Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 173/NQ-HĐND năm 2019 về phê duyệt kinh phí hỗ trợ đối với Công an viên công tác ở ấp, khóm; ấp, khóm Đội trưởng dôi dư do sáp nhập ấp, khóm do tỉnh Trà Vinh ban hành

Số hiệu: 173/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Trần Trí Dũng
Ngày ban hành: 10/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 173/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 10 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÔNG AN VIÊN CÔNG TÁC Ở ẤP, KHÓM; ẤP, KHÓM ĐỘI TRƯỞNG DÔI DƯ DO SÁP NHẬP ẤP, KHÓM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Xét Tờ trình số 4381/TTr-UBND ngày 19/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Nghị quyết về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ đối với Công an viên công tác ở ấp, khóm; ấp, khóm Đội trưởng dôi dư do sáp nhập ấp, khóm; trên cơ sở thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu Hi đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kinh phí hỗ trợ đối với Công an viên công tác ở ấp, khóm; ấp, khóm Đội trưởng dôi dư do sáp nhập ấp, khóm theo Nghị quyết số 157/NQ-HĐND ngày 15/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sáp nhập ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Phê duyệt kinh phí 01 tỷ đồng để hỗ trợ cho 94 người là Công an viên công tác ở ấp, khóm và ấp, khóm Đội trưởng dôi dư do sáp nhập ấp, khóm với mức hỗ trợ mỗi năm tham gia công tác (giữ chức danh ấp, khóm đội trưởng và công an viên ấp, khóm) bằng một tháng phụ cấp hiện hưởng trước khi nghỉ việc, kể cphụ cấp trách nhiệm, chức vụ (nếu có).

(Theo danh sách đính kèm)

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách địa phương.

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này và chịu trách nhiệm chỉ đạo rà soát, thống kê số năm công tác và số tin hỗ trợ chi trả cho từng đi tượng thụ hưởng theo đúng quy định.

2. Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX - kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10/12/2019.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính;
- TT TU, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, Tài chính;
- TT HĐND, UBND cấp huyện;
- Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh;

- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Trần Trí Dũng

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÔNG AN VIÊN CÔNG TÁC Ở ẤP, KHÓM; ẤP, KHÓM ĐỘI TRƯỞNG DÔI DƯ DO SÁP NHẬP ẤP, KHÓM
(Kèm theo Nghị quyết s: 173/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tnh Trà Vinh)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chc danh công tác

Đơn vị công tác

Ghi chú

 

Thành phố Trà Vinh

 

 

 

 

1

Nguyn Huy Hùng

23/6/1985

Khóm đội trưởng

Khóm 1, phường 4

 

2

Cao Phát Tài

14/02/1990

Khóm đội trưởng

Khóm 3, phường 4

 

3

Diệp Quốc Thiên

1994

Khóm đội trưởng

Khóm 6, phường 6

 

4

Trn Văn Út

1965

Khóm đội trưởng

Khóm 7, phường 6

 

5

Thạch Mao

1987

Khóm đội trưởng

Khóm 4, phường 8

 

6

Kim Trung

1960

Khóm đội trưởng

Khóm 8, phường 9

 

 

Huyện Cầu Kè

 

 

 

 

1

Thạch Thương

1973

Công an viên btrí ở ấp

p Bà My, xã Hòa Ân

 

2

Nguyễn Thanh Bình

19/01/1980

Công an viên bố trí ở ấp

p Sóc Kha, xã Hòa Ân

 

3

Thạch Dụm

1986

Công an viên bố trí ở khóm

Khóm 8, thị trấn Cầu Kè

 

4

Thạch Cung

01/01/1990

p đội trưởng

p Bà My, xã Hòa Ân

 

5

Nguyễn Thanh Liêm

22/4/1989

Khóm đội trưởng

Khóm 7, thị trấn Cầu Kè

 

 

Huyện Càng Long

 

 

 

 

1

Lê Văn Khởi

1968

Công an viên bố trí ở p

p Kinh Ngay, xã Đại Phúc

 

2

Lê Văn Điểm

09/11/1974

Công an viên bố trí ở ấp

p Tân Hạnh, xã Đại Phúc

 

3

Lý Văn Chuộng

1974

Công an viên bố trí ở p

p Gò Tiến, xã Nh Long Phú

 

4

Huỳnh Văn Thng

1983

Công an viên bố trí ở ấp

p Phú Phong 1, xã Bình Phú

 

5

Lê Văn Bé Sáu

1984

Công an viên bố trí ở p

p Long An, xã Nh Long

 

6

Lý Thanh Tiền

1987

Công an viên bố trí ở ấp

p Long An, xã Nh Long

 

7

Lê Bảo Xuyên

1986

Công an viên bố trí ở ấp

p Rạch Rô 2, xã Nhị Long

 

8

Nguyễn Công Nghiệp

1980

Công an viên bố trí ở ấp

p Rạch Mát, xã Nh Long

 

