Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 14/NQ-HĐND nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII Phú Yên 2016 2021

Số hiệu: 14/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Huỳnh Tấn Việt
Ngày ban hành: 16/06/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/NQ-HĐND

Phú Yên, ngày 16 tháng 6 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

BAN HÀNH NỘI QUY KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ NHẤT

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Sau khi xem xét nội dung Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị, địa phương có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Việt

 

NỘI QUY

KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2016-2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14 /NQ-HĐND ngày 15 tháng 6 năm 2016 của HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021)

Điều 1. Kỳ họp HĐND là hình thức hoạt động chủ yếu của HĐND. Tại kỳ họp, HĐND xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật để thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, an ninh - quốc phòng tại địa phương.

Điều 2. Khi chủ tọa kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh điều khiển phiên họp bảo đảm đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế hoạt động của HĐND và nội dung, chương trình đã được HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Đại biểu HĐND tỉnh có nhiệm vụ:

1. Chấp hành các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quy chế hoạt động của HĐND và Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh.

2. Đại biểu đến họp phải đảm bảo đúng giờ, tham gia đầy đủ kỳ họp, các phiên họp của HĐND tỉnh; thực hiện báo danh qua Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh để Tổ trưởng phản ảnh với Thư ký kỳ họp HĐND. Trường hợp đại biểu không thể đến dự kỳ họp, phải báo cáo bằng văn bản và được sự đồng ý của Chủ tịch HĐND tỉnh. Nếu vắng mặt trong 01 phiên họp hoặc đến họp muộn phải báo cáo trước với Tổ trưởng Tổ đại biểu để phản ảnh với Chủ tọa hoặc Thư ký kỳ họp. Thư ký kỳ họp tổng hợp báo cáo danh sách đại biểu vắng mặt kỳ họp, phiên họp của HĐND tỉnh cho Chủ tọa kỳ họp.

3. Đại biểu tham dự kỳ họp ngồi đúng vị trí quy định. Trong giờ họp không sử dụng điện thoại di động, để điện thoại ở chế độ rung, không nói chuyện riêng, hạn chế đi lại, không ra ngoài làm việc riêng hoặc để trả lời phỏng vấn của phóng viên (việc trả lời phỏng vấn thực hiện vào giờ nghỉ của các phiên họp).

4. Tại phiên khai mạc, bế mạc và các phiên họp có truyền hình trực tiếp, đại biểu trang phục áo dài (hoặc vest nữ) đối với đại biểu nữ; áo sơ mi thắt cà vạt (hoặc veston) đối với đại biểu nam.

5. Đại biểu có trách nhiệm giữ gìn cẩn thận phù hiệu đại biểu HĐND tỉnh để sử dụng trong cả nhiệm kỳ HĐND và đeo phù hiệu trong các kỳ họp, phiên họp của HĐND và các hoạt động của HĐND.

6. Khi đi họp, đại biểu mang theo tài liệu đã được gửi trước và quản lý, sử dụng tài liệu kỳ họp theo quy định, không được tiết lộ nội dung tài liệu mật, nội dung các phiên họp kín của HĐND tỉnh. Đại biểu có trách nhiệm nghiên cứu trước tài liệu và tích cực tham gia ý kiến tại kỳ họp.

7. Tại phiên họp toàn thể, đại biểu có ý kiến phát biểu phải đăng ký trước với Thư ký kỳ họp, hoặc giơ tay để đăng ký phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa kỳ họp mới được phát biểu. Thời gian phát biểu do Chủ tọa kỳ họp quy định cụ thể nhưng tối đa không quá 10 phút. Chủ tọa kỳ họp có quyền nhắc đại biểu nếu phát biểu không đúng trọng tâm nội dung thảo luận hoặc quá thời gian quy định. Trong trường hợp đại biểu đã đăng ký mà chưa được phát biểu hoặc đã phát biểu nhưng chưa hết ý kiến do thời gian phát biểu đã hết thì đại biểu ghi lại ý kiến của mình và gửi Thư ký kỳ họp để tổng hợp.

Điều 4. Đối với phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp:

1. Đại biểu HĐND tỉnh có nội dung chất vấn, yêu cầu ghi rõ nội dung, tổ chức hoặc cá nhân bị chất vấn vào phiếu đăng ký chất vấn và gửi đến Thường trực HĐND tỉnh trước kỳ họp, hoặc gửi tại kỳ họp để tổng hợp chuyển đến tổ chức hoặc cá nhân bị chất vấn.

2. Tổ chức hoặc cá nhân bị chất vấn có trách nhiệm trả lời trực tiếp đầy đủ, ngắn gọn, cụ thể các nội dung mà đại biểu HĐND tỉnh chất vấn, tái chất vấn.

