Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 14/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 15/05/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TÁN THÀNH CHỦ TRƯƠNG SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ GIAI ĐOẠN 2023 - 2025 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị vế việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Kết luận số 48-KL/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025;

Xét Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số 19/BC-BPC ngày 13 tháng 5 năm 2024 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành phố và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của thành phố Hà Nội, với các nội dung sau:

1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Ba Vì

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Châu Sơn, xã Phú Phương và xã Tản Hồng thành xã Phú Hồng.

2. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Chương Mỹ

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xà Đồng Phú và xã Hồng Phong thành xã Hồng Phú.

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phú An Nam và xã Hòa Chính thành xã Hòa Phú.

3. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Mê Linh

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân của xã Vạn Yên và xã Liên Mạc thành xã Liên Mạc.

4. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Mỹ Đức

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Mỹ Thành và xã Bột Xuyên thành xã Mỹ Xuyên.

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đốc Tín và xã Vạn Kim thành xã Vạn Tín.

5. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Phú Xuyên

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tri Trung và xã Hồng Minh thành xã Hồng Minh.

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đại Thắng và xã Văn Hoàng thành xã Văn Hoàng.

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Sơn Hà và xã Quang Trung thành xã Quang Hà.

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Nam Phong và xã Nam Triều thành xã Nam Phong.

6. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Phúc Thọ

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Thọ Lộc và xã Tích Giang thành xã Tích Lộc.

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Thượng Cốc và xà Long Xuyên thành xã Long Thượng.

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Vân Hà và xã Vân Nam thành xã Nam Hà.

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phúc Hòa vào thị trấn Phúc Thọ thành thị trấn Phúc Thọ.

7. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Quốc Oai

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phượng Cách và xã Yên Sơn thành xã Phượng Sơn.

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tân Hòa và xã Cộng Hòa thành xã Cộng Hòa.

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đại Thành và xà Tân Phú thành xã Hưng Đạo.

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Nghĩa Hương và xã Liệp Tuyết thành xã Liệp Nghĩa.

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Thạch Thán vào thị trấn Quốc Oai thành thị trấn Quốc Oai.

8. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thạch Thất

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dị Nậu và xã Canh Nậu thành xã Lam Sơn.

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Chàng Sơn và xã Thạch Xá thành xã Thạch Xá.

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hữu Bằng và xã Bình Phú thành xã Quang Trung.

9. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thanh Oai

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Xuân Dương và xã Cao Dương thành xã Cao Xuân Dương.

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Kim An và xã Kim Thư vào thị trấn Kim Bài thành thị trấn Kim Bài.

10. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Thường Tín

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Thư Phú và xã Chương Dương thành xã Chương Dương

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Vạn Điểm và xã Thống Nhất thành xã Vạn Nhất.

- Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hòa Bình, xã Liên Phương vào xã Văn Bình; đồng thời điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Văn Bình về thị trấn Thường Tín quản lý.

- Nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hòa Bình (còn lại) và toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hiền Giang thành xã Bình Giang.

- Nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Liên Phương (còn lại) và xã Hà Hồi (còn lại) thành xã Hà Liên.

- Nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Văn Bình, xã Hà Hồi, xã Nguyễn Trãi về thị trấn Thường Tín quản lý; và nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Văn Phú vào thị trấn Thường Tín thành thị trấn Thượng Phúc.

11. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Ứng Hòa

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Viên Nội, xã Viên An và xã Hoa Sơn thành xã Hoa Viên.

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Cao Thành, xã Sơn Công và xã Đồng Tiến thành xã Cao Sơn Tiến.

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hòa Xá, xã Vạn Thái và xã Hòa Nam thành xã Thái Hòa.

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Lưu Hoàng, xã Hồng Quang và xã Đội Bình thành xã Bình Lưu Quang.

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Trầm Lộng và xã Hòa Lâm thành xã Trầm Lộng.

12. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Gia Lâm

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Đình Xuyên và xã Dương Hà thành xã Thiên Đức.

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bát Tràng và xã Đông Dư thành xã Bát Tràng.

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Kim Lan và xã Văn Đức thành xã Kim Đức.

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phú Thị và xã Kim Sơn thành xã Phú Sơn.

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Trung Mầu và xã Phù Đổng thành xã Phù Đổng.

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Yên Viên vào thị trấn Yên Viên thành thị trấn Yên Viên.

- Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa 04 xã, thị trấn Trâu Quỳ, xã Đa Tốn, xã Kiêu Kỵ, xã Dương Xá phần địa giới hành chính xen lẫn, chồng chéo.

13. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc quận Ba Đình

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nguyễn Trung Trực và phường Trúc Bạch thành phường Trúc Bạch.

14. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc quận Cầu Giấy

- Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Yên Hòa và phường Dịch Vọng vào toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Quan Hoa thành phường Quan Hoa.

- Điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Đô, Dịch Vọng và Dịch Vọng Hậu vào toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Tân.

15. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc quận Đống Đa

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân sô người của phường Khâm Thiên và phường Trung Phụng thành phường Khâm Thiên.

- Nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Ngã Tư Sở vào toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Khương Thượng thành phường Khương Thượng.

- Nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Ngã Tư Sở (còn lại) vào toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thịnh Quang thành phường Thịnh Quang.

- Nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Trung Tự và toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phương Liên thành phường Phương Liên - Trung Tự.

- Nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Trung Tự (còn lại) vào toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Kim Liên thành phường Kim Liên.

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Quốc Tử Giám và phường Văn Miếu thành phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

16. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc quận Hà Đông

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Yết Kiêu, phường Nguyễn Trãi và phường Quang Trung thành phường Quang Trung.

17. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc quận Hai Bà Trưng

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Đống Mác và phường Đồng Nhân thành phường Đồng Nhân.

- Nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Cầu Dền vào toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Bách Khoa thành phường Bách Khoa.

- Nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Cầu Dền (còn lại) vào toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thanh Nhàn thành phường Thanh Nhàn.

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Quỳnh Lôi và phường Bạch Mai thành phường Bạch Mai.

18. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc quận Long Biên

- Nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Sài Đông vào toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phúc Đồng thành phường Phúc Đồng.

- Nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Sài Đồng vào (còn lại) toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phúc Lợi thành phường Phúc Lợi.

19. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc quận Thanh Xuân

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thanh Xuân Nam và phường Thanh Xuân Bắc thành phường Thanh Xuân Bắc.

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Kim Giang và phường Hạ Đình thành phường Hạ Đình.

20. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thị xã Sơn Tây

- Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Lê Lợi, phường Quang Trung và phường Ngô Quyền thành phường Ngô Quyền.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

1. Hoàn thiện Hồ sơ, Đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật.

2. Chủ động chuẩn bị phương án sắp xếp kỹ lưỡng, khoa học, linh hoạt, phù hợp với tình hình, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đảm bảo theo đúng các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, đặc biệt là Nhân dân tại các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và phối hợp giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 15 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực kề từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tư pháp của QH;
- Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH;
- Các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Xây dựng, TN&MT;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn ĐBQH TP Hà Nội;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQTP;
- Các vị đại biểu HĐND TP;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- VPTU, VPĐĐBQH&HĐNDTP, VP UBND TP;
- TT. HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Trang TTĐT của Đoàn ĐBQH& HĐND TP;
- Trung tâm Thông tin điện từ Thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Tuấn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 14/NQ-HĐND ngày 15/05/2024 tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


110

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.116.27
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!