Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2019 Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân An Giang

Số hiệu: 17/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Võ Anh Kiệt
Ngày ban hành: 12/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/NQ-HĐND

An Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 08/TTr-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020.

I. Giám sát tại kỳ họp: Do đại biểu HĐND thực hiện giám sát.

1. Kỳ họp giữa năm tập trung các nội dung:

- Việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; xem xét quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020.

- Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2019.

- Dự kiến chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh.

- Kết quả việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh.

- Xem xét và cho ý kiến về các tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết (theo nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND năm 2020), các báo cáo của UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh...

- Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

2. Kỳ họp cuối năm tập trung các nội dung:

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

- Xem xét và cho ý kiến về thực hiện thu, chi ngân sách năm 2020 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2021.

- Kết quả thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh.

- Xem xét và cho ý kiến về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2019.

- Xem xét và cho ý kiến về các tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết (theo nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND năm 2020), các báo cáo của UBND tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh...

- Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

II. Giám sát giữa 2 kỳ họp của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh năm 2020:

1. Giám sát của Thường trực HĐND:

1.1. Trước kỳ họp giữa năm:

a) Nội dung:

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2020.

- Việc chấp hành các quy định pháp luật trong giải ngân và quyết toán vốn đầu tư các dự án Đầu tư công từ năm 2016-2019.

b) Thời gian: Dự kiến tháng 6/2020.

c) Đối tượng:

- Khảo sát: UBND huyện Thoại Sơn và UBND thị xã Tân Châu.

- Giám sát: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh.

1.2. Trước kỳ họp cuối năm:

a) Nội dung:

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020.

- Kết quả thực hiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 -2020.

b) Thời gian: Dự kiến tháng 11/2020.

c) Đối tượng:

- Khảo sát: UBND huyện Tịnh Biên và UBND thành phố Long Xuyên.

- Giám sát: Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Giám sát của các Ban HĐND:

2.1. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

a) Trước kỳ họp giữa năm:

* Nội dung:

- Kết quả triển khai và thực hiện một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, cụ thể:

+ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tnh về việc thông qua quy hoạch phát triển du lịch ba xã Cù Lao Giêng huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

+ Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tnh Quy định chính sách hỗ trợ đu tư phát triển du lịch tỉnh An Giang.

- Công tác duy tu, bảo quản và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh.

* Thời gian: Dự kiến tháng 5/2020.

* Đi tượng:

- Khảo sát: UBND huyện Chợ Mới và UBND thành phố Châu Đốc.

- Giám sát: S Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

b) Trước kỳ họp cuối năm:

* Nội dung:

- Công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

- Kết quthực hiện chính sách pháp luật về bảo him xã hội trên địa bàn tỉnh.

* Thời gian: Dự kiến tháng 10/2020.

* Đối tượng:

- Khảo sát: UBND huyện Tri Tôn và UBND huyện Châu Phú.

- Giám sát: Sở Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

2.2. Lĩnh vực kinh tế - ngân sách:

a) Trước kỳ họp giữa năm:

* Nội dung:

Tình hình thực hiện pháp luật về tài chính - ngân sách giai đoạn 2016 - 2020:

- Giải ngân vốn đầu tư.

- Quản lý kinh phí cấp bù thủy lợi phí, sử dụng tiền bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

* Thời gian: Dự kiến tháng 5/2020.

* Đối tượng:

- Giám sát: Sở Tài chính.

b) Trước kỳ họp cuối năm:

* Nội dung:

- Việc sắp xếp, giải thể các hợp tác xã yếu kém theo Quyết định ca Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tnh.

- Việc tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết tiêu thụ sản phẩm.

- Kết quả thực hiện việc phân bổ kế hoạch đầu tư công.

- Các vấn đề mà cử tri và xã hội quan tâm.

* Thời gian: Dự kiến tháng 10/2020.

* Đối tượng:

- Giám sát: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020.

2.3. Lĩnh vực pháp chế:

a) Trước kỳ họp giữa năm:

* Nội dung:

- Công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai.

- Kết quả xlý vi phạm về lĩnh vực môi trường (rác thải, chất thải khu công nghiệp).

- Công tác bảo quản các xe mô tô vi phạm an toàn giao thông.

* Thời gian: Dự kiến tháng 5/2020.

* Đối tượng:

- Khảo sát: Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân.

- Giám sát: Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh.

b) Trước kỳ họp cuối năm:

* Nội dung:

- Công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm trên địa bàn tỉnh.

- Công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng.

- Công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

* Thời gian: Dự kiến tháng 10/2020.

* Đối tượng:

- Khảo sát: Ủy ban nhân dân huyện An Phú.

- Giám sát: Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tùy vào tình hình thực tế và những vấn đề bức xúc phát sinh trong từng thời điểm, Thường trực, các Ban HĐND có thể thay đổi chương trình giám sát và sẽ tổ chức đoàn khảo sát để nắm tình hình tổ chức thực hiện trên địa bàn tnh.

Thường trực, các Ban HĐND sẽ phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan hữu quan giám sát các nội dung thuộc lĩnh vực có liên quan trên địa bàn tỉnh theo chương trình khi có đề nghị.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa IX kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 12 tháng 7 nám 2019 và có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể - VPCP;
- Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX;
- Website Chính phủ;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân t
nh, Ban thường trực UBMTTQVN tnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đ
i biểu HĐND tnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- Văn phòng: T
U, HĐND, UBND, UBMTTQVN tnh;
- Thường trực HĐND,
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cơ
quan thường trú TTXVN AG, Báo Nhân dân tại AG, Truyền hình Quốc hội tại tỉnh Kiên Giang, Báo An Giang;
- Đài PT-TH AG, Website tỉnh, Trung tâm Công báo t
nh;
- Lưu: VT, Phòng Tổng hợp.

CHỦ TỊCH
Võ Anh Kiệt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 12/07/2019 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.151

DMCA.com Protection Status
IP: 44.213.60.33
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!