Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 151/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Trần Văn Tư
Ngày ban hành: 11/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 151/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHOÁ VIII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 27/10/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế -xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2011 của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII nhiệm kỳ 2011 - 2016 được thông qua tại kỳ họp thứ 2;

Sau khi xem xét Tờ trình số 811/TTr-HĐND ngày 28/11/2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình hoạt động và chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2015 và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 811/TTr-HĐND ngày 28/11/2014 của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình hoạt động và chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2015 (có Tờ trình kèm theo).

Điều 2. Một số nội dung cần chú trọng trong quá trình thực hiện chương trình hoạt động và chương trình giám sát của HĐND tỉnh:

1. Tổ chức các kỳ họp thường lệ và các kỳ họp bất thường, kỳ họp chuyên đề đảm bảo theo đúng quy định, chú trọng việc nâng cao chất lượng, cải tiến phương thức tổ chức, điều hành kỳ họp. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND và UBND tỉnh trong việc chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp; khắc phục triệt để những hạn chế về tiến độ gửi báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết về Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh trước các kỳ họp.

2. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 92/NQ-HĐND ngày 18/9/2013 của HĐND tỉnh khóa VIII về giám sát và thực hiện kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân. Hoạt động khảo sát, giám sát của các tổ chức HĐND tỉnh đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả; kết luận, kiến nghị giám sát phải đảm bảo đúng quy định pháp luật, đúng thẩm quyền, có tính khả thi cao; tổ chức tốt việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị giám sát.

3. Đại biểu HĐND tỉnh liên hệ chặt chẽ với nhân dân thông qua hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri quy định; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cử tri, đồng thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Nghị quyết của HĐND tỉnh để thực hiện quyền công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai cụ thể những nội dung của chương trình hoạt động, chương trình giám sát năm 2015 thành chương trình, kế hoạch hoạt động từng tháng, quý, 06 tháng, năm và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp cuối năm 2015.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;
-
Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
-
Thường trực HĐND và UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website Đồng Nai;
- Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 151/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 về chương trình hoạt động và chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.998

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198