Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu do tỉnh Tây Ninh ban hành

Số hiệu: 16/2018/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Ngày ban hành: 12/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2018/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

XÁC NHẬN KẾT QUẢ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC VỤ DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN BẦU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 10

Căn c Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đi với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu ngày 11 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu bảo đảm nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình thủ tục theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:

1. Ông Nguyễn Thành Tâm - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu (chiếm 94,23% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu.

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

2. Bà Phan Thị Điệp - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 38 phiếu (chiếm 73,08 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 17,31 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,85 % tổng số đại biểu HĐND).

3. Ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 71,15% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 23,08 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

4. Ông Võ Văn Sm - y viên Thường trc Hội đồng nhân dân, Trưng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 43 phiếu (chiếm 82,69 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm 9,62 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,92 % tổng số đại biểu HĐND).

5. Ông Phạm Hùng Thái - y viên Thường trực Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 80,77 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu (chiếm 11,54 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,92 % tổng số đại biểu HĐND).

6. Ông Lê Anh Tuấn - y viên Thường trực Hội đồng nhân dân, Trưng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 39 phiếu (chiếm 75 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu (chiếm 17,31 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,92 % tổng số đại biểu HĐND).

7. Ông Mai Văn Hải - y viên Thường trực Hội đồng nhân dân, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 69,23 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 21,15% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,85 % tổng số đại biểu HĐND).

8. Ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 47 phiếu (chiếm 90,38 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 3,85 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

9. Ông Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 53,85 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 34,62 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,85 % tổng số đại biểu HĐND).

10. Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 34 phiếu (chiếm 65,38 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 28,85 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

11. Ông Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 71,15% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 23,08 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

12. Ông Lê Thành Công - y viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 53,85 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 19 phiếu (chiếm 36,54 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,85 % tổng số đại biểu HĐND).

13. Ông Nguyễn Văn Đước - y viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 51,92 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 18 phiếu (chiếm 34,62 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 7,69 % tổng số đại biểu HĐND).

14. Ông Hoa Công Hậu - y viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 19 phiếu (chiếm 36,54 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 27 phiếu (chiếm 51,92 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 03 phiếu (chiếm 5,77 % tổng số đại biểu HĐND).

15. Bà Nguyễn Thị Hiếu - y viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 14 phiếu (chiếm 26,92 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 26 phiếu (chiếm 50 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 09 phiếu (chiếm 17,31 % tổng số đại biểu HĐND).

16. Bà Phạm Thị Lan Hương - y viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

+ S phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu (chiếm 42,31 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 44,23 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 7,69 % tổng số đại biểu HĐND).

17. Bà Mai Thị Lệ - y viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu (chiếm 50 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 21 phiếu (chiếm 40,38 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,85 % tổng số đại biểu HĐND).

18. Ông Trang Văn Lý - y viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 46,15 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 25 phiếu (chiếm 48,08 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

19. Ông Trương Văn Ngôn - y viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 69,23 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 23,08 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,92 % tổng số đại biểu HĐND).

20. Ông Nguyễn Tri Phương - y viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 18 phiếu (chiếm 34,62 % tổng số đại biểu HĐND).

+ S phiếu tín nhiệm: 24 phiếu (chiếm 46,15 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 06 phiếu (chiếm 11,54 % tổng số đại biểu HĐND).

21. Ông Bùi Công Sơn - y viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 36 phiếu (chiếm 69,23 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 25 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

22. Ông Phan Văn Sử - y viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 67,31 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 25 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,92 % tổng số đại biểu HĐND).

23. Ông Nguyễn Tấn Tài - y viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 37 phiếu (chiếm 71,15% tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 23,08 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

24. Ông Nguyễn Hồng Thanh - y viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 33 phiếu (chiếm 63,46 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu (chiếm 28,85 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,92 % tổng số đại biểu HĐND).

25. Bà Võ Thanh Thủy - y viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu (chiếm 42,31 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 23 phiếu (chiếm 44,23 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu (chiếm 7,69 % tổng số đại biểu HĐND).

26. Ông Trần Văn Minh Trí - y viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 31 phiếu (chiếm 59,62 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 16 phiếu (chiếm 30,77 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,85 % tổng số đại biểu HĐND).

27. Ông Võ Đức Trong - y viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 35 phiếu (chiếm 67,31 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 12 phiếu (chiếm 23,08 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,85 % tổng số đại biểu HĐND).

28. Ông Nguyễn Văn Trứ - y viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 40 phiếu (chiếm 76,92 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu (chiếm 15,38 % tổng số đại biểu HĐND).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm 1,92 % tổng số đại biểu HĐND).

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm 2016-2021 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2018.

 

 

Nơi nhận:
- y ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- LĐ Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

- Sở Nội vụ;

- Người được lấy phiếu tín nhiệm;

- Lưu: VT, VPHĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu do tỉnh Tây Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


308

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.142.175