9

Lê Đức Khỏe

1980

Công an viên bố trí ở ấp

p Lo Co A, xã An Trường A

 

10

Nguyễn Tn An

1985

Công an viên bố trí ấp

p Lo Co A, xã An Trường A

 

11

Phạm Ngọc Bắc

1968

Công an viên bố trí ở p

p Trung Kiên, xã An Trường A

 

12

Ngô Văn Lý

1968

Công an viên bố trí ở ấp

p Trung Kiên, xã An Trường A

 

13

Mai Công Rô

1960

p đội trưởng

p Kinh Ngay, xã Đại Phúc

 

14

Trần Văn Dũng

1972

p đội trưởng

p Tân Hnh, xã Đại Phúc

 

15

Lê Văn Lực

1960

p đội trưởng

p Gò Tiên, xã Nhị Long Phú

 

16

Huỳnh Văn Vàng

1991

p đội trưởng

Ấp Phú Phong 1, xã Bình Phú

 

17

Trần Văn Út Nhỏ

1965

p đội trưởng

p Phú Đức 2, xã Bình P

 

18

Nguyễn Văn Út Nhỏ

1981

p đội trưởng

p Long An, xã Nhị Long

 

19

Trần Trung Kiên

1984

p đội trưởng

p Rạch Rô 2, xã Nhị Long

 

20

Phạm Thanh Vũ

1979

Ấp đội trưởng

p Rạch Mát, xã Nhị Long

 

21

Nguyễn Tấn Phong

1987

p đội trưởng

p Lo Co A, xã An Trường A

 

22

Lê Văn Cúc

1953

p đội trưởng

p Lo Co B, xã An Trường A

 

23

Nguyn Văn Nhun

1966

p đội trưởng

p Lo Co C, xã An Trường A

 

24

Phạm Nhật Trường

15/11/1989

p đội trưởng

p Trung Kiên, xã An Trường A

 

25

Lê Văn Bé

1962

p đội trưởng

p Trung, xã Đi Phước

 

26

Lê Văn Đợi

1985

p đội trưởng

p Trà Gật, xã Đại Phước

 

27

Lâm Quang Tình

1974

p đội trưởng

Ấp Rạch sen, xã Đại Phước

 

 

Huyện Cầu Ngang

 

 

 

 

1

Nguyễn Thanh Hoàng

1987

Công an viên btrí ở ấp

p Tân Hiệp, xã Kim Hòa

 

2

Huỳnh Văn Sang

1963

Công an viên btrí ở p

p Sông Lưu, xã Hiệp Mỹ Tây

 

3

Võ Công Trạng

1983

Công an viên bố trí ấp

p Bào Bèo, xã Hiệp Mỹ Tây

 

4

Nguyễn Văn Út

1980

Công an viên bố trí ở ấp

p Hậu Bi, xã Hiệp Mỹ Đông

 

5

Thạch Sa Mách

1987

Công an viên bố trí ở ấp

p Lạc Sơn, xã Thạnh Hòa Sơn

 

6

Lê Quang Lâm

1982

p đội trưởng

p Tân Hiệp, xã Kim Hòa

 

7

Trần Công Minh

1991

p đội trưởng

p Khúc Ngay, xã Hiệp Mỹ Đông

 

8

Lê Văn Mãng

1967

p đội trưởng

p Hậu Bi, xã Hiệp Mỹ Đông

 

9

Thạch Ngọc Chơn

1983

p đội trưởng

p Tụa, xã NhTrường

 

10

Thạch Rưa

1967

p đội trưởng

p Sóc Chuối, xã Thạnh Hòa Sơn

 

11

Võ Văn Khuya

1963

p đội trưởng

p Bào Bèo, xã Hiệp Mỹ Tây

 

12

Trần Duy Phương

1989

Khóm đội trưởng

Khóm Thống Nhất, thị trấn cầu Ngang

 

 

Thị xã Duyên Hải

 

 

 

 

1

Dương Hoàng Anh

07/11/1997

p đội trưởng

p Giồng Giếng, xã Long Toàn

 

 

Huyện Tiểu Cần

 

 

 

 

1

Phan Văn Thống

1954

Công an viên btrí ở ấp

Ấp Ông Rùm 2, xã Hùng Hòa

 

2

Lê Thanh Biên

1964

Công an viên bố trí ấp

Ấp Ông Rùm 2, xã Hùng Hòa

 

3

Thạch Sa Rót

1988

Công an viên bố trí ở ấp

p Cây Da, xã Hùng Hòa

 

4

Kim So Sa Huône

1990

Công an viên bố trí ở ấp

p Sốc Sáp, xã Hùng Hòa

 

5

Thạch Mô Ni

1978

Công an viên bố trí ở ấp

p Sóc Cầu, xã Hùng Hòa

 

6

Nguyễn Văn Vàng

1971

p đội trưởng

p Ông Rùm 1, xã Hùng Hòa

 

7

Huỳnh Thanh Công

1983

p đội trưởng

Ấp Từ ô 2, xã Hùng Hòa

 

