Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 16/2009/NQ-HĐND về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VII, kỳ họp lần thứ 13 ban hành

Số hiệu: 16/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Huỳnh Minh Đoàn
Ngày ban hành: 10/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 16/2009/NQ-HĐND  

Thành phố Cao Lãnh, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở ẤP, KHÓM THUỘC TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA VII, KỲ HỌP LẦN THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
Sau khi xem xét Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 như sau:

1. Về chức danh những người hoạt động không chuyên trách:

a. Chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã:

- Giúp việc cho Đảng ủy gồm có các chức danh: Tổ chức, Kiểm tra, Tuyên giáo, Văn phòng Đảng ủy.

- Giúp việc cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Đoàn thể (tổ chức chính trị - xã hội) gồm có các chức danh: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (thực hiện theo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.

- Giúp việc chuyên môn cho Ủy ban nhân dân gồm có các chức danh: Phó Trưởng công an (thực hiện theo quy định của pháp luật về công an xã); Phó Chỉ huy trưởng Quân sự (thực hiện theo quy định của pháp luật về dân quân tự vệ); Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ; Truyền thanh; Cán bộ Văn phòng (tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa); Nội vụ (tổ chức, thi đua - khen thưởng, tôn giáo); Cán bộ Xã đội;

- Lĩnh vực Hội (tổ chức xã hội) gồm có các chức danh: Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ.

b. Chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm:

Những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm gồm có các chức danh: Bí thư Chi bộ - Trưởng ban Công tác Mặt trận, Trưởng ấp, Ấp Đội trưởng (công an viên phụ trách ấp thực hiện theo quy định của pháp luật về công an xã).

2. Về chế độ phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở ấp, khóm:

Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở ấp, khóm được hưởng mức phụ cấp hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung.

3. Về chế độ phụ cấp kiêm nhiệm:

- Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã kiêm nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên trách khác, hàng tháng được hưởng thêm mức phụ cấp bằng 20% mức phụ cấp hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung.

- Người kiêm nhiệm một hoặc nhiều chức danh chỉ hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm.

4. Khoán kinh phí quản lý hành chính đối với cấp xã:

- Số lượng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được giao khoán như sau: xã loại 1 là 47 người, xã loại 2 là 43 người, xã loại 3 là 40 người.

- Chủ tịch UBND cấp xã bố trí cán bộ kiêm nhiệm, sử dụng kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm và hiệu quả. Kinh phí tiết kiệm được ưu tiên chi tăng thêm cho những người hoạt động không chuyên trách để đảm bảo thu nhập không thấp hơn mức phụ cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2010.

5. Mức trợ cấp đối với cán bộ Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tổ chức xã hội tại xã, phường, thị trấn, khóm, ấp và hỗ trợ kinh phí hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 114/2008/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2008 của HĐND tỉnh.

6. Các nội dung khác thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định Quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ và Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2009.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP (I+II);
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TT.TU, UBND, MTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Minh Đoàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 16/2009/NQ-HĐND về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VII, kỳ họp lần thứ 13 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.526
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.38.146