3. Đại biểu HĐND tỉnh có thể nêu thêm các câu hỏi liên quan đến nội dung đã chất vấn. Thời gian trả lời chất vấn của người phải trả lời chất vấn do Chủ tọa phiên họp quyết định.

4. Sau khi nghe trả lời chất vấn, nếu đại biểu HĐND tỉnh không đồng ý với nội dung trả lời thì có quyền tái chất vấn hoặc đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục thảo luận, đưa ra thảo luận tại phiên họp khác của HĐND tỉnh hoặc kiến nghị HĐND tỉnh xem xét trách nhiệm của tổ chức hoặc cá nhân bị chất vấn.

Căn cứ đề nghị của đại biểu HĐND tỉnh và nội dung chất vấn, trả lời chất vấn, Thường trực HĐND tỉnh đề xuất, kiến nghị HĐND tỉnh biện pháp xử lý. Trong trường hợp HĐND tỉnh ra nghị quyết về việc trả lời chất vấn và trách nhiệm của tổ chức hoặc cá nhân bị chất vấn thì Thường trực HĐND tỉnh phân công Ban của HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị dự thảo nghị quyết để trình HĐND tỉnh.

Trường hợp các vấn đề chất vấn cần điều tra, nghiên cứu, khảo sát thì HĐND tỉnh có thể quyết định cho trả lời sau bằng văn bản.

5. Tổ chức hoặc cá nhân đã trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh hoặc đã gửi văn bản trả lời chất vấn tới đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm báo cáo với HĐND tỉnh bằng văn bản về việc thực hiện những vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận tại kỳ họp trước. Báo cáo được gửi tới Thường trực HĐND tỉnh để chuyển đến đại biểu HĐND tỉnh chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp tiếp theo của HĐND tỉnh.

Điều 5. HĐND tỉnh biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án bằng cách biểu quyết một lần hoặc biểu quyết những vấn đề còn có ý kiến khác nhau rồi biểu quyết toàn bộ nội dung. Đại biểu HĐND tỉnh không được biểu quyết thay cho đại biểu khác khi HĐND tỉnh thông qua các nội dung của kỳ họp.

Điều 6. Tổ chức việc tiếp dân, trực tiếp nhận đơn thư và tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của nhân dân qua điện thoại tại kỳ họp HĐND do Văn phòng HĐND tỉnh đảm nhiệm. Khi cần thiết, đại biểu HĐND tỉnh có thể được mời tiếp dân đối với những vấn đề có liên quan.

Điều 7. Đối với đại biểu mời tham dự kỳ họp:

1. Đại biểu tham dự họp đúng giờ, ngồi đúng vị trí quy định; tham gia đầy đủ các phiên họp, các buổi thảo luận của HĐND tỉnh khi được mời tham gia.

2. Được phát biểu ý kiến về vấn đề thuộc ngành, lĩnh vực mà mình phụ trách theo yêu cầu của HĐND tỉnh hoặc theo đề nghị của đại biểu HĐND tỉnh mà được Chủ tọa đồng ý.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được mời dự kỳ họp HĐND tỉnh, nếu vắng mặt cả kỳ họp, từng phiên họp hoặc cử cấp phó đi thay phải được sự đồng ý của Chủ tọa kỳ họp.

Điều 8. Thư ký kỳ họp HĐND tỉnh có nhiệm vụ ghi biên bản kỳ họp; tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến phát biểu của đại biểu tại cuộc họp Tổ đại biểu và phiên họp toàn thể; giúp Chủ tọa kỳ họp trong việc điều khiển thảo luận và biểu quyết và giúp cung cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về kỳ họp theo chỉ đạo của Chủ tọa kỳ họp.

Điều 9. Phóng viên báo chí khi tác nghiệp tại các phiên họp toàn thể của HĐND tỉnh phải thực hiện nghiêm túc quy định của Chủ tọa kỳ họp; không đi lại nhiều lần giữa các hàng ghế để ghi âm hoặc chụp hình cận mặt đại biểu; không phỏng vấn đại biểu trong giờ họp, làm ảnh hưởng đến phiên họp của HĐND tỉnh.

Điều 10. Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm phục vụ đầy đủ, chu đáo, kịp thời các điều kiện đảm bảo cho kỳ họp theo quy định.

Điều 11. Thường trực HĐND tỉnh có thể xem xét sửa đổi, bổ sung nội dung trong Nội quy này nếu xét thấy cần thiết và báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 16/06/2016 Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.886

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.101.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!