HĐND tỉnh khóa IX, gồm: đại biểu HĐND tỉnh khóa IX; khách mời tham dự kỳ họp theo quy định tại Điều 81 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương.

Điều 2. Giao Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ kế hoạch, chủ động thực hiện tốt các nội dung được phân công; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc giao Thường trực HĐND tỉnh trao đổi thống nhất với UBND, UBMTTQ tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định cụ thể tại từng kỳ họp.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX - kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10/12/2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- TT.TU, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TAND, V
KSND, Cục THADS tỉnh;
- TT.HĐND cấp huyện;
- Văn phòng: H
ĐND, UBND tỉnh;
- Các Phòng thuộc Văn phòng HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Trần Trí Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 176/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


79
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.89