Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 142/2007/NQ-HĐND thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây để mở rộng thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 142/2007/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Đỗ Tấn Minh
Ngày ban hành: 14/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/2007/NQ-HĐND

Mỹ Tho, ngày 14 tháng 09 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG VÀ GÒ CÔNG TÂY ĐỂ MỞ RỘNG THỊ XÃ GÒ CÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 64b/QĐ-HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý;

Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;

Căn cứ Đề án quy hoạch các đơn vị hành chính cấp huyện, xã của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020;

Xét Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Gò Công thời kỳ 2006 - 2020;

Qua xem xét dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây để mở rộng thị xã Gò Công và Báo cáo thẩm tra số 58/BC-PC ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây để mở rộng thị xã Gò Công, cụ thể như sau:

1. Huyện Gò Công Đông

Điều chỉnh toàn bộ diện tích, dân số của 3 xã Bình Đông, Tân Trung và Bình Xuân để sáp nhập vào thị xã Gò Công, cụ thể:

a) Xã Bình Đông

- Diện tích: 2.244,87 ha; đất nông nghiệp: 1.455,39 ha; đất phi nông nghiệp: 785,38 ha; đất chưa sử dụng: 4,10 ha;

- Dân số: 14.220 người (nam: 7.040 người, nữ: 7.180 người);

- Dân số trong tuổi lao động: 8.963 người (nam: 4.511 người, nữ: 4.452 người);

- Đơn vị ấp: 07 ấp;

- Đại biểu Hội đồng nhân dân: 30 đại biểu;

- Thành viên Ủy ban nhân dân: 05 thành viên;

- Tổng số cán bộ, công chức: 19 người, trong đó:

+ Cán bộ chuyên trách: 11 người;

+ Công chức: 8 người.

b) Xã Tân Trung

- Diện tích: 1.959,72 ha; đất nông nghiệp: 1.562,47 ha; đất phi nông nghiệp: 397,25 ha;

- Dân số: 13.406 người (nam: 6.265 người, nữ: 7.141 người);

- Dân số trong tuổi lao động: 7.940 người (nam: 4.006 người, nữ: 3.934 người);

- Đơn vị ấp: 07 ấp;

- Đại biểu Hội đồng nhân dân: 29 đại biểu;

- Thành viên Ủy ban nhân dân: 05 thành viên;

- Tổng số cán bộ, công chức: 19 người, trong đó:

+ Cán bộ chuyên trách: 11 người;

+ Công chức: 8 người;

- Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện: 01 đại biểu.

c) Xã Bình Xuân

- Diện tích: 2.205,69 ha; đất nông nghiệp: 1.453,23 ha; đất phi nông nghiệp: 751,76 ha; đất chưa sử dụng: 0,70 ha;

- Dân số: 12.323 người (nam: 5.922 người, nữ: 6.401 người);

- Dân số trong tuổi lao động: 6.800 người (nam: 3.421 người, nữ: 3.379 người);

- Đơn vị ấp: 07 ấp;

- Đại biểu Hội đồng nhân dân: 28 đại biểu;

- Thành viên Ủy ban nhân dân: 05 thành viên;

- Tổng số cán bộ, công chức: 19 người, trong đó:

+ Cán bộ chuyên trách: 11 người;

+ Công chức: 8 người;

- Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện: 01 đại biểu.

2. Huyện Gò Công Tây

Điều chỉnh toàn bộ diện tích, dân số của ấp Thành Nhứt và Thành Nhì thuộc xã Thành Công để sáp nhập vào thị xã Gò Công, cụ thể:

a) Ấp Thành Nhứt

- Diện tích: 276,38 ha; đất nông nghiệp: 198,42 ha; đất phi nông nghiệp: 77,96 ha;

- Dân số: 1.078 người (nam: 519 người, nữ: 559 người);

- Đại biểu Hội đồng nhân dân xã: 02 đại biểu;

b) Ấp Thành Nhì

- Diện tích: 304,34 ha; đất nông nghiệp: 217,66 ha; đất phi nông nghiệp: 86,68 ha;

- Dân số: 1.160 người (nam: 565 người, nữ: 595 người);

- Đại biểu Hội đồng nhân dân xã: 04 đại biểu;

Để bảo đảm sự điều hành, quản lý của cơ sở, 02 ấp Thành Nhứt, Thành Nhì sẽ được nhập vào xã Bình Xuân.

3. Các đơn vị sau khi điều chỉnh địa giới hành chính

a) Huyện Gò Công Đông

- Diện tích: 26.768,16 ha; đất nông nghiệp: 18.506,28 ha; đất phi nông nghiệp: 5.708,06 ha; đất chưa sử dụng: 2.553,82 ha;

- Dân số: 143.418 người (nam: 69.302 người, nữ: 74.116 người);

- Dân số trong tuổi lao động: 93.164 người (nam: 46.489 người, nữ: 46.675 người);

- Số ấp: 95 (87 ấp, 8 khu phố);

- Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp biển Đông;

+ Phía Tây giáp thị xã Gò Công và huyện Gò Công Tây;

+ Phía Nam giáp huyện Tân Phú Đông;

+ Phía Bắc giáp tỉnh Long An và thành phố Hồ Chí Minh.