8

Thạch Sóc Kha

1987

p đội trưởng

p Sóc Sáp, xã Hùng Hòa

 

9

Thạch Sóc Khonl

1967

p đội trưởng

Ấp Sóc Cầu, xã Hùng Hòa

 

10

Huỳnh Văn Toàn

1982

Công an viên btrí ở ấp

p Xóm Chòi, xã Tập Ngãi

 

11

Lê Hoàng Nam

1962

p đội trưởng

p Ông Xây, xã Tập Ngãi

 

12

Thạch Út

1977

p đội trưởng

p Sóc Tràm, xã Tân Hòa

 

13

Nguyễn Văn Tỷ

1960

Công an viên bố trí ở khóm

Khóm 1, thtrấn Tiu Cần

 

14

Trn Thanh Song

1966

Khóm đội trưởng

Khóm 1, thị trấn Tiểu Cần

 

15

Huỳnh Văn Thanh

1966

Công an viên bố trí ở ấp

p Ngã Tư 1, xã Ngãi Hùng

 

16

Nguyễn Thanh Tâm

1993

Công an viên bố trí ở ấp

p Ngãi Phú 1, xã Ngãi Hùng

 

17

Nguyn Văn Út Anh

1986

Công an viên bố trí ở ấp

p Ngãi Phú 2, xã Ngãi Hùng

 

18

Trần Văn Hóa

1968

p đội trưởng

p Ngã Tư 2, xã Ngãi Hùng

 

19

Trịnh Văn Điểm

1968

p đội trưởng

p Ngãi Phú 2, xã Ngãi Hùng

 

 

Huyện Duyên Hải

 

 

 

 

1

Cô Văn Kit

01/01/1980

p đội trưởng

p Bào Sấu, xã Đôn Xuân

 

2

Thạch Sa Mết

1978

p đội trưởng

p Sa Văng, xã Đôn Châu

 

 

Huyện Trà Cú

 

 

 

 

1

Huỳnh Gia Các

1976

Công an viên bố trí khóm

khóm 4, thtrấn Trà Cú

 

2

Nguyễn Văn Vẽ

1993

Công an viên bố trí ở khóm

khóm 5, thtrấn Trà Cú

 

3

Lương Vũ Trường Giang

1988

Công an viên bố trí ở khóm

khóm 5, thtrấn Trà Cú

 

4

Trn Hà

1963

Công an viên bố trí ở khóm

khóm 7, thị trấn Trà Cú

 

5

Kim Châm Rơne

1990

Công an viên bố trí ở ấp

p Nô Rè B, Long Hiệp

 

6

Cao Phương Toàn

1995

Công an viên bố trí ở ấp

p Long Hưng, xã Lưu Nghip Anh

 

7

Lâm Quốc Thuận

1982

Công an viên bố trí ấp

p Leng, xã Tân Sơn

 

8

ThNgọc Huệ

1989

Công an viên bố trí ở ấp

p Giồng Gia, xã Đnh An

 

9

Châu Thanh Long

1994

Công an viên bố trí ở ấp

p Nô Men, xã Tân Hip

 

10

Nguyễn Văn Hùng

1963

Khóm đội trưởng

khóm 6, thị trấn Trà Cú

 

11

Nguyễn Hữu Trí

1957

Khóm đôi trưởng

khóm 7, thị trấn Trà

 

12

Thch Lai

1969

p đội trưởng

ấp Nô Rè B, Long Hiệp

 

13

Hồ Trường Linh

1982

p đội trưởng

ấp Rẩy, xã An Quảng Hữu

 

14

Hứa Thanh Hiền

1981

p đội trưởng

ấp Đôn Chụm, xã Tân Sơn

 

15

Huỳnh Công Nhựt

1982

p đội trưởng

ấp Chợ, xã Định An

 

16

Ngô Đồng Hới

1989

p đội trưởng

ấp Giồng Giữa, xã Định An

 

17

Trần Công Nghiệp

1984

Khóm đội trưởng

khóm 1, thị trấn Định An

 

18

Trầm Văn Tùng

1993

Khóm đội trưởng

khóm 3, thị trấn Định An

 

19

Tăng Văn Thừa

1987

Khóm đội trưởng

khóm 7, thị trấn Định An

 

20

Thch Hươne

1979

Khóm đội trưng

ấp cà Săng, xã Hàm Tân

 

21

Kim Sâm Bát

1988

Khóm đội trưởng

ấp Đồn Đin, xã Tân Sơn

 

22

Trần Văn Phụng

1973

Công an viên bố trí ở ấp

Ấp Leng, xã Tân Sơn

 

Danh sách này có 94 người.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 173/NQ-HĐND năm 2019 về phê duyệt kinh phí hỗ trợ đối với Công an viên công tác ở ấp, khóm; ấp, khóm Đội trưởng dôi dư do sáp nhập ấp, khóm do tỉnh Trà Vinh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


109
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.250.80