- Số đơn vị hành chính: 13 đơn vị (gồm các xã Vàm Láng, Tân Đông, Tân Tây, Bình Nghị, Bình Ân, Phước Trung, Gia Thuận, Kiểng Phước, Tân Phước, Tân Thành, Tân Điền, Tăng Hòa và thị trấn Tân Hòa).

Tất cả các mặt hoạt động về hành chính, kinh tế, chính trị - xã hội của bộ máy chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị của các đơn vị vẫn giữ nguyên, không có thay đổi.

b) Huyện Gò Công Tây

- Xã Thành Công:

+ Diện tích: 810,52 ha; đất nông nghiệp: 679,42 ha; đất phi nông nghiệp: 131,10 ha;

+ Dân số: 4.514 người (nam: 2.161 người, nữ: 2.353 người);

+ Dân số trong tuổi lao động: 3.021 người (nam: 1.526 người, nữ: 1.495 người);

+ Số đại biểu Hội đồng nhân dân: 18 đại biểu;

+ Số thành viên Ủy ban nhân dân: 05 thành viên;

+ Số ấp: 03;

+ Vị trí địa lý:

. Phía Đông giáp xã Bình Xuân và xã Long Chánh thị xã Gò Công;

. Phía Tây giáp xã Đồng Thạnh huyện Gò Công Tây;

. Phía Nam giáp xã Thạnh Trị và Yên Luông huyện Gò Công Tây;

. Phía Bắc giáp xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây và xã Bình Xuân, thị xã Gò Công.

- Huyện Gò Công Tây:

+ Diện tích: 18.017,34 ha; đất nông nghiệp: 15.409,20 ha; đất phi nông nghiệp: 2.608,14 ha;

+ Dân số: 134.768 người (nam: 65.102 người, nữ: 69.666 người);

+ Dân số trong tuổi lao động: 86.217 người (nam: 43.124 người, nữ: 43.093 người);

+ Số ấp: 66 (60 ấp, 6 khu phố);

+ Vị trí địa lý:

. Phía Đông giáp huyện Gò Công Đông và thị xã Gò Công;

. Phía Tây giáp huyện Chợ Gạo;

. Phía Nam giáp huyện Tân Phú Đông;

. Phía Bắc giáp tỉnh Long An.

- Số đơn vị hành chính: 13 đơn vị (gồm các xã Yên Luông, Thành Công, Đồng Sơn, Bình Phú, Long Vĩnh, Bình Nhì, Thạnh Trị, Đồng Thạnh, Bình Tân, Thạnh Nhựt, Vĩnh Hựu, Long Bình và thị trấn Vĩnh Bình).

Tất cả các mặt hoạt động về hành chính, kinh tế, chính trị - xã hội của bộ máy chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị của các đơn vị vẫn giữ nguyên, không có thay đổi.

4. Thị xã Gò Công

Sau khi được sáp nhập các xã Bình Đông, Tân Trung và Bình Xuân của huyện Gò Công Đông và 02 ấp Thành Nhứt, Thành Nhì của xã Thành Công, huyện Gò Công Tây thì thị xã Gò Công mới có:

- Diện tích: 10.198,48 ha đất tự nhiên;

- Dân số: 97.709 người; (nam: 47.567 người, nữ: 50.142 người);

- Dân số trong tuổi lao động: 60.476 người (nam: 30.582 người, nữ: 29.894 người);

- Số ấp: 62 (40 ấp, 22 khu phố);

- Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp huyện Gò Công Đông;

+ Phía Tây giáp huyện Gò Công Tây;

+ Phía Nam giáp huyện Gò Công Tây và huyện Gò Công Đông;

+ Phía Bắc giáp tỉnh Long An.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thị xã Gò Công có 12 đơn vị hành chính cấp xã (tăng thêm 03 xã) bao gồm: phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, các xã Long Hòa, Long Thuận, Long Hưng, Long Chánh, Tân Trung, Bình Đông và Bình Xuân. Để bảo đảm sự điều hành phát triển kinh tế xã hội, trước mắt các ấp Thành Nhứt và Thành Nhì được sáp nhập vào xã Bình Xuân. Do đó, xã Bình Xuân có:

- Về diện tích: 2.786,41 ha đất tự nhiên; trong đó có: 1.869,31 ha đất nông nghiệp; 916,40 ha đất phi nông nghiệp; 0,7 ha đất chưa sử dụng;

- Về dân số: 14.561 người, trong đó nam: 7.006 người, nữ 7.555 người;

- Số ấp: 09;

- Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp xã Tân Trung;

+ Phía Tây giáp xã Bình Phú;

+ Phía Nam giáp xã Long Chánh;

+ Phía Bắc giáp xã Bình Đông.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh lập các thủ tục trình Chính phủ theo quy định.

Giao Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 12 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đỗ Tấn Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 142/2007/NQ-HĐND thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây để mở rộng thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.187

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116